Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 22055Overige besluiten van algemene strekkingOntheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • 1.

    Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten, t.b.v. het vervoer van Propaan en Butaan naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht.

 

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 8 februari tot en met

21 maart 2018. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

 

U kunt de stukken inzien bij:

  • 1.

    het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden. 

    Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

 

Stichtse Vecht 7 februari 2018