Gemeenteblad van Heerhugowaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardGemeenteblad 2018, 273675Beschikkingen | afhandelingOntwerp verkeersbesluit, stopverbod tijdens haal- en brengtijden van de school, Omring, Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard besluiten om een stopverbod in te stellen op de Omring tijdens haal- en brengtijden van de school.

 

Wilt u het besluit inzien?

Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 29 januari 2019 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur

 

Welke stukken liggen ter inzage?

  • Het definitief verkeersbesluit

 

Wilt u uw mening geven?

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. H. Brouwer, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

51RO24