Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 270795VerordeningenVerordening marktgeld 2019

 

De raad van de gemeente Best;

 

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019 (Verordening marktgeld 2019).

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. markt: de warenmarkt welke krachtens besluit van de gemeenteraad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

b. standplaats: de op of voor de duur van een markt door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het beoefenen van de markthandel.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de markt.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie het recht tot het innemen van een standplaats is verleend.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van een standplaats in strekkende meters.

 

Artikel 5 Tarieven

Het marktgeld bedraagt per strekkende meter of gedeelte daarvan:

a. per marktdag € 1,90

b. per kwartaal € 17,25

c. per jaar € 64,30

 

Artikel 6 Belastingtijdvak

 

 • 1.

  Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is afgegeven.

   

    

  Artikel 7 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld per marktdag wordt geheven bij wege van kennisgeving en moet worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  Het marktgeld per kwartaal en per jaar wordt geheven door middel van een gedagtekende nota en moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de nota.

   

  Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

  De marktgelden zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

   

  Artikel 9 Teruggaaf

  Indien degene die het marktgeld per jaar heeft voldaan, gedurende een of meerdere volle kalenderkwartalen wegens buitengewone omstandigheden geen gebruik kan maken van de standplaats, wordt op diens schriftelijk verzoek teruggaaf verleend van het marktgeld over de hiervoor bedoelde tijdvakken waarin van de standplaats geen gebruik werd gemaakt.

   

  Artikel 10 Kwijtschelding

  Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

   

   

  Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van staangeld.

   

  Artikel 12 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgeld 2018” van 6 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgeld 2019”.

   

   

Aldus besloten door de raad van Best

in zijn vergadering van 10-12-2018

 •  

   

  Maaike Mesdag-Blom

  Hans Ubachs

  griffier

  voorzitter