Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening

Het college van Veere,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Veere;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Veere;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Veere.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, kca-box of big bag, voor één huishouden;

b. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

c. verordening: Afvalstoffenverordening van de gemeente Veere;

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) gevestigd te Terneuzen.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  a. de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval (grof huishoudelijk afval en grof tuinafval) op afroep en op de milieustraat aan de Zompe te Serooskerke;

  b. de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) voor de inzameling van en kunststof verpakkingen;

  c. Van Gansewinkel voor de inzameling van glazen verpakkingen;

  d. kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels en voor zover zij een (privaatrechtelijke) overeenkomst hebben afgesloten met de gemeente Veere;

  e. de Stichting Kringloopcentra Zeeland voor de inzameling van kringloopgoederen, elektrische en elektronische apparatuur die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  f. kringloopbedrijven met een ontheffing voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

  g. scholen en verenigingen gevestigd in de gemeente Veere voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie;

  h. voor de inzameling van textiel:

  - een door b&w door loting aangewezen charitatieve inzamelaar in het 1e kwartaal van 2018;

  - de Stichting Kringloopcentra Zeeland in het 2e en 3e kwartaal van 2018;

  - een door b&w door loting aangewezen charitatieve inzamelaar in het 1e kwartaal van 2018.

 

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening vastgesteld:

1. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

2. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, sloophout en isolatiematerialen;

3. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

4. drankenkartons: drankenkartons bestaande uit een combinatie van karton en kunststof, voor lang houdbare producten wordt dit aangevuld met een flinterdunne laag aluminium

5. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

6. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden, niet zijnde bouw en sloopafval, puin,grond, glas, asbest en asbesthoudend afval;

7. groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

8. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc., met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

9. grond: grond dat niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

10 klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

11.kleine dode huisdieren: dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken of worden aangeboden door de gemeente;

12. kringloopgoederen: van particulieren afkomstige, bruikbare en verkoopbare goederen;

13. kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

14. metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non ferro;

15 oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

16 textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

16. verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  a. voor restafval een minicontainer met een inhoud van 180 liter, met uitzondering van de huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib behorende bij uitvoeringsbesluit 5, lid 1 sub a.;

  b. voor restafval van huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib behorende bij uitvoeringsbesluit 5, lid 1 sub a. de (ondergrondse) verzamelcontainer;

  c. voor gft een minicontainer met een inhoud van 180 liter, met uitzondering van de huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib behorende bij uitvoeringsbesluit 5, lid 1 sub a.

  d. voor oud papier en karton de papiercontainers op de milieustraten en de door de kerken, scholen en/of verenigingen beschikbaar gestelde brenglocaties (opslagruimte/schuur/container);

  e. voor glas de van gemeentewege in elke kern geplaatste collectieve (ondergrondse) containers op de locaties als aangegeven in bijlage Ia;

  f. voor kunststof verpakkingen en drankenkartons de van gemeentewege in elke kern geplaatste (ondergrondse) containers op de locaties als aangegeven in bijlage Ia;

  g. voor textiel de textielcontainers op de milieustraten en de container op de gemeentewerkplaats aan de Oude Zandweg te Westkapelle;

 • 2.

  De huishoudens waar gebruik wordt gemaakt van een inzamelmiddel zoals aangegeven in artikel 4, lid 1 a en c kunnen de beschikking krijgen van extra inzamelmiddel, met dien verstande dat:

  a. dat voor een extra inzamelmiddel extra moet worden betaald;

  b. deze inzamelmiddelen apart moeten worden aangevraagd;

  c. de heffing als bedoeld in lid 2a jaarlijks wordt vastgesteld in de Verordening Afvalstoffenheffing.

 • 3.

  Het college kan in specifieke omstandigheden afwijken van het gestelde onder lid 2.

 

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval:

a. de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 5, vijfde lid, van de verordening en waarvan de adressen vermeld op bijlage Ib.

