Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2018, 282570Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2019-1

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg,

Gelet op

• artikel 225 van de Gemeentewet;

• artikel 2 van de Parkeerverordening 2011;

• artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2018 die wordt ingetrokken per 31 december 2018;

• artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2019 die van kracht wordt per 1 januari 2019.

 

Besluiten

I. de locaties, tijdstip en wijze waarop - tegen betaling van parkeerbelastingen (zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel A van de verordening parkeerbelastingen) - geparkeerd mag worden.

II. de locaties en tijdstip waar mag worden geparkeerd met een vergunning (zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel B, van de Verordening parkeerbelastingen) vast te stellen;

III. het Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2019-1 treedt in werking op de dag van publicatie;

IV. alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van parkeerplaatsen waar parkeerbelasting wordt geheven zoals bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet in te trekken.

 

 

Tilburg,

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

 

De burgemeester,

 

Artikel 1 Aanwijzing plaatsen

 • 1.

  Aan te wijzen als plaatsen waar tegen betaling van belasting door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of een door de gemeente verstrekte vergunning, zoals omschreven in de vigerende Verordening Parkeerbelastingen en de Parkeerverordening mag worden geparkeerd:

 

Rayon B(binnenstad) Het gebied dat wordt begrensd door de Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Mauritshof, Stadhuisplein, een deel van de Kloosterstraat, Louis Bouwmeesterplein, Zomerstraat, Schouwburgring en Noordhoekring.

 

Rayon Noord-01 Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Kwaadeindstraat , een deel van de Hasseltstraat, Wilhelminapark, Veldhovenring, Besterdring, Besterdplein, Nicolaas Pieckstraat, Leonard van Vechelstraat, deel van de Koestraat, deel van het Molenbochtplein, Park de Horion, deel van de Enschotsestraat, Goudenregenstraat, deel van de Rozenstraat, Jasmijnstraat, deel van de Zuid-Oosterstraat, NS-Plein, een deel van de Burg. Brokxlaan, Gasthuisring, Jan Heijnsstraat, Vredeman de Vriesstraat en Tjeuke Timmermansstraat.

Binnen dit rayon is uitgesloten: Clarissenhof en een deel van de Burg. Brokxlaan.

 

Rayon Noord-02 Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Kwaadeindstraat, Tjeuke Timmermansstraat, Vredeman de Vriesstraat, Jan Heijnsstraat, Alleenhouderstraat en een deel van de Ringbaan-West. Daarnaast bevat dit rayon de twee zuidelijke takken van het Wilhelminapark.

 

Rayon Oost-01 Het gebied dat wordt begrensd door de Spoorlaan, Professor Dondersstraat, deel van de St. Josephstraat, Lanciersstraat, Piushaven, Barkstraat, Clercxstraat, deel van de Piusstraat, Piusplein en Heuvelring.

 

Rayon Oost-02 Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de St. Josephstraat, deel van de Ringbaan-Oost, Havendijk Noord, Piushaven en Lanciersstraat.

 

Rayon Oost-03 Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Spoorlaan, een deel van Ringbaan-Oost, deel van de St. Josephstraat en Professor Dondersstraat.

 

Rayon West-01 Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Hart van Brabantlaan, Noordhoekring, deel van de Schouwburgring, Zomerstraat, Lieve Vrouweplein, deel van de Kloosterstraat, deel van de Nazarethstraat , deel van de Trouwlaan, deel van de Korvelseweg, Gardiaanhof, Frater Mattheushof, Capucijnenstraat, een deel van het Sint Annahof, Sint Annastraat, deel van de Bredaseweg, Wilgenstraat, en een deel van de Sint Ceciliastraat.

Binnen dit rayon is uitgesloten: een deel van het Sint Annahof.

 

Rayon West-02 Het gebied dat wordt begrensd door de Hazelaarstraat, Lariksplaats, deel van de Sint Ceciliastraat, deel van de Boomstraat, deel van de Missionarisstraat, deel van de Esdoornstraat, Meidoornstraat, deel van de Bredaseweg, deel van de Diepenstraat, deel van de Henriëtte Ronnerstraat, deel van de Ringbaan-West, Olijfstraat, Plataanstraat, deel van de Professor Gimbrèrelaan, Waringinstraat, Tamarindestraat, deel van de Cederstraat, Iepenpad en de Hart van Brabantlaan.

 

Rayon Zuid-01 Het gebied dat wordt begrensd door Stadhuisplein, Paleisring, Piusstraat, deel van de

Koopvaardijstraat, Piushaven, Voetboogplein, Kolveniersstraat, Handbooghof, Sint

Sebastiaanstraat, deel van de Piusstraat, Primus van Gilsstraat, deel van de Bisschop

Zwijssenstraat, deel van de Oude Dijk en het Zwijsenplein.

 

Rayon Zuid-02 Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Nieuwstraat, de Varkensmarkt, deel van de Bisschop Zwijsenstraat, deel van de Hoogtedwarsstraat, Hoogtestraat en een deel van de Veestraat.

