Verleende omgevingsvergunning herontwikkeling Westkapelseweg 4-6 en Willibrordusplein 40 en gedeeltelijk 38 te Zoutelande

 

 

 

 

 

Wij maken bekend dat wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van herontwikkeling voor de locatie Westkapelseweg 4-6 en Willibrordusplein 40 en gedeeltelijk 38 te Zoutelande. De ontwikkeling voorziet in het oprichten van 20 recreatieve eenheden verdeeld over 4 gebouwen, een receptie, een sauna, een bijgebouw en een ondergrondse afvalcontainer en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De digitale omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing van 26 september t/m 5 november 2018 liggen ter inzage op het gemeentehuis. De digitale omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0136OVWestkZtl-OW01. Van 26 september t/m 5 november 2018 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland/West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda. De omgevingsvergunning treedt in werking op 2 november 2018, tenzij bij de Rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning in werking nadat op dat verzoek is beslist. Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233 of mail naar a.de.looff@veere.nl

 

Domburg, 25 september 2018

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

 

Naar boven