 

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij het werk-leerbedrijf Orionis Walcheren (de gemeenschappelijke regeling van de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen):

  b. de beheerder van de inzamelmiddelen, en/of de gemeente zijn bevoegd om de container te voorzien van een registratiechip en een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel;

  e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  g. ingeval van vermissing van het inzamelmiddel wordt er ander inzamelmiddel verstrekt nadat gebruiker aangifte heeft gedaan van vermissing;

  h. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  i. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

 • 2.

  2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels over de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst of gemeente dienen te worden opgevolgd;

  b. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  c. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  d. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  e het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden duobak mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  f. de milieustraten in beheer bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  g. bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraten zijn de acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) van toepassing;

  h. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de milieustraat kunnen legitimeren;

  i. de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  j. het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  k. grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

  l. kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

  m. de bij dit besluit behorende situatietekening (bijlage IV) gearceerde gebied aan te wijzen waar geen inzamelmiddelen mogen worden aangeboden;

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

 

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

a. inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 en uiterlijk vanaf 07.30 uur;

b. de inzamelmiddelen moeten worden aangeboden met de handgrepen van de weg af;

c. de inzamelmiddelen moeten naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van circa 30 centimeter;

d. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, maar uiterlijk om 20.00 uur van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

e. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, kringloopgoederen en elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep op de in bijlage II vermelde dagen ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag van inzameling vanaf 06.00 en uiterlijk vanaf 07.30 uur;

f. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen van 06.00 tot uiterlijk 22.00 uur worden gebruikt.

 

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, die worden bekendgemaakt in de Veerse krant en/of het huis-aan-huis-blad en/of via een brief door of namens de gemeente.

 

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en de in artikel 11 van dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  a. binnen de bebouwde komgrenzen mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 20.00 uur;

  b. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  c. de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

 • 2.

  Het college kan in specifieke omstandigheden en wanneer er sprake is van een bestaande situatie afwijken van het gestelde onder lid 1.

 

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2018

 

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Veere.

 

Bijlage Ia

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 

collectieve inzamelmiddelen voor glas in de vorm van (ondergrondse) containers als bedoeld in artikel 4, lid 1e staan op de locaties:

- Aagtekerke in de Blumstraat

- Biggekerke in de Schuitvlotstraat

- Domburg in de Dr. B. Vaandragerstraat

- Domburg in de J.W. Schuurmanstraat

- Gapinge op het parkeerterrein Schotsehoek

- Grijpskerk op het parkeerterrein in Cornelis Vissstraat

- Koudekerke in de van Speijkstraat

- Koudekerke op parkeerterrein in Badhuisstraat

- Koudekerke in de Honte

- Koudekerke in het Vebenabos

- Meliskerke in de Burg. Adelaarstraat

- Oostkapelle aan de Duinweg

- Oostkapelle op het parkeerterrein in de Dorpstraat

- Oostkapelle op het parkeerterrein aan de Molenweg

- Serooskerke op parkeerterrein in de Zandput

- Serooskerke in de Herdershof

- Veere op het parkeerterrein Oranjeplein

- Veere in de Sandenburghlaan

- Vrouwenpolder op de Monnikendijk

- Vrouwenpolder in de Hopman de Rijklaan

- Westkapelle in de Koestraat

- Westkapelle op de Markt

- Westkapelle op de Molenwal

- Westkapelle in de Joossesweg

- Zoutelande op de Houtenburgseweg

- Zoutelande op de Molenweg

- Zoutelande in het Olmenlaantje

- Zoutelande op het parkeerterrein aan de Westkapelseweg

- Zoutelande op het parkeerterrein bij Kustlicht I

 

collectieve inzamelmiddelen voor kunststof verpakkingen en drankenkartons in de vorm van (ondergrondse) containers als bedoeld in artikel 4, lid 1f staan op de locaties:

