Besluit Inwerkingtreding Verordening BIZ Vastgoed Doetinchem 2019-2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

 

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones, het Reglement Draagvlakmeting BIZ Vastgoed Doetinchem en de Verordening BIZ Vastgoed Doetinchem 2019-2023;

 

overwegende dat:

 

 • -

  de Wet op de bedrijveninvesteringszones voorschrijft dat voordat een op grond van die Wet vastgestelde verordening in werking treedt, een draagvlakmeting gehouden moet worden die uitwijst dat er sprake is van voldoende draagvlak;

 • -

  in de periode van 5 november 2018 tot en met 24 november 2018 een draagvlakmeting heeft plaatsgevonden voor het BIZ vastgoed gebied in de binnenstad van Doetinchem;

 • -

  de draagvlakmeting tot resultaat heeft gehad dat er 317 geldige stemmen (65% van de bijdrageplichtigen) zijn ingezonden, waarvan 227 (72%) voor-stemmen;

 • -

  de som van de WOZ-waarden van de objecten in dit gebied in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken voor inwerkingtreding  (€ 103.854.000, -) hoger is dan de som van de WOZ-waarden van de objecten in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding (€ 28.062.000, -);

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  Dat de draagvlakmeting een positief resultaat heeft behaald.

 • 2.

  Dat de Verordening BIZ Vastgoed Doetinchem 2019-2023 daarmee in werking treedt op de eerste dag na die van de bekendmaking van dit besluit.

 • 3.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als Inwerkingtreding Verordening BIZ Vastgoed Doetinchem 2019-2023.

Aldus vastgesteld op 6 december 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem,

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven