Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 246330Overige besluiten van algemene strekkingDEFINITIEF PLAATSINGSPLAN ONDERGRONDSE AFVALSORTEERSTRAATJES, BENOORDENHOUT (WIJK 4), STADSDEEL HAAGSE HOUT - FASE 1

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • in de Beleidsregel plaatsing ondergrondse afvalsorteerstraatjes Den Haag 2018 (RIS298940) besloten is in verschillende stadsdelen ondergrondse afvalsorteerstraatjes te plaatsen;

 • in de Beleidsregel plaatsing ondergrondse afvalsorteerstraatjes Den Haag 2018 (RIS298940) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse afvalsorteerstraatjes;

 • het ontwerp plaatsingsplan (RIS300081) twaalf weken ter inzage gelegen heeft en hierop 6 zienswijzen ingediend zijn;

 • op basis van het ontwerp plaatsingsplan een definitief plaatsingsplan is opgesteld;

 

besluit:

 • I.

  de Nota van Antwoord; Plaatsing van ondergrondse afvalsorteerstraatjes op locaties in het stadsdeel Haagse Hout: Benoordenhout (wijk 4), zoals toegevoegd in de bijlage vast te stellen;

 

 • II.

  het definitieve plaatsingsplan ondergrondse afvalsorteerstraatjes voor de wijk Benoordenhout (wijk 4) vast te stellen, waardoor het definitieve plaatsingsplan er thans uit komt te zien zoals opgenomen in de bijlage: "AFVALSORTEERSTRAATJES - HAP 2016-2020; Stadsdeel Haagse Hout - Fase 1";

 

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

 

Den Haag, 13 november 2018

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Peter Hennephof

 

Pauline Krikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

In de wijk Benoordenhout (wijk 4), stadsdeel Haagse Hout, wordt een ondergronds afvalsorteerstraatje geplaatst. Bewoners hebben hun zienswijzen op de voorgestelde locaties kenbaar kunnen maken.

Er zijn 6 zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het ontwerp plaatsingsplan is er geen wijziging aangebracht in het definitief plaatsingsplan.

 

Plattegrond

 

 

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij:

- het Den Haag Informatiecentrum (Spui 70, 2511 BT Den Haag)

- Het desbetreffende stadsdeelkantoor

 

Beroepsclausule Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het beroepschrift opsturen naar:

Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.