- Aagtekerke in de Blumstraat

- Biggekerke in de Schuitvlotstraat

- Domburg in de Dr. B. Vaandragerstraat

- Domburg in de J.W. Schuurmanstraat

- Gapinge op het parkeerterrein Schotsehoek

- Grijpskerk op het parkeerterrein in de Cornelis Visstraat

- Koudekerke in de van Speijkstraat

- Koudekerke op het parkeerterrein in de Badhuisstraat

- Koudekerke in de Honte

- Meliskerke in de Burgemeester Adelaarstraat

- Oostkapelle aan de Duinweg

- Oostkapelle op het parkeerterrein in de Dorpstraat

- Oostkapelle op het parkeerterrein aan de Molenweg

- Serooskerke op het parkeerterrein de Zandput

- Serooskerke in de Herdershof

- Veere op het parkeerterrein Oranjeplein

- Veere in de Sandenburghlaan

- Vrouwenpolder op de Monnikendijk

- Westkapelle in de Koestraat

- Westkapelle op de Markt

- Westkapelle op de Molenwal

- Westkapelle in de Joossesweg

- Zoutelande in de Houtenburgseweg

- Zoutelande in de Molenweg

- Zoutelande in het Olmenlaantje

- Zoutelande op het parkeerterrein aan de Westkapelseweg

Bijlage Ib  

Op grond van artikel 4, tweede lid en artikel 9, derde lid, van de verordening zijn de onderstaande adressen/gebieden aangewezen op een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen (verzamelcontainer) en vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

 

1e groep

kern straat huisnummer

Aagtekerke Agathastraat 22 t/m 40A (even)

Aagtekerke Reigersberg 19 t/m 43 (oneven)

Aagtekerke Burg. Geuzestraat 26 t/m 40 (even)

Biggekerke Schuitvlotstraat 40 t/m 54 (even)

Biggekerke Park de Ruiser 1 t/m 34

Biggekerke Klaassesweg 12, 14, 16A en 16 B

Domburg Aanloop 1 t/m 47 (oneven)

Domburg Badhuisweg 1 t/m 21 (oneven)

Domburg Brouwerijweg 2,4,8 t/m 22 (even) en 1 t/m 9 (oneven)

Domburg Karregat 6A en 6B

Domburg Domburgseweg 11-1 t/m 11-11

Domburg Noordstraat 12 t/m 16 (even) 19A t/m 19E, 21, 21A t/m 21G, 23 en 23A t/m 23E (oneven)

Domburg J.W. Schuurmanstraat 17 t/m 49 (oneven)

Domburg Park Loverendale 1 t/m 39

Domburg Schelpweg 24-01 t/m 24-50

Grijpskerke Reigerhoutstraat 10 t/m 24 (even)

Grijpskerke Bakkersland 21 t/m 91 (oneven)

Koudekerke Brouwerijstraat 21 t/m 41 (oneven)

Koudekerke Keiweg 35 t/m 57 (oneven)

koudekerke Tulpstraat 2 t/m 34 (even)

Koudekerke De Welle 2 t/m 20 (even)

Koudekerke Drie Turkenlaan 1 t/m 21

Koudekerke Drie Turkenlaan 32 t/m 50 (even)

Koudekerke Verl. Dishoekseweg 6b t/m 6q

Koudekerke Dahliastraat 1 t/m 15 (oneven)

Koudekerke Schuttestraat 2

Koudekerke Kerkstraat 21 t/m 83 (oneven)

Koudekerke Park Vebenabos Alle adressen

Koudekerke Nolleplaatlaan 3 t/m 45

Koudekerke Tramstraat 1A t/m 13A (oneven) en 2A t/m 2F

Meliskerke Sivertstraat 28 t/m 36 (even)

Oostkapelle Pourckstraat 2 t/m 24 (even)

Oostkapelle M.F. Visserstraat 1 t/m 35 (oneven)

Oostkapelle Egelantier 3 t/m 69 (oneven)

Oostkapelle Vroonweg 14 A t/m 14 H en 16 A t/m H

Oostkapelle Dunopark alle adressen

Oostkapelle Eikenlaan 64 t/m 98 (even)