 

Rayon Zuid-03 Het gebied dat wordt begrensd door een deel van de Bisschop Zwijsenstraat, St. Jorisstraat, Stevenzandsestraat, Kolveniersstraat, Voetboogplein, deel van de Piushaven, Hopliedenkade, Vendeliersstraat, Havendijk Zuid, Slotstraat, Van de Coulsterstraat, Burchtstraat, Hertogstraat, Mechtildisstraat, Stuivesantplein, Vlimmenhoefstraat en een deel van de Broekhovenseweg.

 

De indeling van straten in bovenstaande rayons is opgenomen op de overzichtskaart (bijlage 1) en de straatnamenlijst (bijlage 2) in de bijlage van dit Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2019-1.

Vergunningen verstrekt voor rayon O01 of rayon O02 zijn in beide genoemde rayons geldig.

Vergunningen verstrekt voor rayon Z02 of rayon Z03 zijn in beide genoemde rayons geldig.

 

Parkeerterrein Stappegoor: Het gebied dat bestaat uit de straten Apennijnenweg, Stappegoorweg en ProfessorGoossenslaan.

 

 • 2.

  Aan te wijzen als plaatsen, waar in afwijking van lid 1 van dit artikel, uitsluitend mag worden geparkeerd met een door de gemeente uitgegeven vergunning: Treubstraat, Troelstrastraat en Stratinghpad.

 

 • 3.

  Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van lid 1 van dit artikel uitsluitend gebruikt mogen worden voor betaald parkeren: de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen:

  • Rayon B (binnenstad): Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Schouwburgring, Noordhoekring;

  • Rayon West 01: Korvelseweg van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en donderdag tevens van 18.00 tot 21:00 uur;

  • Apennijnenweg, Stappegoorweg en Professor Goossenslaan.

 

Artikel 2 Werkingstijden

De tijden waarop op de in artikel 1 genoemde plaatsen tegen betaling van belasting of met een door de gemeente verstrekte vergunning, zoals omschreven in de Verordening Parkeerbelastingen 2019 en de Parkeerverordening 2011 mag worden geparkeerd zijn:

 

Vergunningrayons:

 

rayon B, Oost-01, Oost-02, Zuid-01 en Zuid-03: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 02.00uur, zondag van 12.00 tot 02.00uur.

 

rayon Noord-01, West-01 en Zuid-02: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00uur, met uitzondering van het Besterdplein (maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 15.00uur).

 

rayon Noord-02, Oost-03 en West 02: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00uur.

 

Buiten de vergunningrayons :

 

Stappegoorweg, Appenijnenweg en Prof. Goossenslaan: maandag tot en met zondag van 09.00 tot 01.00uur.

 

Treubstraat en Troelstrastraat: maandag tot en met zondag van 09.00 tot 00.00uur.

 

Artikel 3 Aanvulling werkingstijden

De plaatsen, waar ingevolge de artikelen 2 en 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2019 en artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 tegen betaling van parkeerbelasting, met een maximale parkeerduur van 1 (één) uur mag worden geparkeerd zijn de navolgende wegen: de parkeerplaatsen gelegen aan de Spoorlaan, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Schouwburgring en de Noordhoekring.

 

Artikel 4 Wijze van betalen

 • 1.

  Voorafgaand aan het parkeren dient de belasting (artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2019) te worden betaald. Dit gebeurt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

  • a.

   door betaling met een pinpas of creditcard;

  • b.

   door met een (mobiele) telefoon of ander communicatiemiddel in te loggen op de centrale computer, zoals gedefinieerd in artikel 1 onder c van de Verordening Parkeerbelastingen 2019. De parkeerbelasting wordt in dit geval achteraf berekend op basis werkelijk geparkeerde tijd;

 • 2.

  Wanneer de parkeerapparatuur bij het in werking stellen vraagt om het invoeren van een kenteken, dient dit te allen tijde ingevoerd te worden.

 • 3.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 4.

  Betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2019 kan ook geschieden door het aanschaffen van een week- of maandkaart betaald parkeren bij de parkeerbalie van de Stadswinkel, Spoorlaan 181, te Tilburg of digitaal via internet. Indien een fysieke kaart verstrekt wordt dient deze duidelijk zicht- en leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig te worden geplaatst.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op moment van publicatie.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2019-1".

 • 3.

  Op de datum van inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2019-1 komen alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van plaatsen waar tegen betaling kan worden geparkeerd te vervallen.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Tilburg op 18 december 2018. Namens deze,

 

Angela Barendregt,

 

 

 

 

Afdelingshoofd afdeling Ruimte

 

 

 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl, zoeken op "bezwaar" (u kunt inloggen met uw DigiD).

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- Uw naam en adresgegevens;

- datum waarop u het bezwaarschrift indient;

- een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

- de redenen van het bezwaar;

- uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Bijlage 1: Kaart Rayons betaald parkeren en parkeervergunningen Tilburg 2019

 

 

Bijlage 2: Straatnamenlijst Rayons betaald parkeren en parkeervergunningen Tilburg 2019