Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 217746Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet

 

De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht;

Gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit 2011 en het daarbij behorende register waarin het college en de burgemeester bevoegdheden hebben gemandateerd aan de afdelingsmanagers en de teamleiders en kaders zijn gesteld voor ondermandaat;

Gelet op het bepaalde in het besluit d.d. 2 maart 2011, waarbij de afdelingsmanagers aan de teamleiders ondermandaat hebben verleend voor het uitvoeren van taken, waaronder het aanwijzen van toezichthouder;

Gelet op artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

Besluit :

 

  • 1.

    Mevrouw G.J. Heemskerk

 

aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van de Drank- en Horecawet:

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

   

Hoogachtend,

De Burgemeester van Stichtse Vecht

namens hem,

    

M. V. Geradts

Teammanager Openbare Orde en Veiligheid