Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2018, 228112Plannen | ruimtelijkOpenbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het voornemen bestaat een bestemmingsplan, waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen en waarbij geen milieu-effectrapport zoals is bedoeld in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer wordt opgesteld, voor te bereiden.

Het voor te bereiden bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan ‘Afbouw planvoorraad woningbouw 2018’. Het plangebied van voornoemd bestemmingsplan betreft:

- de gebieden van de planologische woningbouwtitels, die als te schrappen harde plancapaciteit / als weg te bestemmen zijn opgenomen in het ‘Beleid 2018-2019 Uitvoering Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg 2014-2024’ (vastgesteld op 18 januari 2018, bekendgemaakt op 25 januari 2018). Deze gebieden zijn (veelal) ook opgenomen in het voorbereidingsbesluit (NL.IMRO.1641.VBB024-OH01), dat op 25 januari 2018 bekend is gemaakt en op 26 januari 2018 in werking is getreden.

- verder de gebieden van de planologische woningbouwtitels, die als te handhaven harde plancapaciteit zijn opgenomen in het ‘Beleid 2018-2019 Uitvoering Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg 2014-2024’ (vastgesteld op 18 januari 2018, bekendgemaakt op 25 januari 2018).

Het doel van het bestemmingsplan ‘Afbouw planvoorraad woningbouw 2018’ is een reductie van de plancapaciteit voor het realiseren van nieuwe woningen te bewerkstelligen, zoals vastgelegd is in het ‘Beleid 2018-2019 Uitvoering Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg 2014-2024’ (vastgesteld op 18 januari 2018, bekendgemaakt op 25 januari 2018). Het bestemmingsplan omvat daarmee de vastlegging van bouwtitels voor wonen. Het maakt geen grootschalige, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.

Het vorenstaande betreft enkel een wettelijk verplichte mededeling ter kennisname. Er vindt derhalve geen terinzagelegging plaats van de stukken betreffende voornoemd voornemen. Verder wordt er daarom geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent voornoemd voornemen naar voren te brengen. Bovendien wordt dan ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen. U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het bestemmingsplan.

In het vervolg van de bestemmingsplanprocedure zal het bestemmingsplan (onder meer) wel als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Omtrent deze terinzagelegging volgt nog een afzonderlijke bekendmaking (op 15 november 2018). De eigenaren van de woningbouwtitels worden hierover via een brief geïnformeerd.

Maasbracht, 8 november 2018

Burgemeester en wethouders van Maasgouw