Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

 

gelet op het advies van de commissie Samen Leven van 29 november 2018;

 

overwegende dat de verordening en de bijbehorende tarieventabel voor 2019 dienen te worden vastgesteld door de gemeenteraad;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

Verordening op de heffingen invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

begraafplaats

: de begraafplaatsen Vredehof en Rusthof;

b.

particulier graf

: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

c.

particulier kindergraf

: een particulier kindergraf, waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven van maximaal twee lijken van kinderen beneden de 18 jaar;

d.

particulier foetusgraf

: een particulier foetusgraf, waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven van maximaal één lijk van een foetus;

e.

algemeen graf

: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

f.

particulier urnengraf

: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

g.

particuliere urnennis

: een nis in de urnenmuur, waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

h.

particuliere plaats in urnentuin

: een plaats in de urnentuin, waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen in urnen;

i.

asbus

: een bus ter berging van as van een overledene;

j.

urn

: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

k.

verstrooiingsplaats

: een plaats waarop as wordt verstrooid;

l.

grafbedekking

: gedenkteken, grafbeplanting en voorwerpen op een graf of gedenkplaats;

m.

gedenkplaats

: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

n.

rechthebbende

: een natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht is verleend;

o.

uitsluitend recht op een graf

: het recht dat wordt verleend aan een rechthebbende voor het doen begraven van lijken, het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen en het doen verstrooien van as met betrekking tot een particulier graf;

p.

uitsluitend recht op een urnengraf

: het recht dat wordt verleend aan een rechthebbende voor het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen en het doen verstrooien van as met betrekking tot een particulier graf;

q.

belanghebbende

: de bij een algemeen graf in de administratie vastgelegde contactpersoon; of de persoon bij een vanaf december 2011 uitgegeven graf voor onbepaalde tijd, waarvan het recht op naam van de Gemeente Ridderkerk is overgeschreven en een belanghebbende is geregistreerd welke dezelfde rechten heeft als een rechthebbende;

r.

grafkelder

: een gemetselde of betonnen grafruimte bestemd voor het begraven (bijzetten) van ten hoogste twee (enkelvoudige grafkelder) of ten hoogste vier (dubbele grafkelder) stoffelijke overschotten;

s.

schudden

: het verzamelen van de stoffelijke overschotten en herbegraven in hetzelfde graf;

t.

groenraam

: een raamwerk rond de grafopening die het zicht op het gedolven graf tijdens de plechtigheid onttrekt;

u.

ruimen van graven

: het opgraven en verzamelen van stoffelijke overschotten na het verlopen van de graftermijn en/ of vervallen van het uitsluitend recht op een particulier graf;

v.

opgraven

: Het opgraven van specifieke stoffelijke overschotten op verzoek van rechthebbende, belanghebbende of naar aanleiding van een gerechtelijk bevel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7.1.1 tot en met 7.1.12 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het door of vanwege de Gemeente onderhouden van graven en graftekens en urnenruimten in de loop van het jaar aanvangt, vindt toepassing plaats van de regeling als bedoeld in hoofdstuk 6 van bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 8 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen twee maanden na de dag van dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingrechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2018“ van 14 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019”

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk van 13 december 2018.

de griffier,

mr. J.G. van Straalen

de voorzitter,

mw. A. Attema

TARIEVENTABEL 2019

behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2019”

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het ter beschikking stellen van

 

1.1.1

een algemeen graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

€ 490,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven

 

1.2.1

met betrekking tot een particulier graf, niet zijnde een graf als bedoeld in 1.2.2 of 1.2.3 voor een periode van 20 jaar

€ 985,00

1.2.2

met betrekking tot een enkelvoudige grafkelder voor een periode van 20 jaar

€ 985,00

1.2.3

met betrekking tot een dubbele grafkelder voor een periode van 20 jaar

€ 1.970,00

1.2.4

met betrekking tot een particulier graf, niet zijnde een graf als bedoeld in 1.2.5 of 1.2.6, voor onbepaalde tijd

 

€ 2.840,00

1.2.5

met betrekking tot een enkelvoudige grafkelder voor onbepaalde tijd

€ 2.840,00

1.2.6

met betrekking tot een dubbele grafkelder voor onbepaalde tijd

€ 5.680,00

1.2.7

met betrekking tot een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar

€ 665,00

1.2.8

met betrekking tot een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar voor rechthebbenden volgens artikel17.14 van de "Verordening algemene begraafplaatsen Ridderkerk 2016

 

 

nihil

1.2.9

met betrekking tot een particulier foetus-graf voor een periode van 80 jaar

€ 230,00

1.2.10

met betrekking tot een particulier foetus-graf voor een periode van 80 jaar voor rechthebbenden volgens artikel 17.14 van de "Verordening algemene begraafplaatsen Ridderkerk 2016"

 

 

nihil

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven

 

1.3.1

met betrekking tot een particuliere urnennis in columbarium voor een periode van 20 jaar

€ 245,00

1.3.2

met betrekking tot een particuliere plaats in een urnentuin voor een periode van 20 jaar

€ 350,00

1.3.3

met betrekking tot een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 350,00

