Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 279589Overige overheidsinformatieNadere uitwerking Hogere waarde beleid uitbreiding Steegsche Velden

 

Het college heeft ingestemd met de ontwerp beleidsnotitie ‘Nadere uitwerking Hogere waarde beleid uitbreiding Steegsche Velden’

Het bestemmingsplan Steegsche Velden-noord is in voorbereiding. Met deze vervolgfase wordt de woonwijk Steegsche Velden stedenbouwkundig en ruimtelijk op een logische en natuurlijke wijze afgerond. Uit Geluidsonderzoeken blijkt dat het niet mogelijk is om overal in het gebied te voldoen aan de voorkeurgrenswaarde. De beleidsnotitie bevat de argumenten om hogere geluidsgrenswaarden toe te staan in uitbreidingsgebied Steegsche Velden-noord en voor enkele woonbestemmingen in Steegsche Velden-oost

 

Inzage

De beleidsnotitie ligt voor iedereen op afspraak ter inzage vanaf vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken in het gemeentehuis. Iedereen kan schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen tot en met donderdag 7 februari 2019. De ingebrachte zienswijzen worden behandeld als onderdeel van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Geluidwetgeving en -beleid

In de ruimtelijke afweging voor het ontwikkelen van een plan, is geluid een van de aspecten. De geluidregels (wettelijk en beleidsmatig) bieden gevoelige functies (zoals woningen) bescherming tegen geluidsoverlast van weg-, rail-, luchtverkeer en industriële bronnen. In het gebied Steegsche Velden hebben we te maken met geluid van wegverkeer. Wij mogen onder bepaalde voorwaarden hogere geluidsgrenswaarden dan de voorkeursgrenswaarde toestaan. De grenswaarde moet wel lager zijn dan de maximale grenswaarde. Dit is geregeld in de Wet geluidhinder. De uitwerking van de voorwaarden om hogere geluidsgrenswaarden toe te staan, staat in het

vigerende ‘hogere waarde beleid’ en in voorliggende beleidsnotitie voor Steegsche Velden. www.gemeentebest.nl/beleid-in-best.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met mevrouw van Beek. Zij is telefonisch bereikbaar op 14 0499 of stuur een e-mail naar e.van.beek@gembest.nl.