Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2018, 131282BeleidsregelsTerrassenbeleid Hoorn

 

Zaaknummer: 1577731

 

Gelezen het voorstel van Juridisch Administratief VVH

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluiten:

 • -

  tot het vaststellen van beleid (zaaknummer 1577731) met titel: Terrassenbeleid Hoorn

 • -

  behorende bij de artikelen 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn, en

 • -

  het Terrassenbeleid Hoorn (zaaknummer 1446083) van 4 juli 2017 en Terrassenbeleid Hoorn (zaaknummer 1521000) van 12 december 2017 in te trekken.

   

In- en aanleiding

Op 29 november 2016 is het college akkoord gegaan met de evaluatie van het terrassenbeleid. Hierover heeft zij de raad geïnformeerd. Naar aanleiding van de evaluatie dient het terrassenbeleid te worden aangepast. De evaluatie is het uitgangspunt voor de aanpassingen.

In het terrassenbeleid zijn uitgangspunten opgenomen om de openbare orde en veiligheid te waarborgen en daarnaast de kwaliteit van het straatbeeld en de openbare ruimte, met name de binnenstad, te behouden dan wel te verbeteren en een rommelig straatbeeld tegen te gaan. De ruimtelijke kwaliteit is één van de kernkwaliteiten van de binnenstad. En het is een economische factor voor detailhandel, horeca en toerisme. Terrassen zijn van belang voor de bezoeker en de ondernemer. Goede aangename terrassen dragen bij aan de verblijfskwaliteit en verleiden bezoekers langer in de stad te blijven.

In de wijziging van december 2017 en mei/juni 2018 zijn aanpassingen ten aanzien van slingerverlichting en enkele aanpassingen vanuit de Veiligheidsregio NHN opgenomen.

 

Begripsbepalingen

Er zijn vijf soorten terrassen. Hieronder een uitleg van de begripsbepalingen.

 • Gevelterras: terras aansluitend aan de voor- en zijgevel van het horecabedrijf

 • Beperkt gevelterras: in een zone aan de gevel van minimaal 0.50m breed en maximale 1.20m wordt een gevelterras bestaande uit een rij stoelen of een gevelbank

 • Overterras: terras niet aansluitend aan de voor- en zijgevel van het horecabedrijf

 • Terras voor het naast gelegen pand: terras gelegen voor een naast gelegen pand

 • Terrasboot: Terras op een boot behorend bij een horecabedrijf

 

Algemeen

Algemeen

Een (beperkt) gevelterras grenst direct aan de voor- of zijgevel van de bijbehorende horecagelegenheid en heeft maximaal de breedte van de gevel. In geval van een terras voor naast gelegen panden dient er sprake te zijn van een schriftelijke toestemming van de eigenaar en gebruiker van het naastgelegen pand. Deze toestemming is een indieningsvereiste voor de vergunningaanvraag. De vergunning vervalt van rechtswege bij wisseling in bedrijfsvoering, eigendom en/of gebruik van het naast gelegen pand.

 

Gebruik

Het stellen van algemene beperkingen en beperkingen aan locatie en afmetingen hebben voornamelijk te maken met de (verkeers)veiligheid en het gebruik van de openbare ruimte voor andere doeleinden, zoals de markt en de kermis.

 

Beperkt gevelterras

In enkele straten in de binnenstad is er niet voldoende ruimte voor een volwaardig terras naast de vrije loopzone van 1.50m. Hier was tot nu toe het uitgangspunt dat er geen terras werd toegestaan. Om toch zichtbaar te zijn en/of zitgelegenheid te bieden is het mogelijk een beperkt gevelterras te realiseren in een zone aan de gevel van minimaal 0.50m breed en maximale 1.20m. Deze zone is bedoeld om de zichtbaarheid van de horecagelegenheid te vergroten; ’hier zit horeca’ en ’wij zijn open’. In deze zone mochten al elementen zoals een plantenbak, windlicht, of menubord geplaatst worden. Dit valt onder de regels van uitstallingen. Het is in deze smalle zone niet mogelijk een terras te plaatsen in de vorm van tafels en stoelen. Wel mag er een enkele rij stoelen staan of een gevelbank worden geplaatst.

