Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2018, 279401Plannen | ruimtelijkVaststelling uitwerkingsplan Handelskade 13

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat zij in haar vergadering van 18 december 2018 het uitwerkingsplan ‘Handelskade 13’ – NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-VA02 hebben vastgesteld.

 

Het uitwerkingsplan

Het ontwerpuitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming “Uit te werken woondoeleinden” uit het bestemmingsplan ‘(Hoog)zandveld-Lekboulevard’. Het plan ziet op de bouw van 16 woningen met daarbij behorende infrastructuur en groen op het perceel Handelskade 13.

 

Ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd (toevoegen aanvullende onderzoeken), waardoor het uitwerkingsplan gewijzigd is vastgesteld.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

Vanuit huis kunt u het uitwerkingsplan vanaf 28 december 2018 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-VA02.

Ook ligt het uitwerkingsplan vanaf 28 december 2018 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Beroep mogelijk

Tegen het uitwerkingsplan kan door:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren hebben gebracht;

belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze kenbaar te maken;

alle belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan, ten opzichte van het ontwerp, zijn aangebracht;

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn start op de dag nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd en bedraagt 6 weken.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

de gronden van het beroep (de motivering);

 

Als binnen bovenvermelde termijn geen beroep wordt ingesteld, verkrijgt het uitwerkingsplan een onherroepelijke status.

 

Tevens kan diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Nieuwegein, 27 december 2018

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein