Gemeenteblad van Harlingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenGemeenteblad 2018, 276910Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking ‘Subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2019.’

 

Besluit van burgemeester en wethouders van Harlingen van 18 december 2018

tot vaststelling van subsidieplafonds 2019 voor de Subsidieregeling sociaal domein gemeente Harlingen 2016 en de Subsidieregeling voorschoolse educatie gemeente Harlingen. Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015;

Besluiten:

Vaststelling subsidieplafonds 2019

  • 1.

    Het plafond voor uitvoering van activiteiten gebaseerd op Subsidieregeling sociaal domein bedraagt: €1.067.361;

  • 2.

    Het plafond voor eenmalige subsidies in het Sociaal domein bedraagt €40.000;

  • 3.

    Het plafond voor Voorschoolse Educatie bedraagt: €599.248. Het uurtarief voor 2019 is bepaald op €8,02 en voor ‘doelgroeppeuters’ op €10,26.

Verdeelsleutel

Voor de verdeling van jaarlijkse subsidies wordt verwezen naar de bedragen die per onderdeel zijn vastgesteld in de programmabegroting 2019. Voor eenmalige subsidies geldt de verdeelsleutel ‘op volgorde van binnenkomst’ zoals omschreven in artikel 85 van de Subsidieregeling sociaal domein gemeente Harlingen 2016.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit subsidieplafonds sociaal domein en voorschoolse educatie 2019.’

Informatie

De subsidieregelingen zijn per mail op te vragen bij: info@harlingen.nl U kunt deze ook telefonisch opvragen via 14 0517.