In Hoorn zijn enkele straten waar tot nu toe vanwege de vrije loopzones geen terrassen mogelijk waren; Veemarkt (oostkant), Nieuwsteeg, Lange Kerkstraat en Kleine Oost. In deze straten is nu een uitstalling of een beperkt gevelterras mogelijk.

 

Terras bij sportvelden en –terreinen

Terrassen bij horecabedrijven op sportvelden en –terreinen zijn toegestaan direct aansluitend op de gevel.

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 1.

  als uw terras binnen de daarvoor aangewezen marktterreinen valt mag het terras op de dagen dat deze plaatsvinden tot maximaal 0,60 meter uit de gevel worden geplaatst. Het terras gelegen aan de stoepzijde mag niet geplaatst worden tijdens deze dagen;

 • 2.

  tijdens de kermisperiode in de binnenstad Hoorn is uw terrasvergunning tijdelijk niet geldig op het aangewezen kermisterrein. U mag dan geen terras plaatsen. U kunt een aparte vergunning voor het kermis-terras aanvragen. Niet in alle gevallen zal dit worden verleend;

 • 3.

  er kunnen door mij andere dan genoemde dagen worden aangewezen waarop deze vergunning (gedeeltelijk) buiten toepassing blijft (niet geldig is);

 • 4.

  de omvang van het terras mag niet groter zijn dan is gemarkeerd door de gemeente volgens de tekening bij deze exploitatievergunning;

 • 5.

  de vergunning voor het terras voor naast gelegen panden vervalt van rechtswege bij veranderingen in het gebruik, eigendom of bedrijfsvoering van het naast gelegen pand.

 

Uitstraling van het terras in de binnenstad

Kleurstelling en materiaal meubilair

In 2011 is gekozen voor een kleuromschrijving; gedekte kleuren en materialen als hout, rotan en materialen vergelijkbaar met rotan. Deze omschrijving heeft als doel een basiskwaliteit te waarborgen. Een kwaliteit passend bij de uitstraling van de historische binnenstad, het ‘visitekaartje’ van Hoorn.

Maar op het gebied van meubilair zijn er continu ontwikkelingen en ondernemers willen graag hun horeca-concept met een specifieke sfeer of eigen identiteit zowel binnen als buiten ‘doorvoeren’.

Reden om meer ruimte te geven aan ondernemers en er vanuit te gaan dat er een basiskwaliteit gerealiseerd wordt passend in de historische setting van de binnenstad. “Plastic” meubelen zijn niet van enige kwaliteit en fluorescerende of knallende kleuren vallen niet onder gedekte kleuren en worden nog steeds niet toegestaan.

 

Statafels

De ondernemers stellen voor statafels toe te staan zolang het de veiligheid niet in gevaar brengt.

In het terrassenbeleid van 2011 is gekozen voor een beperking van het terrasmeubilair en aanvullende elementen met het idee ‘terug naar de basis’. Dit om een rommelig straatbeeld tegen te gaan.

Daarnaast geven statafels een ‘verkeerd’ signaal af. Dat wil zeggen de eenvoudige “klaptafels” waar geen hoge stoelen of krukken bij staan. Het nodigt uit tot het snelle drinken en dat is vanuit het alcoholbeleid en de openbare orde niet het gewenste beeld. Hoge tafels waar hoge stoelen of krukken bij staan en waar daadwerkelijk aan gezeten wordt geven een andere uitstraling en worden wel toegestaan. In bijlage A zijn voorbeelden van toegestane statafels opgenomen.

 

Hoogte meubilair

De laatste jaren zijn op verschillende terrassen banken met een hogere rugleuning geplaatst. Voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit (zichtlijnen, overzichtelijk en rustig straatbeeld) werden eerder eisen gesteld aan terrasschermen en menuborden. Het terrasmeubilair vraagt om eenzelfde benadering.

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 6.

  meubilair dient van enige kwaliteit te zijn en gedekte kleuren zijn passend bij de uitstraling van de gemeente Hoorn;

 • 7.

  strandstoelen en picknicktafels zijn niet toegestaan;

 • 8.

  eenvoudige statafels zonder barkrukken zijn niet toegestaan;

 • 9.

  het terrasmeubilair mag een maximale hoogte hebben van 1.10m.

