Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 216234

Gepubliceerd op 11 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Week 41 - 2018: Inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

Provinciale Staten stelden op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vast met planidentificatienummer: NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01. Het vastgestelde plan is op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Het maakt de komst van 28 windmolens langs de A16 mogelijk.

Omgevingsvergunningen

Om de windmolens te kunnen bouwen, hebben Gedeputeerde Staten na vaststelling van het inpassingsplan omgevingsvergunningen verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierin zijn maatwerkvoorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, zoals geluid- en slagschaduwhinder en verlichting. De verleende omgevingsvergunningen zijn op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp.

Beschikbaarheid en inzage van stukken

Het Inpassingsplan Windenergie A16 en de omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2018 in te zien. Het inpassingsplan is uitsluitend digitaal in te zien via:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 en www.brabant.nl/ipWindenergieA16. De omgevingsvergunningen zijn zowel op deze site als op papier in te zien, bij de gemeentehuizen van Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert (tijdens de gebruikelijke openingstijden).

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening instellen

Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november 2018 beroep instellen tegen het Inpassingsplan en de omgevingsvergunningen. Dit geldt voor diegenen die:

- een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen;

- het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht;

- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten.

U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en een motivatie bevatten. Het is niet mogelijk uw motivatie pas na de beroepstermijn toe te sturen of een pro-forma beroepschrift in te dienen. Ten slotte moet u uw beroepschrift ondertekenen en voorzien van een datum.

Het sturen van een beroepschrift zorgt niet voor schorsing van de werking van de besluiten. Daarvoor kunt u wel een verzoek doen om voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie boven voor het adres). Bij het verzoek moet u een afschrift van het beroepschrift overleggen.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Meer informatie

Op basis van de Crisis- en herstelwet heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, nog 6 maanden de tijd voor het doen van een uitspraak op een beroep. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. (073) 680 87 22.

Ontheffingen Wet natuurbescherming

Naast omgevingsvergunningen zijn ook ontheffingen nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De besluitvormingsprocedure hiervoor moet nog plaatsvinden. Het ontwerp van deze besluiten wordt nog gepubliceerd.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl