Gemeenteblad van Geldermalsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeldermalsenGemeenteblad 2018, 29929VerordeningenEerste wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2018

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2017, nummer 003,

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging van de “Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2018”.

Artikel I Wijzigingen verordening

Artikel 5, lid 1, van de Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2018 wordt vervangen door:

“Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  • a.

   de gebruikersbelasting 0,2566 %;

  • b.

   de eigenarenbelasting

   • 1.

    voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1460 %;

   • 2.

    voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3143 %”.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergaderingvan 30 januari 2018, nummer 09b,

de griffier,

de voorzitter,