Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 255014Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Buitengebied in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken, overeenkomstig artikel 7.9 van de Wet milieubeheer, bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied wordt voorbereid. Ten behoeve van de onderbouwing van dit plan moet ook een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.

Bestemmingsplan

Voor het buitengebied van Best gelden op dit moment verschillende bestemmingsplannen. Deze worden geactualiseerd in een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. In 2016 heeft de raad ruimtelijk beleid voor het buitengebied vastgesteld in de Structuurvisie buitengebied. In 2017 heeft de raad uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten. Voordat de formele procedure wordt opgestart, wordt een voorontwerp van het bestemmingsplan voor inspraak ter inzage gelegd.

Milieueffectrapport (MER) en Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

Voor het bestemmingsplan moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Hierin worden de milieueffecten van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen onderzocht. Ook wordt gekeken naar mogelijke effecten van het plan op Natura2000 gebieden.

Voorafgaand aan het opstellen van het MER wordt een ‘Notitie Reikwijdte en detailniveau’ (NRD) opgesteld, die beschrijft welke onderwerpen in het MER worden onderzocht en welke beoordelingscriteria hiervoor worden gehanteerd. De NRD wordt voorgelegd aan de adviseurs en bestuursorganen die ook bij de voorbereiding van het bestemmingsplan worden betrokken. Tevens krijgt een ieder de gelegenheid zijn zienswijze over deze notitie kenbaar maken. Over het NRD wordt geen advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage of een andere onafhankelijke instantie. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal wel het MER toetsen.

In 2014 is al eerder een NRD voor de Structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied gepubliceerd. Vanwege de verstreken tijd heeft de gemeente ervoor gekozen om een geactualiseerde versie van de NRD ter inzage te leggen, en de m.e.r.-procedure opnieuw op te starten.

Overige beleidsstukken

In de door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten heeft de raad bepaald dat in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied, tevens de volgende beleidsstukken worden opgesteld:

  • 1.

    aanpassing van de gemeentelijke Landschapsinvesteringsregeling (LIR);

  • 2.

    beleid voor duurzame energieopwekking in het buitengebied;

  • 3.

    beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid).

 

Procedure

Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Het is niet mogelijk om hierover een zienswijze in te dienen. Er liggen dan ook nog geen stukken ter inzage.

 

Via een afzonderlijke publicatie in Groeiend Best, de Staatscourant en het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. zal bekend gemaakt worden waar en wanneer de NRD, het voorontwerp bestemmingsplan, en de concepten van bovengenoemde beleidsstukken ter inzage worden gelegd. De stukken komen voor een periode van zes weken ter inzage, naar verwachting eerste kwartaal 2019. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om binnen de inzagetermijn uw zienswijze over de NRD kenbaar te maken. Ook kunt u dan een inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan en de genoemde beleidsstukken.

 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het projectteam Buitengebied (contactpersoon Marcia de Jong) via 14 0499, mailadres: buitengebied@gembest.nl.

 

Best, 4 december 2018

Burgemeester en wethouders gemeente Best