Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 221756Overige overheidsinformatieBesluit hogere grenswaarde eerstelijns bebouwing van Loverbosch fase 2 aan de Floralaan

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de geluidbelasting op locatie Floralaan (eerstelijns bebouwing Loverbosch fase 2). Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat er een voornemen is om ter plaatse van voornoemde ontwikkeling 7 woningen te realiseren en niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Floralaan.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 19 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit tot vaststelling van de hogere waarden kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.