Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2018, 14282Overige besluiten van algemene strekkingNieuw prostitutiebeleid Almere

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen over een nieuw prostitutiebeleid. Met de nieuwe beleidsnota streeft de gemeente Almere naar een seksbranche die veilig is. Dit doel moet bereikt worden door in te zetten op de volgende vier speerpunten: regulering van de vergunde branche, aanpak van misstanden, versterken van de positie van de prostituee en toezicht en handhaving. Het hiertoe genomen principebesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van woensdag 24 januari 2017 gedurende zes weken voor e en ieder ter inzage tot en met dinsdag 6 maart 2017.

Wat is er besloten?

In het prostitutiebeleid is beschreven hoe de gemeente haar prostitutiebeleid actualiseert en inspeelt op veranderingen in wetgeving en markt. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en in het regeerakkoord staat een aantal wensen van het nieuwe kabinet. Al een aantal jaren zien we een sterk dalende trend in traditionele vormen van prostitutiebedrijven, zoals seksclubs en privéhuizen. Flexibele vormen, waarin meer zelfstandig werkende prostituees hun klanten werven via internet en sociale media, nemen daarentegen toe.

 

Vervolgproces

Het genomen besluit is een principebesluit. Er moet nog een definitief besluit worden genomen. Om belanghebbenden de mogelijkheid te geven hun zienswijzen in te dienen wordt het principebesluit ter inzage gelegd. Ingediende zienswijzen worden meegenomen in de belangenafweging tijdens het definitieve besluit over het beleid.

 

Hoe kunt u reageren?

Van woensdag 24 januari 2017 tot en met dinsdag 6 maart 2017 kan een ieder schriftelijk of per e-mail via info@almere.nl zijn zienswijze op het genomen principebesluit indienen.

 

U kunt uw zienswijze richten aan: het College van B & W van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘Nieuw Prostitutiebeleid Almere’.

 

LET OP: u moet van de gemeente een ontvangstbevestiging krijgen, dan weet u zeker dat wij uw zienswijze in goede orde hebben ontvangen.

 

Waar kunt u het plan inzien?

U kunt het principebesluit en de bijbehorende stukken digitaal inzien via de gemeentelijke website https://www.almere.nl Op deze site kunt u ook meer informatie vinden over het verdere proces. U treft hier ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden.

 

Het papieren besluit ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken van woensdag 24 januari 2017 tot en met dinsdag 6 maart 2017. Vraag naar het besluit Nieuw Prostitutiebeleid Almere bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het besluit inzien op de volgende tijden:

 

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Voor vragen over genomen besluit kunt u contact opnemen met de gemeente via info@almere.nl of via tel. 14036 onder vermelding van ‘Nieuw Prostitutiebeleid Almere’.