Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2018, 297Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

overwegende dat het wenselijk is de binnenstad van Weert aantrekkelijker te maken voor bezoekers en winkelend publiek en bewoners;

 

dat gedeputeerde staten van Limburg in maart 2017 een bedrag ter beschikking hebben gesteld aan de gemeente voor onder andere het verbeteren van gevels in de binnenstad;

 

dat een subsidieregeling ter verbetering van (voor)gevels in de binnenstad kan bijdragen aan een verhoging van de aantrekkelijkheid van de stad en een versterking van het historisch karakter;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

SUBSIDIEREGELING GEVELVERBETERING BINNENSTAD WEERT 2017.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  projectgebied: het gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende kaart.

Artikel 2 Grondslag

 • 1.

  Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017.

 • 2.

  De bepalingen van de in lid 1 genoemde verordening zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Gerechtigden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan de zakelijk gerechtigde ten aanzien van bestaand gebouwd onroerend goed, dan wel de huurder van het pand indien de investeringen voor zijn rekening komen.

Artikel 5 Subsidieplafond

In het kader van deze subsidieregeling is in totaal maximaal Euro 300.000 beschikbaar voor subsidietoekenningen.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   tekeningen en foto’s van de bestaande situatie;

  • b.

   tekeningen van de nieuwe situatie;

  • c.

   een begroting van te maken subsidiabele kosten (zo mogelijk met offertes);

  • d.

   een toelichting op het plan.

Artikel 7 Subsidieverlening

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend voor investeringen die leiden tot een kwaliteitsverbetering van aan het openbaar gebied grenzende gevels van bestaande hoofdgebouwen binnen het projectgebied.

 • 2.

  Kwaliteitsverbetering van gevels kan onder andere worden bereikt door:

  • a.

   het oorspronkelijke, karakteristieke of historische karakter van de gevel te reconstrueren of zichtbaar te maken;

  • b.

   de gevel volgens een eigentijds ontwerp dat past in de historische context te verbouwen of aan te passen;

  • c.

   de gevel aan te passen op basis van een nieuwe functie van het pand;

  • d.

   het pand weer ‘op de grond te plaatsen’ door in de gevel zichtbare kolommen, penanten of gevelinvulling;

  • e.

   ‘vergroening’ van de gevel (een minder stenige aanblik door middel van planten);

  • f.

   het passend aanlichten van gevels.

 • 3.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   sloopwerkzaamheden;

  • b.

   (achterstallig) onderhoud;

  • c.

   gevelreiniging;

  • d.

   verwijderen van en/of aanbrengen van reclame-uitingen;

  • e.

   verwijderen van en/of aanbrengen van rolluiken, zonneschermen en screens.

 • 4.

  Panden die op de rijks of gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst kunnen ook voor subsidie in aanmerking komen, met dien verstande dat bij het bepalen van de hoogte van de subsidie rekening wordt gehouden met subsidies die op grond van andere regelingen kunnen worden ontvangen.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten, met een maximum van Euro 20.000 per (bouwkundig) pand, uitgaande van een gemiddelde historische breedte van circa 6 meter. Bij bredere panden is een hoger maximum bedrag van toepassing met dien verstande dat het maximumbedrag per pand Euro 40.000 bedraagt.

Hoofdstuk 3 Vaststelling

Artikel 9 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Ten aanzien van de subsidieverlening op grond van deze regeling geldt dat de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, een aanvraag tot vaststelling indient bij het college.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde aanvraag gaat vergezeld van een opgave van de werkelijk gemaakte kosten met afschrift van de desbetreffende nota’s.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend voor gevelverbetering waarvoor uiterlijk 31 december 2018 schriftelijk opdracht is gegeven aan aannemer of ander bedrijf om het werk uit te voeren en de eindverantwoording uiterlijk 1 juli 2019 bij de gemeente is ingediend, met dien verstande dat geen subsidie meer wordt verstrekt als het in artikel 5 genoemde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als:

‘Subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017‘.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van Weert op 19 december 2017

 

G. Brinkman,

gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans,

burgemeester