Oostkapelle Hoge Weide alle adressen

Oostkapelle Dunoweg 16 en 18

Oostkapelle Pomonastraat Alle adressen

Oostkapelle Dorpsstraat 23 en 58 t/m 64A

Oostkapelle Oosterpark alle adressen m.u.v. 117

Oostkapelle Zeesterlaan Alle adressen

Oostkapelle Burgvliet Alle adressen

Oostkapelle Veldzicht 1 t/m 102

Serooskerke Herdershof Alle adressen (niet zijnde bedrijven)

Serooskerke Noordhoutstraat 22 t/m 36 (even)

Serooskerke Poortstraat 4 t/m 18 (even)

Veere Van Borselelaan 2 t/m 18 B (even)

Veere Kaai alle adressen (niet zijnde bedrijven)

Veere Markt 18 en 32

Veere Kievitenlaan 1 t/m 43

Veere Sandenburglaan 4 t/m 4d, 6 t/m 6d, 8 t/m 8f, 10 t/m 10d, 12 t/m 12d

Vrouwenpolder Oranje Nassaulaan 21 t/m 39 (oneven

Vrouwenpolder Palsterstraat 21 t/m 35 (oneven)

Vrouwenpolder Park Breezand I Alle adressen en Vroondijk 1,3 en 5

Vrouwenpolder Elzenoordlaan 12 t/m 26B (even)

Vrouwenpolder Fort den Haakweg 9A t/m 9m

Vrouwenpolder Park Breezand II Alle adressen

Westkapelle Charley Tooropstraat 2 t/m 106 (even)

Westkapelle Krekepad 1 t/m 73 (oneven)

Westkapelle Molenwal 36 t/m/ 66 (even) en 53 t/m 91 (oneven)

Westkapelle Duinweg 1 t/m 132

Westkapelle Vikingpark 1 t/m 54

Westkapelle Park Joossesweg alle adressen

Westkapelle Duinweg 1 t/m 132

Westkapelle Vikingpark 1 t/m 54

Westkapelle Casembrootstraat 7 t/m 7G (oneven)

Zoutelande Bornéstraat 2 t/m 56 (even)

Zoutelande Bosweg 43 (i.v.m. 6 aansluitingen)

Zoutelande De Zandput 1 t/m 88

Zoutelande Park Kustlicht I Alle adressen

Zoutelande Duinstraatje 1 t/m 63 (oneven) en 8

Zoutelande Duinweg 8,10,18a t/m 18L

Zoutelande Duinweg 117A t/m 117O

Zoutelande Park Kustlicht II Alle adressen

Zoutelande Houtenburgseweg 2 t/m 44 (even) en 3 t/m 9j (oneven)

Zoutelande Wulkpad 1 t/m 29 (oneven) en 2

Zoutelande Nieuwstraat Nieuwstraat 1A t/m 1S

Zoutelande Noordstraat 13, 4-18 en 30-32 (even)

Zoutelande Zuidstraat 13-15 (oneven)

 

 

Bijlage II

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid sub a zijn voor wat betreft de inzameling van restafval en gft met minicontainers:

- de maandag voor de inzamelroutes 1,2 en 3 met de even weken restafval en de oneven weken gft ;

- de dinsdag voor de inzamelroutes 4 en 5 met de even weken restafval en de oneven weken gft;

- de woensdag voor de inzamelroutes 6 en 7 met de oneven weken restafval en de even weken gft;

- de donderdag voor de inzamelroutes 8 en 9 met de oneven weken restafval en de even weken gft;

- de vrijdag voor de inzamelroutes 10, 11,12 en 13 met de oneven weken restafval en de even weken gft.