1.3.4

met betrekking tot een particuliere urnennis in columbarium voor een periode van10 jaar

€ 125,00

1.3.5

met betrekking tot een particuliere plaats in een urnentuin voor een periode van10 jaar

€ 175,00

1.3.6

met betrekking tot een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 175,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar:

 

1.4.1

als bedoeld in 1.2.1

€ 490,00

1.4.2

als bedoeld in 1.2.2

€ 490,00

1.4.3

als bedoeld in 1.2.3

€ 985,00

1.4.4

als bedoeld in 1.3.1

€ 125,00

1.4.5

als bedoeld in 1.3.2

€ 175,00

1.4.6

als bedoeld in 1.3.2

€ 175,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar

 

1.5.1

als bedoeld in 1.2.1

€ 985,00

1.5.2

als bedoeld in 1.2.2

€ 985,00

1.5.3

als bedoeld in 1.2.3

€ 1.970,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 5 jaar

 

1.6.1

als bedoeld in 1.3.1

€ 60,00

1.6.2

als bedoeld in 1.3.2

€ 85,00

1.6.3

als bedoeld in 1.3.3

€ 85,00

Hoofdstuk 2 Stichten van een grafkelder in een particulier graf

2.1

voor het voorbereiden van een grafruimte waarin door de rechthebbende een grafkelder kan worden gesticht wordt geheven:

 

2.1.1

voor een enkelvoudige grafkelder

€ 625,00

2.1.2

voor een dubbele grafkelder

€ 1.245,00

Hoofdstuk 3 Reserveren particulier graf op Rusthof

3.1

Voor het reserveren van een particulier graf op de Algemene begraafplaats Rusthof wordt per jaar geheven

€ 95,00

 

Hoofdstuk 4 Begraven en Bijzetten

4.1

Voor het begraven van

 

4.1.1

een lijk van een persoon van 18 jaar of ouder wordt geheven

€ 565,00

4.1.2

een lijk van een kind beneden 18 jaar doch ouder dan één jaar wordt geheven

€ 285,00

4.1.3

een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

€ 190,00

4.1.4

een lijk van een kind beneden 18 jaar welk wordt begraven in een particulier graf, particulier foetus- of kindergraf waarvan de rechthebbende is ingeschreven in de Gemeente Ridderkerk, conform artikel17.14 van de "Verordening algemene begraafplaatsen Ridderkerk 2016"

 

 

 

nihil

4.1.5

lijken van kinderen van meervoudige geboorten en het begraven in één kist, van lijken van kinderen van meervoudige geboorten, kort na de geboorte overleden, wordt geheven

€ 285,00

4.1.6

lijken van kinderen van meervoudige geboorten en het begraven in één kist, van lijken van kinderen van meervoudige geboorten, kort na de geboorte overleden, waarvan de rechthebbende is ingeschreven in de Gemeente Ridderkerk, conform artikel 17.14 van de "Verordening algemene begraafplaatsen Ridderkerk 2016"

 

 

 

nihil

4.1.7

lijken van kinderen, kort na de geboorte overleden, die in één kist met het lijk van hun moeder worden begraven

nihil

4.1.8

Voor het eerste lijk in een nieuw gestichte grafkelder

nihil

4.2

Voor het plaatsen of bijzetten van een urn in:

 

4.2.1

particulier graf of urnengraf

€ 140,00

4.2.2

columbarium, of urnentuin

€ 60,00

4.3

Voor het begraven op buitengewone uren, wordt het tarief bedoeld in 4.1.1 tot en met 4.1.4 als volgt verhoogd

 

4.3.1

maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 140,00

4.3.2

zaterdag tot 12:00 uur

€ 425,00

4.3.3

zaterdag na 12:00 uur

€ 495,00

4.3.4

zon- en feestdagen

€ 565,00

4.4

Voor het gebruik van een groenraam wordt geheven

€ 20,00

4.5

Voor klokluiden wordt geheven

€ 20,00

Hoofdstuk 5 Onderhoud begraafplaats of monument

5.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats:

 

5.1.1

voor een algemeen graf voor een periode van 20 jaar

€ 700,00

5.1.2

voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar

€ 1.745,00

5.1.3

voor een particulier enkelvoudige grafkelder voor een periode van 20 jaar

€ 1.745,00

5.1.4

voor een particulier dubbele grafkelder voor een periode van 20 jaar

€ 3.495,00

5.1.5

voor een particulier graf voor onbepaalde tijd

€ 8.225,00

5.1.6

voor een particulier kindergraf voor een periode van 80 jaar

€ 1.810,00

5.1.6.1

met betrekking tot een particulier kindergraf voor een periode van

80 jaar voor rechthebbenden volgens artikel 17.14 van de

"Verordening algemene begraafplaatsen Ridderkerk 2016"

 

 

nihil

5.1.7

voor een particulier foetus-graf voor een periode van 80 jaar

€ 725,00

5.1.7.1

met betrekking tot een particulier foetusgraf voor een periode van

80 jaar voor rechthebbenden volgens artikel17.14 van de

"Verordening algemene begraafplaatsen Ridderkerk 2016"

