Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 259683Plannen | ruimtelijkVerleende omgevingsvergunning commerciële ruimte, horeca en 12 appartementen aan het Dorpsplein – Hoofdstraat, Best

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3⁰ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van commerciële ruimte, horeca en 12 appartementen aan het Dorpsplein – Hoofdstraat in Best.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 december 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de beschikking en de ruimtelijke onderbouwing digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen tot en met 15 januari 2019 beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Best, 5 december 2018

burgemeester en wethouders gemeente Best