Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 278612VerordeningenRegeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparatuur

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;

gelet op het gestelde in artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel is opgedragen aan het college van Stichtse Vecht;

 

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

Regeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparatuur

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Medewerk(st)er:

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO).

Werkgever:

Gemeente Stichtse Vecht.

Mobiele telefoon:

In het kader van deze regeling wordt hieronder begrepen: een mobiele telefoon of een Smartphone.

Andere apparatuur:

In het kader van deze regeling wordt hieronder begrepen: een organizer of een ander elektronisch, portable hulpmiddel van vergelijkbare aard, een tablet, een laptop of een token.

 

Artikel 2 Beschikbaarstelling

 

Lid 1

Om een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken, wordt in principe aan iedere medewerk(st)er voor zakelijk gebruik een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. De desbetreffende medewerk(st)ers dienen tijdens en/of buiten werktijd via de mobiele telefoon bereikbaar te zijn dan wel de mogelijkheid te hebben om telefonische dienstgesprekken te voeren met een mobiele telefoon. Andere apparatuur wordt ter beschikking gesteld op aanwijzing van de direct leidinggevende (of de aangewezen verantwoordelijke).

 

Lid 2

De telefoonkosten van de in bruikleen gegeven mobiele telefoon komen rechtstreeks voor rekening van de werkgever. De kosten van het dataverkeer van de smartphone cq. tablet komen eveneens voor rekening van de werkgever.

 

Artikel 3 (Nood) zakelijk gebruik

De mobiele telefoon en andere apparatuur staan op naam van de werkgever. De mobiele telefoon dient voor zakelijke doeleinden te worden gebruikt, conform de vigerende fiscale regels. Ditzelfde geldt voor de andere apparatuur die ter beschikking wordt gesteld volgens deze regeling.

 

Artikel 4 Bruikleenovereenkomst

De medewerk(st)er aan wie een mobiele telefoon en/ of andere apparatuur als bedoeld in deze regeling ter beschikking wordt gesteld dient een bruikleenovereenkomst te ondertekenen.

 

Artikel 5 Noodzakelijkheidscriterium

De verstrekte communicatieapparatuur zoals genoemd in deze regeling zijn noodzakelijk voor een goede functievervulling. Volgens de regels van de belastingdienst zal al dan niet door de werkgever belasting worden afgedragen via de eindheffing loonbelasting.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet of bij twijfel, kan de direct leidinggevende (of de aangewezen verantwoordelijke) afwijken van deze regeling. Het treffen van een bijzondere voorziening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de directie.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

 

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparatuur”.

 

Lid 2

Deze regeling treedt in werking op de dag na inwerkingtreding en vervangt de regeling beschikbaarstelling mobiele telefoon en/of andere apparatuur gemeente Stichtse Vecht 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van

de gemeente Stichtse Vecht d.d. 30 oktober 2018

de secretaris, de burgemeester,