 

Parasols (geen bouwwerk)

Parasols zijn in een aantal gevallen met de grond verankerd. Hierdoor vallen zij onder de vergunningplicht op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Beleid ten aanzien van deze vaste parasols wordt daarom opgenomen in de Welstandsnota en voorschriften zijn worden verbonden aan de omgevingsvergunning.

 

Met betrekking tot de losse parasols het onderstaande.

In het terrassenbeleid van 2011 is ervoor gekozen alleen traditionele parasols toe te staan. Dit om het open en ruimtelijke karakter van terrassen te waarborgen. Wel is er uit gegaan van een grotere maat dan voorheen (van 3.50m naar maximaal 5.00m). Reclame is niet toegestaan, de voorkeur wordt gegeven aan minder opvallend en met gedekte kleuren. Alleen op de volant is reclame toegestaan.

De afgelopen jaren hebben enkele ondernemers parasols staan met aan één zijde reclame. Hier is tot nu toe niet tegen opgetreden. Als de kleurstelling van de parasol en de reclame gedekt is en de zijde van de reclame niet naar de openbare ruimte gedraaid staat dan is dit acceptabel in het straatbeeld.

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 10.

  parasols mogen alleen worden geplaatst als zij eenvoudig verwijderbaar en/of inklapbaar zijn, als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven en alleen boven het terras staan. Gelijk met het verwijderen van de parasol moet de parasolvoet van het terras worden verwijderd;

 • 11.

  het is niet toegestaan parasols boven de rijbaan te hangen en op de vrije looproutes te plaatsen;

 • 12.

  de parasols zijn vervaardigd van tentdoek of vergelijkbaar materiaal, die bestaan uit moeilijk of onbrandbaar materiaal, dat tenminste voldoet aan de gestelde eisen van brandklasse II. Het materiaal mag bij brand geen druppelvorming opleveren;

 • 13.

  parasols zijn toegestaan in gedekte kleuren zoals donkergroen, donkerblauw, donkergrijs, bordeauxrood of crème. Reclame is toegestaan aan één zijde van de parasol of op de volant (onderkant) van de parasol;

 • 14.

  hoogte van onderzijde de parasol dient minimaal 2.40m te zijn. De maximale doorsnee van de parasol is 5.00m;

 • 15.

  onder een parasol mag nooit open vuur aanwezig zijn. Met open vuur wordt hier onder andere bedoeld: vuurkorven, barbecues en andere “open” warmtebronnen die een hoge temperatuur afleveren. Voor warmtebronnen gelden de brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage B in het Terrassenbeleid Hoorn. Deze zijn tevens als voorschriften bij deze vergunning opgenomen;

 • 16.

  buiten de binnenstad zijn de voorschriften onder 7, 8 en 13 niet van toepassing.

 

Terrasschermen

Terrasschermen dienen in verband met de openbare orde en veiligheid altijd met de grond verankerd te zijn. Hierdoor vallen zij onder de vergunningplicht op basis van de Wabo. Beleid ten aanzien van de terrasschermen wordt daarom opgenomen in de Welstandsnota en voorschriften zijn worden verbonden aan de omgevingsvergunning.

 

Voorschriften vanuit het beheer

De openbare ruimte wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Om deze doeleinden zo zorgvuldig mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen zijn er voorschriften nodig met betrekking tot het beheer.

 

Zonder toestemming mag men geen objecten in de bestrating plaatsen. De parasols zijn de laatste jaren steeds groter geworden. Dit betekent dat een goede verankering van de parasol steeds belangrijker wordt. Hiervoor wordt vaak een voet in de bestrating aangebracht. Echter, onder de bestrating liggen kabels en leidingen. Om te voorkomen dat deze geraakt worden bij het plaatsen van een parasolvoet of verankering van een terrasscherm is wordt de ondernemer gevraagd een tekening in te dienen en een ‘klic’melding te doen.

Deze klic melding / graafmelding (controle of er kabels en leidingen liggen) kan de aanvrager doen via het Kadaster (www.kadaster.nl). Op deze website staat een aanvraagformulier.

Na het plaatsen van de verankering beoordeelt de gemeente de situatie op straat, de vlakheid van de bestrating. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de constructie van de parasols of de schermen.

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 17.

  het is verboden om zonder toestemming graafwerk te verrichten, verharding op te breken, pennen in de bestrating te slaan, parasols en terrasschermen in de bestrating te verankeren. U dient toestemming te vragen via een e-mail aan vbt@hoorn.nl;

 • 18.

  de aanvrager dient schriftelijk aan te tonen dat de locatie geschikt is in verband met kabels en leidingen en andere ondergrondse voorzieningen. Voor de aanvraag van ondergrondse gegevens (kabels en leidingen) van de nutsbedrijven kunt u terecht op: www.klicmelding.nl. De wijze van verankering toetst de gemeente in verband met de veiligheid;

 • 19.

  indien zich onder het terras kabels, leidingen of riolen bevinden, of deze daar moeten worden gelegd, en de daarop rechthebbenden daaraan noodzakelijke werkzaamheden moeten verrichten, dient het terras voor zover nodig, op eerste aanzegging van deze rechthebbenden onmiddellijk ontruimd te worden en dienen eventueel aanwezige belemmerende terrasschermen en dergelijke te worden verwijderd, door en op kosten van de vergunninghouder. Gedurende de periode dat de vergunninghouder geen gebruik kan maken van het terras bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij anders is overeengekomen;

 • 20.

  de vergunninghouder dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van het terras schade lijden.

 

Menuborden en losse elementen

Barbecues

De laatste jaren is het “buiten leven” en “buiten eten” steeds populairder. Dus komen er aanvragen voor barbecues binnen. Barbecues zijn een mooie aanvulling op het horeca aanbod en past ook binnen het idee dat de stad steeds meer een “verblijfsstad” wordt. Maar het kan leiden tot rook- en geuroverlast. De ondernemers hebben voorgesteld om barbecues in principe toe te staan en alleen te verbieden bij klachten.

De wet Milieubeheer en aanverwante regelgeving voorziet niet direct in regels over barbecues op het terras. Wel zijn er regels voor barbecues binnen een inrichting met afzuiging. Maar de kans op overlast voor voorbijgangers, bezoekers van andere terrassen en bewoners is wel degelijk aanwezig. Reden om barbecues in de binnenstad niet toe te staan.

 

Losse elementen

Een terras bestaat in principe uit tafels en stoelen, aangevuld met een parasol en/of terrasscherm. Andere elementen worden niet toegestaan want het streven is een aantrekkelijk en transparant straatbeeld, passend in de historische binnenstad.

Echter, tijdens sommige feestdagen en evenementen die veel bezoekers trekken is het aantrekkelijk om vanaf een uitdeelpunt te bedienen. Vanaf zo’n punt kan sneller geserveerd worden; men hoeft niet door het gedrang naar binnen. Uit oogpunt van openbare orde & veiligheid is het niet wenselijk dat klanten buiten aan de bar of tap kunnen staan (risico van alcoholmisbruik).

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 21.

  op een terras zijn maximaal twee menuborden toegestaan met een breedte van maximaal 0.80 meter en een hoogte van maximaal 1.80m;

 • 22.

  de menuborden mogen in de binnenstad alleen op het gevelterras worden geplaatst. (binnen de punaises);

 • 23.

  een uitgifteloket of uitdeelpunt waar alcoholische dranken worden uitgeserveerd is niet toegestaan. Alleen tijdens Koningsdag, Kermis en Lappendag wordt één uitgifteloket direct aan de gevel toegestaan. Een uitgifteloket moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in voorschrift 6;

 • 24.

