Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 211482Plannen | ruimtelijkOntwerp omgevingsvergunning conferentiegelegenheid met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn om in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een conferentiegelegenheid met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a te Best. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 oktober 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0753.ovEindhovenswgz73a-ON01

Tegen de ontwerpbeschikking kan een ieder tot en met dinsdag 20 november 2018 zienswijzen inbrengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met de heer W. Ansems via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Beleidsregel ‘Architectuur conferentielocatie met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a’

Op grond van artikel 12a Woningwet en de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de beleidsregel ‘Architectuur conferentielocatie met werk/hotelkamers Eindhovenseweg-Zuid’ met ingang van woensdag 10 oktober 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens is de beleidsregel digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen.

Tegen de beleidsregel voor welstandscriteria kan een ingezetene en een belanghebbende gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Heeft u vragen over de welstandscriteria, neemt u dan contact op met Menzo Boon (secretaris Welstand) via telefoonnummer 14 0499.

Best, 9 oktober 2018

burgemeester en wethouders gemeente Best