Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 143147Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Lendeweg 2a” te Hall

Op donderdag 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Buitengebied, Lendeweg 2a” ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een partiele herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Brummen. Het plan maakt een functieverandering mogelijk van agrarisch naar wonen en omvat de sloop van voormalige agrarische opstallen en de realisatie van één woning aan de Lendeweg 2a in Hall, kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie M. nr. 132.

 

Inzage

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 5 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

D igitaal

Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

Http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700051-va01

 

Beroep vastgesteld bestemmingsplan

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

  • 1.

    Die zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • 2.

    Die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het indienen van zienswijzen in staat zijn geweest.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet inwerking voordat op het verzoek is beslist.