  één buffetkast, waar borden, bestek, servetten en dergelijke worden opgeslagen, worden toegestaan op terrassen mits deze op het terras aan de gevel staat;

 • 25.

  op een terras zijn geen losse elementen toegestaan, met uitzondering van tafels, stoelen, terrasschermen, parasols, menuborden, buffetkast en verwarmingselementen;

 • 26.

  exploitanten van een horecabedrijf binnen een straat, plein of gebied kunnen een gezamenlijke aanvraag indienen voor de aankleding. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt of het passend is binnen het straatbeeld;

 • 27.

  in de binnenstad zijn barbecues op het terras niet toegestaan. Tenzij het onderdeel uitmaakt van een evenementenvergunning.

 

Verlichting

In het kader van de openbare orde en veiligheid zijn voorschriften met betrekking tot verlichting noodzakelijk. Voldoende verlichting draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Het verbod om slingerverlichting is om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. Echter, aansluitend op de wintersfeerverlichting is het wel toegestaan om in de winterperiode slingerverlichting op te hangen. Dit moet dan wel passend zijn bij de wintersfeerverlichting. Dat wil zeggen dat het van beperkte omvang moet zijn, niet mag knipperen en warm-wit van kleur. De verlichting mag alleen aan staan tijdens de openingstijden van de inrichting. Slingerverlichting buiten deze voorwaarden is in beginsel niet toegestaan. Dit zal ook als voorschrift in de vergunning worden opgenomen. Initiatieven die strijdig zijn met dit beleid kunnen worden ingediend en zullen per geval worden beoordeeld.

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 28.

  het terras dient voldoende te zijn verlicht door de exploitant van het horecabedrijf;

 • 29.

  slingerverlichting is niet toegestaan op het terras, met uitzondering van Koningsdag, kermis en Lappendag en in de periode van 15 oktober tot 31 januari. De slingerverlichting in de periode van 15 oktober tot 31 januari moet passen bij de wintersfeerverlichting (niet knipperend, beperkt in omvang en warm-wit van kleur). De verlichting mag alleen aan staan tijdens openingstijden.

 

Opruimen terrasmeubilair

In de praktijk geeft het opruimen van terrasmeubilair verschillende problemen:

 • om 4.00 uur ’s nachts moet het hele terras nog opgeruimd worden;

 • het terrasmeubilair is te groot en te zwaar om te verplaatsen (grote houten banken);

 • er is in de horecagelegenheid soms te weinig ruimte voor de opslag van het terrasmeubilair.

Toch is het wenselijk de terrassen, het terrasmeubilair, op te ruimen zodat de kwaliteit van de openbare ruimte op peil blijft. Meubilair dat opgestapeld voor de gevel staat en vervolgens drie dagen blijft staan omdat de horecagelegenheid dicht is vormt een verstoring van het straatbeeld.

Meubilair laten staan met een ketting erdoor is een acceptabel alternatief. Echter voor de veiligheid en de openbare orde adviseert de politie het meubilair op te ruimen in de horecagebieden op uitgaansavonden. Op andere locaties en doordeweeks kan het meubilair blijven staan maar dan wel aan de ketting en zodat mensen na sluitingstijd niet kunnen plaatsnemen op het terras of het meubilair makkelijk kunnen verschuiven. In het kader van veiligheid kan de politie specifieke horecagelegenheden of op specifieke locaties vragen het meubilair toch op te ruimen (maatwerk).

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 30.

  bij sluiting van het terras van een horecagelegenheid voor 22.00 uur ‘s avonds, dient het terrasmeubilair binnen opgeslagen te worden;

 • 31.

  bij sluiting van het terras van een horecagelegenheid na 22.00 uur ’s avonds, mag het terras-meubilair buiten nabij de gevel opgeslagen worden of het terras mag blijven staan voorzien van een ketting mits het terras de volgende ochtend voor 10.00 uur weer in het geheel is uitgezet;

 • 32.

  in de horecaconcentratiegebieden moet in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag het terrasmeubilair tegen de gevel of binnen worden opgeslagen.

 

Bestratingselementen

In het kader van de ruimtelijke kwaliteit wordt, indien van toepassing, het volgende voorschrift in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 33.

  andere bestrating op het terras dan de bestaande is niet toegestaan. De gemeente kan, als de bestrating te ongelijk is voor de bedrijfsvoering, na schriftelijk verzoek daartoe van het horecabedrijf, op kosten van het betreffende horecabedrijf de bestrating egaliseren.

 

Zonneschermen, markiezen en terrasoverkappingen

Zonneschermen zijn bevestigd aan de gevel en serres en permanente overkappingen zijn bouwwerken. Hierdoor vallen zij onder de vergunningplicht op basis van de Wabo. Beleid ten aanzien van de zonneschermen wordt daarom opgenomen in de Welstandsnota en voorschriften zijn worden verbonden aan de omgevingsvergunning.

 

Alleen tijdens Koningsdag, Kermis, Lappendag en zogenaamde “A evenementen” kan een overkapping binnen een evenementenvergunning worden toegestaan. Dit zijn tijdelijke overkappingen, niet bedoeld om langdurig te blijven staan. A-evenementen zijn de Fiets4daagse, Stadsfeesten, Kaasmarkt, Waterweek, weekend Kunst en Cultuur, Speeldag NL en hulpverleners-dag. Deze moeten voldoen aan een aantal eisen in het kader van br

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, het volgende voorschrift in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 34.

  tijdelijke terrasoverkappingen mogen geplaatst worden op Koningsdag, kermis, Lappendag en A-evenementen (o.a. Stadsfeesten). Voor de tijdelijke terrasoverkappingen gelden de brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage B bij het Terrassenbeleid Hoorn.

 

Tropenscenario

De horecaondernemers stellen voor dat terrassen mogen ‘uitwaaieren’ wanneer de temperatuur 27 graden Celsius of hoger is. Hoewel dit een aantrekkelijk voorstel lijkt, is het effect van een dergelijke regeling beperkt. In de reguliere situatie zijn de terrassen in omvang al gemaximaliseerd. Toch vinden de horecaondernemers maatwerk wenselijk. Bij bepaling of de temperatuur van 27 graden Celsius wordt gehaald, wordt uitgegaan van de temperatuur bij KNMI-station De Bilt. Het verzoek wat door de ondernemer wordt ingediend om gebruik te maken van een tropen-terras, geldt voor de duur van de exploitatievergunning.

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 35.

  bij een temperatuur van 27 graden Celsius of hoger is het in enkele gevallen toegestaan om uw terras uit te breiden. Hiervoor dient u een verzoek in te dienen bij de Apv-vergunningverleners.

 

Overige eisen vanuit woon- en leefsituatie en openbare orde

Loopzones

Loopzones worden ingesteld om de veiligheid en doorstroming van de voetgangers te kunnen waarborgen. Op een aantal plekken in de stad geldt maatwerk. Bij de terrassen aan de Roode Steen is de looproute aan de overzijde op het midden-plein gesitueerd. Op de Oude Doelenkade is de looproute aan de overzijde op de voetgangerszone langs het water. Aan de Nieuwendam is er geen looproute omdat in de rest van de straat ook geen bruikbaar trottoir aanwezig is. Bij terrassen op voorgenoemde plekken zal voorschrift 37. niet worden opgenomen in de vergunning.

 

Voorschriften

Hiertoe worden, indien van toepassing, de volgende voorschriften in de exploitatievergunning opgenomen:

 • 36.

  voor nood– en hulpdiensten dient er te allen tijde een vrije doorgang van 3.50m te zijn;

 • 37.

  op het trottoir dient minimaal een vrije loopzone van 1.50m te zijn;

 • 38.

  de toegang tot de horeca-inrichting waartoe het terras behoort moet vrij toegankelijk te zijn.

 • 39.

  er mogen geen tappunten op het terras aanwezig zijn;

 • 40.

  uit oogpunt van de verkeersveiligheid dient tussen het terras en de rijbaan een minimale vrije zone van 0.30m langs de rijbaan vrij te zijn;

 • 41.

  de exploitant van het horecabedrijf verwijdert zwerfglas op zijn terras en zorgt er voor dat geen glas wordt meegenomen vanaf zijn terras naar de openbare weg;

 • 42.

  de exploitant van het horecabedrijf verwijdert na het sluitingstijdstip van het terras en na sluiting van het horecabedrijf het afval dat is gelegen binnen een straal van 25 meter gerekend vanaf de buitengrens van het terras van zijn horecabedrijf;

 • 43.

  de burgemeester kan ter bescherming van de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of als de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed nadere voorschriften opnemen in de vergunning.

