Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2018, 271924VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2019

 

De raad van de gemeente Laren:

gelezen het voorstel d.d. 6 november 2018 van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 229, 216 en 156 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

de volgende

Verordening op de heffing en de invordering van

Marktgelden 2019 "

 

vast te stellen:

 

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het op een marktdag innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangegeven tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

Het recht wordt geheven naar de frontbreedte van de toegewezen standplaats en bedraagt

€ 2, 3 0 per strekkende meter.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een van een doorlopend volgnummer voorziene bon, nota, kwitantie of andere schriftuur.

 • 2.

  Het recht van een vaste standplaats wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid geheven door middel van een gedagtekende kwartaalnota.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld dient te worden voldaan ingeval de kennisgeving:

 • 1.

  als bedoeld in artikel 4, eerste lid, mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • 2.

  als bedoeld in artikel 4, tweede lid, schriftelijk wordt gedaan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Marktgelden 2018”, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 29 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2019".

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 28 november 2018.

mw. C. Holtslag mw. drs. R. Kruisinga

griffier voorzitter