Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2018, 249697Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot vervanging van archiefbescheiden constructie-archief 2018 Gemeente Alkmaar

Vervangen zullen worden:

 

 • Alle analoge archiefbescheiden in het constructie-archief van de gemeente Alkmaar. Hierbij gaat het om de dossiers die vanaf het begin van de 20e eeuw tot en met 31 december 2017 zijn opgesteld, in de huidige analoge vorm zo’n 255 strekkende meter archief

  

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar

  

 gelet op:

 

 • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • Artikel 7 van de Archiefwet 1995.

  

Besluit:

 

Artikel 1  

 

 • 1.

  Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden in het constructie-archief, waarna deze papieren archiefbescheiden binnen een termijn van maximaal 5 jaar worden vernietigd

 • 2.

  De in lid 1 genoemde vervanging te laten gelden voor de papieren archiefbescheiden in het constructie-archief die tot en met 31 december 2017 zijn opgemaakt of ontvangen door de gemeente Alkmaar bij het verlenen van bouwvergunningen en handhavingsprocessen;

 • 3.

  De reproductie van archiefbescheiden dient plaats te vinden op de wijze zoals omschreven in het Handboek Vervanging Constructie-archief 2018, Dit document maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit

 

 

Artikel 2  

De besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als:

Besluit vervanging archiefbescheiden Constructie-Archief 2018

 

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar

d.d. 30-10-2018

 

W, van Twuijver

secretaris

P. Bruinooge

burgemeester

Toelichting  

Dit vervangingsbesluit en het daaraan ten grondslag liggende Handboek Vervanging (zie bijlage) zijn opgesteld door de gemeente Alkmaar. Gedurende dit proces heeft zorgvuldige afstemming plaats gevonden met het Regionaal Archief Alkmaar. Zowel het vervangingsbesluit als het daaraan ten grondslag liggende Handboek Vervanging voldoen daarmee aan de daaraan op grond van de Nederlandse Archiefwetgeving te stellen eisen en geven inzicht in bijvoorbeeld de afwegingen die gemaakt zijn uit hoofde van artikel 2 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling.

 

Bijlage  

Handboek Vervanging Constructie-Archief 2018 (versie 4.1).