Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2018, 179453Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Nijkerk – ontwerp beleidsregel antenne-installaties

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 9 januari 2018 de beleidsregel antenne-installaties oriënterend heeft besproken en daarmee het ontwerp vrij heeft gegeven voor inspraak.

De beleidsregel actualiseert het bestaande beleid en voorziet daarmee in een helder beleidskader om tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van de antenne-installaties te komen en houdt meer rekening met de maatschappelijke wens tot het plaatsen van antenne-installaties in de gemeente.

Inzage

De ontwerp beleidsregel antenne-installaties ligt met ingang van donderdag 23 augustus 2018 gedurende vier weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.

Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via het algemene telefoonnummer 14 033.

Daarnaast is de beleidsregel online te raadplegen via www.nijkerk.eu en zal bekend worden gemaakt in het Gemeenteblad.

Inspraakreacties

Gedurende de periode dat de ontwerp beleidsregel antenne-installaties ter inzage ligt kan een ieder naar keuze online schriftelijk of mondeling een inspraakreactie bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder de publicatie van het ontwerp.

Het schriftelijk indienen van een inspraakreactie kan bij het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvorming, tel. 14 033.

Nijkerk, 22 augustus 2018