Gemeenteblad van Woerden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenGemeenteblad 2018, 278806VerordeningenVerordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van marktgelden 2019 (Verordening marktgelden 2019)

 

De raad van de gemeente Woerden;

 

 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van:

- burgemeester en wethouders

 

 

gelet op het bepaalde van de Gemeentewet, de Marktverordening 2017 en de Inrichtingsplannen markten 2017;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019

 

Artikel 1 - Definities

Warenmarkt : de markt, als bedoeld in artikel 1 van het Inrichtingsplan Warenmarkt 2017;

Streekmarkt : de markt, als bedoeld in artikel 1 van het Inrichtingsplan Streekmarkt 2017;

Koeiemart : de markt, die jaarlijks op de eerste woensdag na 20 oktober wordt georganiseerd door de gemeente Woerden;

Standplaats : een aangewezen plaats van maximaal 10 vierkante meter zijnde één kraam;

Vaste standplaats :een plaats die door de houder van een vaste standplaatsvergunning wordt ingenomen;

Marktdag : periode van 24 uur, aangevangen op 0.00 uur.

 

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het op de daarvoor aangewezen markt-dagen gebruikmaken van enige standplaats op de markten binnen de gemeente Woerden.

 

Artikel 3 - Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van de degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en tarieven warenmarkt

Het marktgeld bedraagt:

1.

Voor het recht op een vaste standplaats (vergunninghouder) en verkoopwagens per week of een gedeelte daarvan, voor elke meter frontbreedte waarbij tevens geldt een diepte van 2,50 meter

 

 

€ 2,02

2.

Voor het recht op een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, per meter frontbreedte

 

€ 3,68

3.

Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per marktdag, per meter frontbreedte

 

€ 3,68

4.

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, indien er sprake is van één aansluiting per aansluiting per maand

 

 

€ 16,36

5.

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, indien er sprake is van meer dan één aansluiting per maand

 

 

€ 22,61

6.

De tarieven als geheven conform lid 1, 2 en 3 worden per meter frontbreedte verhoogd met een bedrag van

 

€ 0,20

Artikel 5 - Maatstaf van heffing en tarieven streekmarkt

Het marktgeld bedraagt:

1.

Voor het recht op een vaste standplaats (vergunninghouder) en verkoopwagens per week of een gedeelte daarvan, voor elke meter frontbreedte waarbij tevens geldt een diepte van 2,50 meter

 

 

€ 4,39

2.

Voor het recht op een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, per meter frontbreedte

 

€ 4,39

3.

Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per marktdag, per meter frontbreedte

 

€ 4,39

4.

Voor het gebruik maken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, per aansluiting per maand

 

€ 16,36

 

Artikel 6 - Maatstaf van heffing en tarieven Koeiemart

Het marktgeld bedraagt per marktdag:

1.

Voor een standplaats waarbij gebruik gemaakt wordt van een op de Koeiemart aanwezige of te plaatsen opstel bij een diepte van maximaal 2,50 meter, per meter frontbreedte

 

 

€ 13,12

2.

Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per meter frontbreedte

 

€ 12,50

3.

Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de verlichtingskosten, indien er sprake is van één aansluiting

 

€ 16,36

4

In aanvulling op het in voorgaande leden gestelde wordt een gedeelte van een marktdag voor een gehele marktdag aangemerkt en een gedeelte van een strekkende meter als gehele strekkende meter gerekend.

 

Artikel 7 - Nadere aanduiding

 • 1.

  Bij de toepassing van artikel 4, 5 en 6, wordt een gedeelte van een marktdag voor een gehele marktdag en een gedeelte van een vierkante of strekkende meter voor een gehele vierkante of strekkende meter gerekend.

 • 2.

  Bij de berekening van het aantal strekkende meters, de diepte of de ingenomen oppervlakte worden mede in aanmerking genomen de overkappingen en de ruimte binnen het latwerk en andere bevestigingsmiddelen voor overkappingen van uitstalruimte, alsmede voertuigen en andere voorwerpen die binnen de uitstalruimte zijn geplaatst.

 

Artikel 8 - Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 9 - Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 10 - Aanvang belastingschuld

De marktgelden zijn verschuldigd op het tijdstip dat het in artikel 1 genoemde gebruik een aanvang neemt.

 

Artikel 11 - Tijdstip van betaling

De marktgelden moeten worden betaald

 • 1.

  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • 2.

  ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 12 - Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 13 - Nadere regelgeving door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

 

Artikel 14 - Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 15 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 16 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening marktgelden 2019.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering,

gehouden op 19 december 2018.

De griffier, De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas V.J.H. Molkenboer