Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2018, 280535VerordeningenUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eemnes 2019

 

Het college van burgermeester en wethouders gemeente Eemnes,

 

 • -

  overwegende dat het in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars;

 • -

  gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 van de gemeente Eemnes;

Besluit:

1.vast te stellen het:

Uitvoeringsbeslu it Afvalstoffenverordening Eemnes 201 9

Artikel I Begripsomschrijvingen

In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  Afvalwijzer: papieren of digitale kalender waarop staat aangegeven wanneer huishoudelijk afval wordt ingezameld;

 • b.

  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes;

 • c.

  Grondstoffen: herbruikbare en/ of duurzame afvalstoffen niet zijnde restafval, zoals gft, papier, textiel en verpakkingsmateriaal;

 • d.

  Inzamelaar: organisatie die bevoegd is om afval of grondstoffen aan huis op te halen of om op een daartoe aangewezen plaats in ontvangst te nemen;

 • e.

  Inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • f.

  Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, zoals een minicontainer , ten behoeve van de gebruiker(s) van één perceel;

 • g.

  Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer of recyclingstation, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • h.

  KCE: Stichting Kringloop Centrum Eemnes-Huizen, ook wel: Kringloopcentrum Eemnes;

 • i.

  Minicontainer: een verrijdbare hard plastic afvalcontainer met een volume van 140, 180 of 240 liter die door de gemeente aan huishoudens in bruikleen wordt gegeven;

 • j.

  Recyclingstation: de daartoe ter beschikking gestelde plaats waar in voldoende mate gelegenheid is geboden om grof huishoudelijke afvalstoffen gescheiden achter te laten (ook wel milieustraat of afvalbrengstation);

 • k.

  Ter inzameling aanbieden: het overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • l.

  Toegangspas: pas waarmee gebruik gemaakt kan worden van de (ondergrondse) restafval verzamelcontainers;

 • m.

  Verordening: Afvalstoffenverordening Eemnes 2017;

 • n.

  Verzamelcontainer: (ondergrondse) container voor de inzameling van restafval, PMD en papier

 • o.

  Zwerfafval: afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht aanwezig in de openbare buitenruimte, zoals blikjes, papier, sigarettenpeuken, kauwgom en etenswaren.

Artikel 2Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst, of inzamelaar, op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening zijn aangewezen SUEZ Nederland (voor GFT, restafval, PMD en (op afroep) grof huishoudelijk afval) en Remondis BV (voor papier);

 • 2.

  Als andere inzamelaars op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening zijn aangewezen:

  • a.

   RMN voor de inzameling van grof huishoudelijk afval en zwerfafval bij het gemeentelijk recyclingstation (Oude Amsterdamsestraatweg 4, 3741 MR te Baarn);

  • b.

   Stichting Kringloop Centrum Eemnes-Huizen (Zuidersingel 4, 3755 AZ te Eemnes) voor:

   • -

    de inzameling bij het kringloopcentrum en op afroep aan huis van (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur, grof huishoudelijk afval of herbruikbare fracties daarvan en herbruikbare goederen (geen vloerbedekking, geen bouw-, sloop- en verbouwingsafval, geen chemisch of gevaarlijk afval en geen tuinafval);

   • -

    de inzameling bij het kringloopcentrum, aan huis of met verzamelcontainers van textiel;

  • a.

   Stadswerken Utrecht voor de inzameling van glas

Artikel 3Aanwijzing van inzamelplaats

 • 1.

  Als inzamelplaats als bedoeld in artikel 5 van de verordening wordt aangewezen het recyclingstation Baarn, Oude Amsterdamsestraatweg 4 te Baarn;

 • 2.

  de volgende regels gelden omtrent de wijze en maximale hoeveelheden waarop grof huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden bij het recyclingstation:

  • a.

   De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het recyclingstation Baarn kunnen legitimeren;

  • b.

   Grof huishoudelijke afvalstoffen dienen gescheiden te worden aangeboden;

  • c.

   Klein chemisch afval (KCA) mag geen hoger gewicht dat 25 kilogram per keer hebben;

  • d.

   Grof tuinafval mag geen groter volume hebben dan I m3 per week;

  • e.

   Sloop- en (ver)bouwafval mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • f.

   Verduurzaamd of geïmpregneerd hout mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • g.

   Dakbedekking mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • h.

   Hout mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • i.

   Puin, steen, beton mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • j.

   Grond mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • k.

   Per keer mogen maximaal 4 autobanden, zonder velg, worden afgegeven;

  • l.

   Zwerfafval moet in een vuilniszak worden aangeboden;

  • m.

   Asbest moet in dubbel gesloten plastic en luchtdicht geplakt met tape verpakt worden aangeboden.

