Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2018, 281766VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019, gemeente Westvoorne

 

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 2019.

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een belasting geheven voor het innemen van een standplaats op de voor het houden van een markt aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan.

Artikel 2 Belastingplicht

 

De belasting wordt geheven van degene, die een standplaats is toegekend op de als markt aan-gewezen terreinen, of bij gebreke van een zodanig persoon, door degene, die in zijn plaats op-treedt en handelt.

Artikel 3 Tarieven

 

Het in artikel 1 bedoelde marktgeld bedraagt voor kramen, tenten, tafels, voertuigen of andere voor het uitstallen of verkopen van waren, alsmede voor de op de grond uitgestelde waren en/of ingenomen verkoopruimte, per standplaats (standaard 4 meter bij 3 meter), gemeten in de leng-terichting van de straat:

 • a.

  per dag of gedeelte daarvan is verschuldigd een bedrag van € 12,02

 • b.

  per kalenderkwartaal of gedeelte daarvan is verschuldigd een bedrag van € 156,42

Artikel 4 Belastingtijdvak

 

Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5 Wijze van heffen

 •  

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in deze nota vermeld.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 •  

 • 1.

  Het marktgeld, dat per dag verschuldigd is, moet op het moment van uitreiking wor- den voldaan op de dag, waarop van de voor het houden van de markt aangewezen openba-re weg gebruik wordt gemaakt.

 • 2.

  Het marktgeld, dat per kalenderkwartaal verschuldigd is, moet worden voldaan op het mo-ment van uitreiking van de nota, dan wel bij toezending daarvan binnen 30 dagen na de dag-tekening van de nota.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 8 Nieuwkomers

 

Degene die voor de eerste maal een standplaats inneemt en in de afgelopen drie kalenderjaren geen standplaats heeft ingenomen, is voor de eerste vier weken geen marktgeld verschuldigd. Na de eerste vier weken is marktgeld verschuldigd als genoemd in artikel 3 van de deze veror-dening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 •  

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2018" van 12 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgeld 2019".

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van 18 december 2018

De raad voornoemd,

griffier,

de voorzitter,