 

Bijzondere terrassen en locaties

Terrasboten

In de Terrassennota (2011) staat dat er in eerste instantie twee geschikte locaties zijn voor terrasboten in het havengebied. En nieuwe aanvragen worden per geval beoordeeld. Op dit moment is er één locaties opgenomen in de Havenverordening 2015. Buiten het havengebied (Appelhaven, Nieuwendam, Korenmarkt) liggen nog enkele grachten waar een terrasboot tot de mogelijkheden behoort. Grachten bij het Nieuwland, Munnickenveld en Turfhaven (Onder de Boompjes). Buiten het havengebied is ruimte voor maximaal twee terrasboten. Ook hier wordt een aanvraag per geval beoordeeld. Belangrijke aspecten zijn de mogelijke overlast voor direct omwonenden en de doorvaarbaarheid.

 

Terrasboten staan nu niet expliciet genoemd in de beleidsregel. Maar ook deze terrassen hebben invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Dus ook hier regels wat betreft de uitstraling.

 

Roode Steen

In 2012 zijn de loopzones op de Roode Steen verschoven naar de buitenzijde van de terrassen. Redenen:

 • De meeste voetgangers vinden het niet prettig om ‘door‘ het terras te lopen.

 • De loopzones werden vaak niet vrijgehouden.

 • Het is prettiger om op een terras met ‘rugdekking’ te zitten.

 • Ondernemers kunnen terrasschermen plaatsen zodat men beschut kan zitten aan de gevel.

 

In de praktijk ziet men bezoekers van de Roode Steen weinig gebruik maken van de loopzones langs het terras. De ‘doorgaande’ routes lopen diagonaal over het plein. Bezoekers van een terras maken hun keuze vanaf het middengebied en lopen dan rechtstreeks naar het terras. Reden voor de ondernemers om te twijfelen aan de nut en/of noodzaak van de loopzones.

 

De Roode Steen is vooral een verblijfsgebied. Zeker aan de oostzijde van het plein is de auto duidelijk te gast. En in de praktijk blijkt dat bezoekers veelal oversteken naar het middengebied van het plein. Reden om de loopzone aan de oostzijde op te heffen. Aan de zuidzijde is wel iets meer autoverkeer. Anderzijds is het aantal voetgangers dat vanaf het West langs de zuidgevel naar het Grote Oost gaat niet groot. Reden om ook de loopzone aan de zuidzijde van het plein op te heffen.

Het Grote Oost is aangeduid als ’woonerf’. Ook in dit gebied is de auto dus duidelijk te gast. Reden om ook hier de loopzone te laten vervallen.

 

Hotel de Magneet, Kleine Oost

Op het trottoir voor Hotel de Magneet is, rekening houdend met de vrije loopruimte, geen ruimte voor een terras. Om die reden is een overgangstermijn van 3 jaar ingesteld, deze termijn is in 2015 verlopen. Hotel de Magneet komt niet in aanmerking voor een nieuwe terrasvergunning (als onderdeel van de exploitatievergunning).

Echter, Hotel de Magneet heeft al jaren een terras en de ondernemer wil dit terras graag behouden. Een terras is uitnodigend en verhoogt de ‘zichtbaarheid’ van het hotel. Daarnaast kunnen gasten die even willen roken plaats nemen op het terrasje.

Overleg met de ondernemer heeft geleid tot een maatwerkoplossing.

 

Koning Pannenkoek (La Marquise), Kerkplein

Deze horecagelegenheid heeft een overterras op het Kerkplein. Vanwege looproutes en het nieuwe beleid op terrasschermen voldeed het terras niet meer aan de eisen. Na een overgangstermijn van drie jaar wordt de vergunning (eind 2015) aangepast. Het terras wordt iets kleiner en het terras mag niet dichtgezet worden met terrasschermen.