Artikel 4Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (GFT): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld; niet zijnde hout, dikke takken, luiers, stofzuigerzakken, kattenbakkorrels zonder milieukeur, poep van honden en katten, zand en grond, houtskool of kunstmest;

 • 2.

  klein chemisch afval (KCA): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM, zoals batterijen, spaarlampen, verf, kitverpakkingen en petroleum;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  ( oud ) papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof/plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD): lege verpakkingen van kunststof/plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, inclusief lege kunststofflessen bleekwater (chloor), spiritus en ammoniak;

 • 6.

  textiel: (al dan niet herstelbare of herdraagbare) kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen, niet vervuild met andere afvalfracties;

 • 7.

  (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: steen, puin, (gas)beton, glazuur, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd of geïmpregneerd hout: hout dat is te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval (stoffen) (GHA): volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel aan huis ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  ( huishoudelijk ) restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen en grondstoffen;

 • 14.

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel Ferro en/of non Ferro;

 • 15.

  autobanden: schone banden van motoren en/of personenauto’s, zonder velg;

 • 16.

  grond: grond, graszoden, zand eventueel vermengd met fijne grindkorrels; niet zichtbaar vermengd met resten puin, kool, gas, hout, ijzer, plastic of asbest en niet verontreinigd op basis van historisch gebruik van de locatie of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04);

 • 17.

  da k bedekking: al dan niet teer- of bitumenhoudend dakbedekkingsmateriaal, dakleer, daksingels, dakbeschermingsmaterialen, isolatieplaten van daken en grind van daken;

 • 18.

  vlakglas: schoon vlakglas: enkel blank of gekleurd vlakglas, dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen, draadglas, gelaagd glas, tuinders- of kassenglas, spiegelglas, gehard glas, brandwerend glas; niet zijnde autoruiten en kookplaten;

 • 19.

  harde kunststoffen: stromen als kunststof tuinstoelen, speelgoed, emmers;

 • 20.

  EPS: geëxpandeerd polystyreen (ook wel PS hardschuim of piepschuim);

 • 21.

  matrassen: afgedankte matrassen.

Artikel 5Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, lid 1van de verordening zijn de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   Voor restafval de van gemeentewege verstrekte ‘grijze’ minicontainer (140, 180 of 240

liter) of een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer. Hiervoor is een toegangspas nodig;

 • a.

  Voor GFT de van gemeentewege verstrekte minicontainer met groene deksel (140, 180 of 240 liter);

 • b.

  Voor papier en karton de van gemeentewege verstrekte minicontainer met blauwe deksel (180 liter) of een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer;

 • c.

  Voor PMD de van gemeentewege verstrekte minicontainer met oranje deksel (180 liter) of een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer;

 • d.

  Voor glas een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer;

 • e.

  Voor textiel een daartoe door KCE geplaatste verzamelcontainers;

 • f.

  Voor luiers en incontinentiemateriaal een van gemeentewege geplaatste inzamelvoorziening voor restafval. Hiervoor is een toegangspas nodig;

  • 1.

   grof huishoudelijke afvalstoffen en de afzonderlijke afvalstoffen genoemd in artikel 3 kunnen zonder specifiek inzamelmiddel worden aangeboden bij het recyclingstation Baarn, op de wijze, maximale hoeveelheden, dagen en uren zoals gepubliceerd door RMN;

  • 2.

   In afwijking van lid 2 moet asbest in dubbel gesloten plastic en luchtdicht geplakt met tape verpakt worden aangeboden.

Artikel 6Frequentie van afzonderlijk inzamelen bij elk perceel

Op grond van artikel 11 van de verordening zijn de volgende inzamelfrequenties van toepassing:

 • a.

  Restafval: eenmaal per vier weken;

 • b.

  Papier en karton: eenmaal per vier weken;

 • c.

  PMD: eenmaal per twee weken;

 • d.

  GFT: eenmaal per twee weken;

 • e.

  Grof snoeiafval: maximaal vier keer per jaar, op afroep

 • f.

  Grof huishoudelijk afval maximaal 12 keer per jaar, op afroep

 • g.

  Textiel maximaal 6 keer per jaar

Artikel 7Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9 van de verordening gelden de volgende regels voor de dagen en tijden waarop de huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden:

 • 1.

  Inzamelmiddelen moeten voor 07.30 uur worden aangeboden op de dag van inzameling;

 • 2.

  Inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voorafgaand aan de dag van inzameling vanaf 20.00 uur worden aangeboden;

 • 3.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk om 20.00 uur van de inzameldag teruggeplaatst zijn op eigen terrein

 • 4.

  De dagen waarop de inzamelmiddelen worden geleegd, worden jaarlijks via de afvalwijzer bekend gemaakt;

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval en herbruikbare goederen die op afroep aan huis worden ingezameld, mogen alleen worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • 6.

