Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 187792Overige besluiten van algemene strekkingBenoeming (plv) klachtencoördinator

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

Overwegende dat in artikel 2 van de Klachtenverordening Stichtse Vecht 2012 is opgenomen dat het college een klachtencoördinator en een of meer plaatsvervangend klachtencoördinatoren benoemt;

Dat de bevoegdheid tot het aanwijzen van de klachtencoördinator en de plaatsvervangend klachtencoördinator bij het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit 2013, d.d. 5 maart 2013, is gemandateerd aan de teammanager van het team Juridische Zaken;

Gelet op het bepaalde in de Klachtenverordening Stichtse Vecht 2012;

 

Besluit:

 

  • 1.

    te benoemen tot klachtencoördinator, per 1 september 2018, de heer mr. S.W.E. van Schaik van het team Juridische Zaken;

  • 2.

    te benoemen tot plaatsvervangend klachtencoördinator, per 1 september 2018, de heer mr. H.Ph. Polman van het team Juridische Zaken;

  • 3.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten op 30 augustus 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd

Namens hen,

Dennis Goris

Teammanager Juridische Zaken