 

Inzamelroute 1

Gapinge (inclusief buitengebied)

Serooskerke: de Gapingsedreef, Gapingsweg 3 t/m 7 oneven en 2 t/m 12 even, Kokerheulweg, Plantlustweg en Vrouwenpolderseweg 30A t/m 38 (even) en 55A t/m 69 (oneven)

 

Inzamelroute 2

Veere inclusief buitengebied met uitzondering van Kanaalweg Oostzijde

 

Inzamelroute 3

Vrouwenpolder inclusief buitengebied met uitzondering van, Vrouwenpolderseweg 73, Koningin Emmaweg 30 en 32, Lepelstraat, Lijdijkweg en Secretarisweg.

 

Inzamelroute 4

Oostkapelle inclusief buitengebied met uitzondering, Baayenhovenseweg, Domburgseweg 52 t/m 68 (even) en 53 t/m 69 (oneven), Duinvlietweg, Hoge Duvekotsweg 8 en 10, Kalfhoekseweg en Westhovenseweg.

Grijpskerke: Oostkapelseweg 7,9 en 8 t/m 20 (even), Pioniersweg en Zwanenburgseweg 1.

Vrouwenpolder: Vrouwenpolderseweg 73, Koningin Emmaweg 30 en 32, Lepelstraat, Lijdijkweg en Secretarisweg.

 

Inzamelroute 5

Serooskerke inclusief buitengebied met uitzondering van de Gapingsedreef, Gapingsweg 3 t/m 7 oneven en 2 t/m 12 even, Kokerheulweg, Plantlustweg en Vrouwenpolderseweg 30A t/m 38 (even) en 55A7 t/m 69 (oneven)

Grijpskerke: Hondegemsweg 29 en 31

 

Inzamelroute 6

Biggekerke inclusief buitengebied met uitzondering van Kaasboerweg 1 en 3, Klaassesweg 1,1A en 10 t/m 30 (even)

Grijpskerke: Frederik Barbarossaweg, Hogelandseweg, Hondegemsweg 2 t/m 8 (even) en 27, Jacob Catsweg, Mariekerkseweg 24, 26 en 29, Middelburgseweg, Ossenbergweg, Poppendamseweg, Ravensteinweg, Rorikshilweg, Singelweg, Stenen Kruisweg, Veldersweg, Zandvoortseweg en Zwagermansweg.

Meliskerke: Mariekerke, Krommenhoekseweg,Kruisweg, Mariekerkseweg 14 t/m 20 (even) en 17 t/m 27 (oneven) en Poppendamseweg.

 

Inzamelroute 7

Koudekerke (inclusief buitengebied);

 

Inzamelroute 8

Westkapelle inclusief buitengebied

Domburg: Krommeweg, Babelweg, Schelpweg 17 en 17A en Trommelweg

Aagtekerke: Baaiweg, Geschieresweg, Herenweg, Krommeweg, Prelaatweg 58 t/m 88 (even) en 57 t/m 81 (oneven), Rapenburgweg en Sint Jan ten Heereweg.

 

Inzamelroute 9

Zoutelande inclusief buitengebied

Biggekerke: Kaasboerweg 1 en 3, Klaassesweg 1,1A en 10 t/m 30 (even)

Meliskerke: Blauwpoortseweg, Jan Geertseweg, Kaasboerweg en Rapenburgseweg 9, 20 en 22

 

Inzamelroute 10

Aagtekerke inclusief buitengebied met uitzondering van: Baaiweg, Geschieresweg, Herenweg, Krommeweg, Prelaatweg 56 t/m 88 (even) en 57 t/m 81 (oneven), Rapenburgweg en Sint Jan ten Heereweg

Oostkapelle: Baayenhovenseweg, Hoge Duvekotsweg 8 en 10, Kalfhoekseweg en Westhovenseweg.