 

 

nihil

5.1.8

voor een particuliere urnennis in columbarium voor een periode van 20 jaar

€ 310,00

5.1.9

voor een particuliere plaats in een urnentuin voor een periode van 20 jaar

€ 625,00

5.1.10

voor een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 625,00

5.1.11

voor een particuliere urnennis in columbarium voor een periode van 10 jaar

€ 155,00

5.1.12

voor een particuliere plaats in een urnentuin voor een periode van 10 jaar

€ 310,00

5.1.13

voor een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 310,00

5.1.14

voor een particulier graf voor onbepaalde tijd -onderhoud aan monument

€ 3.715,00

5.1.15

Voor zover bij het in werking treden van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 1976 onderhoudsrechten werden geheven, zullen deze rechten blijven worden geheven en bedragen per jaar

 

 

€ 85,00

5.1.16

Voor zover bij het in werking treden van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 1976 het uitsluitend recht was afgekocht en niet in het graf was begraven, noch een gedenkteken geplaatst, worden vanaf de datum van de eerste begrafenis jaarlijks onderhoudsrechten geheven. Deze bedragen per jaar

 

 

 

€ 85,00

Hoofdstuk 6 Onderhoud gedurende het eerste jaar

6.1

Indien het onderhoud in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn er onderhoudsrechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. De hiervoor bedoelde van de voor dat jaar verschuldigde rechten bedragen per jaar:

 

6.1.1

voor een algemeen graf

€ 35,00

6.1.2

voor een particulier graf

€ 85,00

6.1.3

voor een particuliere enkelvoudige grafkelder

€ 85,00

6.1.4

voor een particuliere dubbele grafkelder

€ 175,00

6.1.5

voor een particuliere urnennis in columbarium

€ 15,00

6.1.6

voor particuliere plaats in een urnentuin

€ 30,00

6.1.7

voor een particulier urnengraf

€ 30,00

Hoofdstuk 7 Verlenging onderhoud begraafplaats

7.1

Indien de instandhouding van een particulier graf, particulier plaats in een urnentuin, particulier urnennis of particulier grafkelder voor een langere termijn als bedoeld in Hoofdstuk 5 wordt gevorderd, wordt geheven:

 

7.1.1

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar

€ 875,00

7.1.2

voor een enkelvoudige grafkelder voor een periode van 10 jaar

€ 875,00

7.1.3

voor een dubbele grafkelder voor een periode van 10 jaar

€ 1.745,00

7.1.4

voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar

€ 1.745,00

7.1.5

voor een enkelvoudige grafkelder voor een periode van 20 jaar

€ 1.745,00

7.1.6

voor een dubbele grafkelder voor een periode van 20 jaar

€ 3.495,00

7.1.7

voor een particuliere urnennis in columbarium voor een periode van 10 jaar

€ 155,00

7.1.8

voor een particuliere plaats in een urnentuin voor een periode van 10 jaar

€ 310,00

7.1.9

voor een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 310,00

7.1.10

voor een particuliere urnennis in columbarium voor een periode van 5 jaar

€ 75,00

7.1.11

voor een particuliere plaats in een urnentuin voor een periode van 5 jaar

€ 155,00

7.1.12

voor een particulier urnengraf voor een periode van 5 jaar

€ 155,00

Hoofdstuk 8 Openen, opgraven, ruimen en verstrooien

8.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt, inclusief het kisten in een door rechthebbende ter beschikking gestelde kist, geheven

€ 665,00

8.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in een graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven

€ 565,00

8.3

Voor het openen van een graf, anders dan op rechterlijk bevel, wordt geheven

€ 565,00

8.4

Voor het opgraven of verwijderen van een urn en/ of asbus wordt geheven:

 

8.4.1

uit een urnennis van columbarium

€ 45,00

8.4.2

uit een particuliere plaats van een urnentuin

€ 60,00

8.4.3

uit een particulier of algemeen urnengraf

€ 60,00

8.4.4

uit een particulier graf

€ 190,00

8.5

Voor het weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven

€ 60,00

8.6

Voor op het verzoek van een rechthebbende ruimen c.q. schudden van een graf wordt geheven

 

€ 665,00

8.7

Voor het verstrooien van as wordt geheven per asbus:

 

8.7.1

in een particulier graf

€ 285,00

8.7.2

op een verstrooiingsplaats (inclusief plaatje)

€ 70,00

 

Hoofdstuk 9 Plaatsen gedenkteken & administratiekosten

9.1

Voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken wordt geheven

€ 40,00

9.2

Voor het inschrijven van particuliere graven, particuliere urnengraven, particuliere urnen nissen, grafkelders en voor het maken van reservering wordt per inschrijving geheven

€ 55,00

9.3

Voor het overboeken van particuliere graven, particuliere urnengraven, particuliere urnen nissen, grafkelders en voor het maken van reservering wordt per overboeking geheven

€ 55,00

Hoofdstuk 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarieventabel 2018” van 14 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2019”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk van 13 december 2018.

de griffier,

mr. J.G. van Straalen

de voorzitter,

mw. A. Attema

Naar boven