Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 131944Overige besluiten van algemene strekkingVerkeersbesluit tijdelijk instellen verbod te parkeren op een gedeelte van het parkeerterrein naast Bisonspoor 236 in Maarssen, Stichtse Vecht

 

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

 

Het verkeerbesluit is ten behoeve van de tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt van het marktplein naar het parkeerterrein naast de Safari (Bisonspoor 236). Het betreft het tijdelijk instellen van een verbod om te parkeren tijdens venstertijden, van vrijdag 21.00u tot en met zaterdag 18.00u, op een gedeelte van het parkeerterrein naast Bisonspoor nummer 236 in Maarssen. Tevens zal er een wegsleepregeling gelden tijdens de venstertijden.

 

Dit verkeersbesluit zal gelden ten tijde van de verbouwingswerkzaamheden aan winkelcentrum Bisonspoor en de herinrichting van het marktplein.

 

Met het verkeersbesluit:

 • -

  Wordt de veiligheid op en rond Bisonspoor in Maarssen gewaarborgd;

 • -

  Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

 • -

  Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • -

  Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers, de marktkooplui en de hulpdiensten gegarandeerd.

 • -

  Wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de rest van de wijk, het winkelcentrum en de weekmarkt voor bewoners en bezoekers, beoogd;

 • -

  Wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.

   

Met het verkeersbesluit wordt de bereikbaarheid en veiligheid voor de marktkooplui en hun cliënteel gegarandeerd.  

 

Het is dan ook gewenst om, gedurende de verbouwingswerkzaamheden rond het winkelcentrum van Bisonspoor, aan de zijkant van Bisonspoor 236 in Maarssen, een verbod te parkeren in te stellen met venstertijden, ten behoeve van de weekmarkt. Tevens zal er een wegsleepregeling ingesteld worden.

 

Hiervoor worden bij bovengenoemde locatie verkeersbord E4 (RVV 1990) met onderbord met tekst ‘parkeren verboden van vrij. 21.00u t/m zat. 18.00u’, onderbord met tekst: ‘vanwege weekmarkt’ en OB304 (wegsleepregeling) geplaatst. Tevens zal het gebied fysiek met hekken en uitneembare palen worden afgezet.

 

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief aan onderhavig besluit.

 

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de wijkcommissie en ondernemers van Bisonspoor.

 

BELANGEN AFWEGING

Het doel is om een veilig en bereikbare route te creëren ten behoeve van de weekmarkt van Bisonspoor voor marktkooplui en hun cliënteel. Dit zal ten kostte van de parkeervoorziening op het parkeerterrein naast Bisonspoor 236. Het gebied zal afgezet worden met schikhekken en uitneembare palen.

 

Het belang van de veiligheid van de marktkooplui en hun cliënteel, de overige weggebruikers, de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid voor omgeving van de weekmarkt is leidend in deze afweging.

 

De parkeervakken, die te tijde van de weekmarkt, niet beschikbaar zijn, worden gecompenseerd op de oude locatie van de weekmarkt op het marktplein aan de achterzijde van Bisonspoor 1230.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om op Bisonspoor naast 236 in Maarssen, tijdelijk een verbod te parkeren met venstertijden (van vrijdag 21.00u t/m zaterdag 18.00u) en wegsleepregeling, in te stellen.

 

Hiervoor worden, bij genoemde locatie, verkeerborden E04, uit bijlage 1 van het RVV 1990, onderbord met tekst: ‘parkeren verboden van vrij. 21.00u t/m zat. 18.00u’, onderbord met tekst: ‘vanwege weekmarkt’ en onderbord OB304 (wegsleepregeling) geplaatst.

 

Het gebied zal middels schikhekken en klappalen worden afgezet.

 

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Namens deze,

Henriette Debets

Teammanager Team Buiten.

Maarssen, 16 juni 2018

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.