Gemeenteblad van Overbetuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverbetuweGemeenteblad 2018, 190109Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent subsidies Tijdelijke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerreinen en winkelgebieden gemeente Overbetuwe 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016;

 

besluiten vast te stellen de

 

 

Tijdelijke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerreinen en winkelgebieden gemeente Overbetuwe 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  bedrijfskavel: kavel met bedrijfspand(en);

 • b.

  bedrijfspand: ruimte om bedrijf of beroep in uit te oefenen, niet zijnde een woning;

 • c.

  bedrijventerrein: een aaneengesloten gebied bestemd voor de vestiging van commerciële bedrijven.

 • d.

  eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak;

 • e.

  huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een bedrijfspand of een gedeelte daarvan, bedrijfsmatig huurt;

 • f.

  ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon die een onderneming drijft;

 • g.

  private ruimte: dat deel van de bedrijfskavel dat onder de invloedssfeer van de ondernemer valt;

 • h.

  subsidie-ontvanger: een natuurlijk of rechtspersoon waaraan het college subsidie heeft verstrekt;

 • i.

  Winkelgebied: een aaneengesloten gebied binnen de bebouwde kom, met een hoge concentratie aan handels- en horecazaken en commerciële dienstverlening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op alle aanvragen om subsidie voor het verbeteren van de uitstraling van een bedrijfspand en -kavel op een bedrijventerrein of in een winkelgebied in de gemeente Overbetuwe.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op € 70.000,-

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Aan een ondernemer: eigenaar of huurder van een bedrijfspand in de gemeente Overbetuwe kan subsidie worden verstrekt voor het nemen van maatregelen die de uitstraling van de private ruimte van een bedrijfspand- en kavel verbeteren, met dien verstande dat reguliere onderhoudswerkzaamheden niet voor subsidiëring in aanmerking komen.

 • 2.

  De maatregelen moeten passen binnen het beeldkwaliteitsplan dat geldt voor betreffende locatie.

 • 3.

  Indien de te nemen maatregelen vergunningplichtig zijn stuurt de aanvrager de verleende omgevingsvergunning mee met de subsidieaanvraag.

 • 4.

  Per bedrijfskavel kan éénmalig subsidie worden aangevraagd ten behoeve van de:

  • a.

   voorbereidingskosten, waaronder worden verstaan de kosten van:

   • 1.

    het laten opstellen van verbeteringsvoorstellen voor de bebouwing (plaats, vorm en uitstraling);

   • 2.

    het ontwerp van de inrichting van de private ruimte (groen, verharding, opslag) en/ of,

   • 3.

    de randen (erfafscheidingen, inritten);

  • b.

   aanneemsom: de met de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen gemoeide kosten.

  Voor de kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt geen subsidie verstrekt

 • 5.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30% van het totaal van de onder a. en b. van het vorige lid genoemde kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van € 10.000,-.

 • 6.

  De werkzaamheden, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moeten uiterlijk 1 december 2019 afgerond zijn.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de termijn genoemd in het zesde lid.

Artikel 5 Aanvraag om subsidieverlening

 • 1.

  Een aanvraag om subsidieverlening moet:

  • a.

   vóór 1 juni 2019 zijn ingediend, én

  • b.

   voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening moet door middel van een daartoe door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 • 3.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen in behandeling genomen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen naast de weigeringsgronden in artikel 4:25 en 4:35 Awb, dan wel artikel 10 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016, subsidie weigeren, als:

 • a.

  er vóór het indienen van de aanvraag al begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden en/of deze al afgerond zijn;

 • b.

  blijkens de tijdsplanning de werkzaamheden niet vóór 1 december 2019 afgerond zullen zijn;

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8 Aanvraag om subsidievaststelling, vaststelling en uitbetaling

 • 1.

  De subsidie-ontvanger moet binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden, doch uiterlijk op 31 december 2019 een aanvraag om subsidievaststelling indienen met gebruikmaking van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier, met daarbij de facturen en betalingsbewijzen van het gerealiseerde.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie vast binnen acht weken na toezending van de in het eerste lid genoemde documenten.

 • 3.

  De uitbetaling van het subsidiebedrag vindt plaats binnen 30 dagen na vaststelling van de subsidie.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen uitstel verlenen van de termijn genoemd in het eerste lid.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en geldt tot 1 januari 2020 met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de verleende subsidies.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerreinen en winkelgebieden gemeente Overbetuwe 2018

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

drs. C.W.W. van den Berg.

de burgemeester,

drs. A.S.F. van Asseldonk.

Artikelsgewijze toelichting

|Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel bepaalt dat deze subsidieregeling van toepassing is op alle aanvragen om subsidie om de uitstraling van een bedrijfspand en –kavel te verbeteren binnen de bedrijventerrein of in een winkelgebied in de gemeente Overbetuwe.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

 

Artikel 4 Voorwaarden

In dit artikel zijn de specifieke subsidiecriteria voor de subsidieverstrekking in het kader van het verbeteren van de uitstraling van bedrijfspanden en -kavels binnen het revitaliseringsgebied gegeven.

Een huurder van een bedrijfspand heeft voor de maatregelen toestemming nodig van de eigenaar van het pand.

Opgemerkt zij dat reguliere onderhoudswerkzaamheden niet voor subsidiëring in aanmerking komen (eerste lid). In het tweede lid staat vermeld dat de maatregelen moeten passen binnen het beeldkwaliteitsplan.

Op grond van het vierde lid komen slechts kosten van voorbereiding, vermeld onder a. 1 tot en met 3, en b. de aanneemsom voor subsidiëring in aanmerking. Het vijfde lid tot slot bepaalt hoeveel de hoogte van de subsidie (maximaal) bedraagt.

 

Hierbij geldt overigens nog in zijn algemeenheid, vanwege het Europese recht op het gebied van staatssteun, dat de subsidieverlening moet voldoen aan de voorwaarden van de de minimis-steunmaatregel van de Europese Unie (een onderneming mag in totaal maximaal

€ 200.000,- aan overheidssteun ontvangen in een periode van 3 jaar).

 

Artikel 5 Aanvraag om subsidieverlening

Dit artikel bepaalt tot wanneer een aanvraag om subsidieverlening kan worden ingediend, alsmede dat het door middel van een vastgesteld aanvraagformulier moet worden ingediend.

Volledige aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Dit in verband met het subsidieplafond: zolang er geld beschikbaar is kunnen aanvragen gehonoreerd worden.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

In dit artikel worden 2 weigeringsgronden gegeven, naast de gronden in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.

 

Artikel 9 Beslistermijn

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

 

Artikel 9 Aanvraag om subsidievaststelling, vaststelling en uitbetaling

Dit artikel geeft de termijn waarbinnen de aanvraag om subsidievaststelling moet worden ingediend. Net als bij de subsidieverlening moet dit door middel van een vastgesteld aanvraagformulier. Uitgangspunt is dat de subsidie wordt vastgesteld overeenkomstig de subsidieverlening, waarbij er voorafgaand uiteraard een controle en goedkeuring plaats moet vinden. De beschikking vermeldt ook op welke wijze het uitbetalen gebeurt.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Met dit artikel is het mogelijk af te wijken van de regeling dan wel deze buiten toepassing te laten. Dit kan alleen als het gaat om ten tijde van het vaststellen van de regeling niet voorziene gevallen, die dusdanig uitwerken dat dit, gelet op het belang van , een onbillijkheid van overwegende aard zal opleveren. In de regel zal dit niet snel voorkomen. Als het wel voorkomt, betekent dit impliciet dat de regeling moet worden aangepast. Het is immers een voorzienbaar geval geworden.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.