Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2018, 278873Verordeningenverordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2019

 

 

De raad van de gemeente Eemnes;

gelezen het voorstel d.d. 30 oktober 2018 van burgemeester en wethouders,

gelet op de artikelen 229, eerste lid aanhef onder a en b, 216 en 156 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

de volgende

Verordening op de heffing en de invordering van MARKTGELDEN 2019

vast te stellen:

Artikel 1 Belastbaar feit

Terzake van het beschikbaar krijgen van een standplaats op de markt in Eemnes, wordt onder de naam marktgeld een recht geheven overeenkomstig de volgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is het aantal strekkende meters van de ter beschikking gekregen standplaats, gemeten over de frontbreedte. Deze wordt door de marktmeester vastgesteld.

Artikel 4 Belastingtarieven

Het marktgeld bedraagt voor:

 • a.

  een vaste standplaats per week per m1

  met een minimum frontbreedte van 4 m1€ 2,45

 • b.

  een dagplaats per marktdag per m1

  met een minimum frontbreedte van 4 m1€ 2,45

 • c.

  het incidenteel innemen bij vaste

  standplaatsen van een grotere oppervlakte

  dan die, welke daarvoor is vastgesteld, per

  marktdag voor het meerdere per m1 € 2,45

 • d.

  het ingeschreven worden en staan op

  de wachtlijst per kalenderjaar € 12,83

e de energieopslag per dag € 4,61

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander geschrift.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Voor de vaste standplaatshouders is het recht vooraf per kwartaal verschuldigd.

 • 2.

  Voor de overige standplaatshouders is het recht verschuldigd bij aanvang van de markt en moet voldaan worden aan de marktmeester.

Artikel 7 Kwijtschelding en nadere regels

 • 1.

  Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking van de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Marktgeldverordening Eemnes 2018” van 27 november2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening 2019”.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018.

A.de Graaf- Gerrits R. van Benthem RA

griffier voorzitter