Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2018, 150292Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit fietsparkeerverbodszone centrum Hilversum

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

 

Gelet op artikel 5.1.11 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

Overwegende:

- dat overlast wordt ondervonden door het parkeren van (brom)fietsen in het centrum van Hilversum;

- dat artikel 5.1.11 lid 1 APV de mogelijkheid biedt wegen of gebieden aan te wijzen waar het verboden is in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

- dat het aanwijzingsbesluit fietsparkeerverbodszone centrum Hilversum d.d. 24 oktober 2017 ingetrokken dient te worden omdat dit aanwijzingsbesluit wordt vervangen door een nieuw aanwijzingsbesluit waarbij het aangewezen gebied in het centrum wordt aangepast;

besluiten:

1. Een gedeelte van het centrum van Hilversum, conform bijgevoegde kaart, aan te wijzen als de wegen waar het op grond van artikel 5.1.11 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Hilversum 2010 verboden is in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

2. Het aanwijzingsbesluit fietsparkeerverbodszone centrum Hilversum d.d. 24 oktober 2017 in te trekken.

 

 

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders op 3 juli 2018,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

D. Emmer P.I. Broertjes

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de bekendmaking een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hilversum (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Wilt u voorkomen dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit in werking treedt, dan kan aan de rechter een voorlopige voorziening (schorsing) gevraagd worden. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).