Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2018, 243145Plannen | ruimtelijkBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein, maken het volgende bekend: Voorontwerp bestemmingsplan Cimbaalterrein te Nieuwegein

 

Inzagetermijn voor inspraak

Met ingang van 15 november 2018 tot en met 28 november 2018 ligt het voorontwerp ter inzage.

 

Nieuw bestemmingsplan Cimbaalterrein in voorbereiding

Stichting Reinaerde is eigenaar van het woonzorggebouw aan Cimbaalsingel 1 (‘het Cimbaalterrein’). De (slaap)kamers staan leeg en voldoen niet aan de huidige eisen/wensen. Reinaerde wil het bestaande gebouw slopen en nieuwbouw realiseren van 40 woonzorgunits met ondersteunende ruimten voor kantoor, behandeling en dagbesteding. De gemeenteraad heeft januari 2017 ingestemd met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure waarbij de raad bepaald heeft dat de positie van de bouwmassa(‘s) op het perceel in goed overleg met omwonenden en belanghebbenden bepaald moet worden. Het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan voldoet aan de uitgangspunten van het opstartbesluit van de raad. Het ligt twee weken ter inzage zodat inspraakreacties ingediend kunnen worden.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt vervangende nieuwbouw mogelijk waarbij t.o.v. de geldende beheersverordening de volgende belangrijkste wijzigingen worden doorgevoerd:

Het perceel krijgt i.p.v. de bestemming ‘maatschappelijk’ de bestemming ‘Gemengd’, bestemd voor een mengvorm van een zorginstelling (kantoor, behandelruimten en dagbesteding) en zorgwonen (woonunits).

Een hoofdgebouw van drie bouwlagen (maximaal 10,5 m) wordt mogelijk in plaats van het huidige gebouw van grotendeels één bouwlaag

Een centraal gelegen bouwvlak van 1.250 m2 komt in plaats van het huidige bouwvlak van ca. 2.050 m2.

 

Wij horen graag uw mening!

Er is een voorontwerpbestemmingsplan Cimbaalterrein opgesteld. Een voorontwerpbestemmingsplan is een eerste versie van het nieuwe bestemmingsplan, waarover wij graag uw mening horen. Uw reactie helpt ons onvolkomenheden te verbeteren voordat de officiële procedure richting vaststelling wordt opgestart.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

- U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op 15 november 2018 van 20.00 tot 21.30 uur op Cimbaalsingel 1. U kunt het plan hier inzien en om een mondelinge toelichting vragen.

- Vanuit huis kunt u het plan vanaf 15 november inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BP2016Cimbaal-ow01 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplannen.

- Ook ligt het plan vanaf 15 november 2018 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Wij passen de inspraakverordening toe. Dit betekent dat een ieder van 15 november 2018 tot en met 28 november 2018 op het voorontwerpbestemmingsplan kan reageren.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

- schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Cimbaalterrein; of

- mondeling op afspraak bij Jeroen van Nistelrooy, telefoonnummer (030) 607 1577; of

- digitaal met het formulier “Inspraak ruimtelijk plan(nen)”, https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scInspraak.aspx

 

Vervolg

Nadat het inspraaktraject en het vooroverleg met andere overheden is afgerond, zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment kan een ieder zienswijzen indienen. Deze terinzagelegging wordt vooraf aangekondigd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.