Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 209116BeleidsregelsBekendmaking ter inzage legging concept Welstandsnota Gooise Meren 2018

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken bekend dat met ingang van donderdag 2 oktober 2018 voor een periode van zes weken, dus tot en met woensdag 14 november 2018, voor een ieder ter inzage ligt:

De concept Welstandsnota Gooise Meren 2018

alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.

Omschrijving

De huidige Welstandsnota is een geharmoniseerde nota uit 2016. Het beleid van de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum is destijds zo goed mogelijk in elkaar geschoven. Bij het werken met deze nota is een aantal problemen en tekortkomingen naar voren gekomen. Bij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021,maken de welstandsregels onderdeel uit van het Omgevingsplan. Omdat de invoering van de Omgevingswet  enkele malen is uitgesteld en niet op heel korte termijn wordt gerealiseerd, wordt nu gestreefd naar een beperkte aanpassing van de huidige Welstandsnota Gooise Meren 2016. Met deze aanpassing ligt er, tot aan het vaststellen van het Omgevingsplan in 2021, een nota die past bij onze eigen missie en visie en het coalitieakkoord.

Ter inzage legging

Binnen de genoemde termijn is de ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018 beschikbaar gesteld op bestuur.gooisemeren.nl/invloed. Kijk onder Inspraak op plannen en projecten.

Tevens kan de ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018 worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum, geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 08.30 tot 20.00 uur.

Indienen inspraakreacties

Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018  schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

 

  • 1.

    Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Gooise Meren en kunnen worden ingezonden via postbus 6000, 1400 HA Bussum, onder vermelding van: “Zienswijze ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018”.

  • 2.

    Digitale zienswijzen dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Gooise Meren en kunnen gemaild worden naar het volgende e-mailadres: j.vandiest@gooisemeren.nl, onder vermelding van: “Zienswijze ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018”.

  • 3.

    Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden op afspraak, naar voren worden gebracht bij mevrouw Jenneke van Diest, bereikbaar via 035-2070699 (niet op woensdag en vrijdag)

 

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. van Diest bereikbaar via haar e-mailadres j.vandiest@gooisemeren.nl.