 

Inzamelroute 11

Domburg inclusief buitengebied met uitzondering van: Krommeweg, Babelweg, Schelpweg 17 en 17A en Trommelweg

Oostkapelle: Domburgseweg 52 t/m 68 (even) en 53 t/m 69 (oneven), Duinvlietweg

 

Inzamelroute 12

Grijpskerke alleen de kern en uit buitengebied de Hondegemsweg 25, Loodholseweg, Molenbaixweg, , Steengrachtsweg en Vrijheidsweg,

 

Inzamelroute 13

Meliskerke inclusief buitengebied met uitzondering van Blauwpoortseweg, Jan Geertsesweg, Kaasboerweg, Krommenhoekseweg, Kruisweg, Mariekerke, Mariekerkseweg 14 t/m 20 (even) en 17 t/m 27 (oneven), Poppendamseweg en Rapenburgseweg 9, 20 en 22

 

Uitzonderingen:

Uitzondering hierop zijn de zogenaamde inzameldagen in verband met officiële gedenk- of feestdagen. Voor 2018 gelden de volgende wijzigingen:

 

- in verband met Nieuwjaarsdag op maandag 1 januari 2018 worden de inzamelroutes 1, 2 en 3

ingezameld op zaterdag 6 januari 2018;

 

- in verband met Pasen op maandag 2 april 2018 worden de inzamelroutes 1, 2 en 3

ingezameld op zaterdag 31 maart 2018;

 

- in verband met Koningsdag op vrijdag 27 april 2018 worden de inzamelroutes 10, 11, 12 en 13

Ingezameld op zaterdag 28 april 2018;

 

- in verband met Hemelvaartsdag op donderdag 10 mei 2018 worden de inzamelroutes 8 en 9 op

zaterdag 12 mei 2018;

 

- in verband met Pinksteren op maandag 21 mei 2018 worden de inzamelroutes 1, 2

en 3 ingezameld op zaterdag 19 mei 2018;

 

- in verband met 1e Kerst op dinsdag 25 december 2018 worden de inzamelroutes 4 en 5 ingezameld op zaterdag 22 december 2018;

 

- in verband met 2e Kerst op woensdag 26 december 2018 worden de inzamelroutes 4 en 5 ingezameld op zaterdag 29 december 2018;

 

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid sub a zijn voor wat betreft de grof huishoudelijk restafval

in alle kernen in 2018:

25 januari, 8 maart, 19 april, 31 mei, 12 juli, 18 augustus, 4 oktober, 15 november, 27 december.

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid sub a zijn voor wat betreft de grof tuinafval in alle kernen in 2018:

4 januari, 15 februari, 29 maart, 17 mei, 21 juni, 2 augustus, 13 september, 25 oktober, 6 december.

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid sub a zijn voor wat betreft elektrische en elektronische apparatuur in 2018:

- in de kernen inclusief bijbehorend buitengebied van Aagtekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder op 3 januari, 31 januari, 28 februari, 28maart, 25 april, 23 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 12 september, 10 oktober, 7 november, 5 december

- in de kernen inclusief bijbehorend buitengebied van Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande op 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 29 augustus, 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december.

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid sub a zijn in 2017 voor wat betreft oud papier:

- in de kern Aagtekerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december.

- in de kern Domburg inclusief bijbehorend buitengebied op:

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november 8 december.

- in de kern Gapinge inclusief bijbehorend buitengebied op:

13 januari, 10 februari, 10 maart,14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

- in de kern Grijpskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

- in de kern Koudekerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

- in de kern Meliskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

- in de kern Oostkapelle inclusief bijbehorend buitengebied op:

27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 29 december.

- in de kern Serooskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 22 december.

- in de kern Veere inclusief bijbehorend buitengebied op.

19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21 september,

19 oktober, 16 november en 21 december.

- in de kern Vrouwenpolder inclusief bijbehorend buitengebied op:

13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 14 en 28 april, 15 en 26 mei, 12 en 23 juni, 17 en 28 juli, 14 en 25 augustus, 11 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 15 en 29 december.

- in de kern Zoutelande inclusief bijbehorend buitengebied op:

6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 5 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

 

Bijlage IV

 

Op grond van artikel 6,lid 2 sub p van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening is in de Jan Campertstraat te Westkapelle het onderstaande gebied aangewezen waar geen inzamelmiddelen mogen worden aangeboden:

Naar boven