  Ter voorkoming van geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 08.00 en 21.00 uur worden gebruikt.

Artikel 8Gebruik van de inzamelmiddelen

 • 1.

  De volgende regels gelden voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   De toegangspas en de inzamelmiddelen zijn door of namens de gemeente in bruikleen gegeven;

  • b.

   De toegangspas en de inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • c.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de toegangspas en de inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • d.

   Mocht blijken dat iemand onrechtmatig in het bezit is van een toegangspas, dan mag deze per direct worden ingenomen bij het gebruiken hiervan. Een lijst van afgegeven toegangspassen is aanwezig op de gemeentewerf;

  • e.

   Het beheer van de inzamelmiddelen berust bij de gemeente Eemnes;

  • f.

   Inzamelmiddelen dienen, behoudens op de momenten dat deze ter lediging worden aangeboden, op eigen terrein te worden gestald;

  • g.

   Per laagbouw-perceel wordt voor GFT, Papier, PMD en rest ten minste één inzamelmiddel beschikbaar gesteld;

  • h.

   In geval van gebruik luiers of incontinentiemateriaal kan een toegangspas voor het gebruik van de ondergrondse inzamelvoorziening bij de gemeente worden aangevraagd (hiervoor moet een borg worden betaald);

  • i.

   GFT en Papier mag niet worden aangeboden in de inzamelmiddelen met daarin gebruik makend van een vuilniszak;

  • j.

   Het college beslist welk perceel gebruik maakt van een inzamelmiddel of een inzamelvoorziening voor restafval, PMD, GFT en Papier;

  • k.

   Een toegangspas of een inzamelmiddel wordt alleen verstrekt of, na vermissing of beschadiging, vervangen nadat daartoe door de gebruiker van een perceel een verzoek is ingediend bij de gemeente. Wanneer onzorgvuldigheid van de gebruiker de oorzaak van vermissing of beschadiging is, kunnen de kosten van vervanging bij de gebruiker in rekening worden gebracht;

  • l.

   Per laagbouw-perceel worden maximaal twee inzamelmiddelen per grondstof, beschikbaar gesteld;

  • m.

   De gemeente is bevoegd om, ten behoeve van containermanagement, de inzamelmiddelen te voorzien van een sticker met een barcode, de afvalstroom waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, het volume van de container, de postcode, de plaatsnaam, de straatnaam en een huisnummer;

  • n.

   Een toegangspas of een inzamelmiddel worden, naar het oordeel van de gemeente, bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden of vervangen;

  • o.

   De gebruiker dient de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken en te stallen dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

Artikel 9 Aanbieden van afval langs de openbare weg

 • 1.

  De volgende regels gelden omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden:

  • a.

   Het ter lediging aanbieden van inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden door deze zo dicht mogelijk aan de kant van de rijweg of op een verzamelplaats te plaatsen, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

  • b.

   Bij het aanbieden of ophalen van de inzamelmiddelen dienen aanwijzingen van de inzameldienst te worden opgevolgd;

  • c.

   Inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen dienen na gebruik gesloten te worden;

  • d.

   Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mogen geen huishoudelijk afval of andere objecten steken;

  • e.

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd en kan daarna bij de eerstvolgende reguliere lediging van de betreffende grondstof worden aangeboden;

  • f.

   Een ter lediging aangeboden inzamelmiddel mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

 • 1.

  De volgende regels gelden omtrent de wijze waarop grof huishoudelijke afvalstoffen en herbruikbare huishoudelijke goederen op afroep ter inzameling worden aangeboden:

  • a.

   Voor de inzameling op afroep dient een afspraak te worden gemaakt met KCE of SUEZ;

  • b.

   Het ter inzameling aangeboden materiaal dient op de afgesproken dag en tijdstip op een voor het inzamelmaterieel goede bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

Artikel 10 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 • 1.

  Bedrijven waarvan het afval in aard en omvang vergelijkbaar is met een huishouden kunnen gebruik maken van de afval-inzamelfaciliteiten die de gemeente aan huishoudens biedt.

 • 2.

  Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen een verzoek hiertoe in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of het verzoek ingewilligd wordt.

 • 3.

  Een bedrijf dat gebruik maakt van de afvalinzameling van de gemeente wordt behandeld als ware het een huishouden, en betaalt hiervoor jaarlijks reinigingsrechten.

 • 4.

  Bedrijven dienen gebruik te maken van de grijze container, de PMD container danwel de papiercontainer ten behoeve van de afvalinzameling.

Artikel11Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel12Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eemnes 2019.

Eemnes, 18 december 2018

burgemeester en wethouders van Eemnes,

de secretaris, de burgemeester,

E.Ruizeveld de Winter R. van Benthem