Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2018, 150336Plannen | overigKennisgeving artikel 110a Wet geluidhinder;

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder – Wattbaan 6-22

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat op 2 juli 2018 het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de te realiseren woningen aan de Wattbaan 6-22 met bijbehorende stukken is verleend. Voor deze woningen is een omgevingsvergunning verleend (zaaknr. 702103)

 

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de Wattbaan 6-22 is vanaf 13 juli 2018 in gedurende 6 weken bij de receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 in te zien.

 

Rechtsmiddelenclausule

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit (aan de aanvrager d.d.9 juli 2018). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, ter attentie van de commissie bezwaarschriften, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

 

Voorlopige voorziening

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat echter de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld.

 

Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het instellen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland (tel: 030-2233010 of www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u hierover informeren.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein

12 juli 2018