Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 261505Overige besluiten van algemene strekkingInstemmen met het vaststellen van de lijst 'Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling' en de kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen, gemeente Amsterdam

 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 20 november 2018 hebben besloten:

 

 • 1.

  Vast te stellen ten opzichte van de lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ d.d. 16 mei 2018, de aangepaste lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ d.d. 12 november 2018,

 • De hoofdlijnen van de aanpassingen c.q. aanvullingen zijn:

  • 1.1

   de wijziging van het ambtelijke opdrachtgeverschap van de (GREX (Grondexploitatie)) projecten en het afvoeren van de afgesloten projecten (plannen) zoals opgenomen in de lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ blad B;

 • Ten opzichte van de vorige tranche (collegebesluit d.d. 29 mei 2018), zijn er geen projectgebieden die worden aangewezen als stedelijk of lokaal gebied, project en belangen. 

  

 • 2.

  In te stemmen met het vaststellen van de in de bijlage opgenomen gewijzigde bijlage B, kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen d.d. 20 november 2018. Deze kaart behoort bij de Verordening op het lokaal bestuur Amsterdam, waarmee duidelijkheid wordt gegeven over de verdeling van taken en bevoegdheden met betrekking tot het volgende project:

  • 2.1

   Deelgebied Verdi (overdragen van de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) bevoegdheden aan het dagelijks bestuur voor een deel van het projectgebied (stadsdeel Zuid);

 

 • 3.

  Te bepalen dat het besluit zoals genoemd in beslispunten 1 en 2 in werking treedt op de dag na publicatie in het Gemeenteblad;

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema

burgemeester

Wil Rutten

waarnemend gemeentesecretaris