 

Jiorgos , Kerkplein

Deze horecagelegenheid had een uitbouw c.q. serre. Deze serre heeft er lange tijd illegaal gestaan. Ook in het nieuwe beleid (2011) werden serres en uitbouwen niet toegestaan. Inmiddels is de serre verwijderd en heeft plaats gemaakt voor een groot terras aan de gevel.

 

De Beiaard en ’t Kroegie , Kerkplein

Deze twee horecagelegenheden hadden in de weekenden af en toe een terras op parkeerplaatsen voor hun deur. Dit is na een overgangstermijn van drie jaar (eind 2015) niet meer mogelijk.

 

Grand café ‘t Hop

De horecagelegenheid bij de Schouwburg heeft een groot terras op het plein grenzend aan de trappen aan de waterkant. De afgelopen jaren is er sprake van overlast van groepen jongeren die op de trappen vertoeven. In overleg met de ondernemer worden nu stappen genomen om de overlast te beperken.

De mogelijkheid wordt geboden om met plantenbakken en windschermen de afstand tussen de klanten op het terras en de mensen op de trappen te vergroten. Dit zijn elementen die niet geheel passen binnen het reguliere terrassenbeleid, maar in deze specifieke situatie (formeel)worden toegestaan.

 

Brasserie Oostereiland

In het terrassenbeleid zijn regels opgenomen over de plaatsing van terrasschermen. Deze regels zijn bepaald op basis van de ruimtelijke kwaliteit van de straten en pleinen in de binnenstad.

 

Handhaving

Met betrekking tot de handhaving is het onderdeel terrassen opgenomen in het ‘Handhavingsbeleid Publiek toegankelijke inrichtingen’ (zaaknummer 1296258).

 

Intrekken Beleidsregel terrassen Hoorn

Het Terrassenbeleid Hoorn (zaaknummer 1446083) van 4 juli 2017 en Terrassenbeleid Hoorn (zaaknummer 1521000) van 12 december 2017 worden met het inwerking treden van dit beleid ingetrokken.

 

Inwerkingtreding en titel

Het besluit, inclusief bijlagen, treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

De officiële titel van dit beleid is Terrassenbeleid Hoorn.

 

Aldus vastgesteld,12 juni 2018

 

Ieder voor zover bevoegd,

 

het college van burgemeester en wethouders,                                                

de burgemeester,                                  de secretaris,

 

en

 

de burgemeester, J. Nieuwenburg

 

 

 

Bijlage A: Statafels

 

Niet toegestaan:

 

 

Wel toegestaan:

 

 

 

 

 

Bijlage B: Voorwaarden voor het plaatsen van terrasoverkappingen in Hoorn
 • 1.

  Op het terras zijn alleen overkappingen toegestaan die bestaan uit moeilijk brandbaar materiaal, dat tenminste voldoet aan de gestelde eisen van brandklasse II. Het materiaal mag bij brand geen druppelvorming opleveren.

 • 2.

  De staanders van de overkapping mogen geen toegangen, uitgangen of straten blokkeren.

 • 3.

  De brandkranen ten behoeve van de brandweer moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Tevens mogen de aanduidingsplaatjes ten behoeve van de brandkranen niet afgedekt of aan het oog onttrokken worden. Dit betekent dus ook dat er geen vlonders over de brandkranen geplaatst mogen worden.

 • 4.

  Eventuele aanwijzingen door of namens de teammanager / Veiligheidsregio NHN, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 5.

  De overkapping (en eventueel afgesloten zijden) mogen geen gevaar / belemmering opleveren voor ontvluchting. (Nood)uitgangen welke uitkomen op het terras dienen te allen tijde vrijgehouden te worden van obstakels zoals bijvoorbeeld stoelen, tafels parasols en plantenbakken. Er dient, ter ontvluchting van personen uit het tijdelijke bouwwerk, een voldoende vrije doorgang over het terras aanwezig te zijn, met een directe aansluiting op de openbare weg. Hiertoe dient de voorzijde onder de overkapping te allen tijde over de volle breedte open te zijn.

 • 6.

  Indien er een voorziening in de vorm van een vlonder op het terras wordt aangebracht, dient deze voorziening van voldoende stroef materiaal uitgevoerd te zijn, zodat uitglijden te allen tijde voorkomen wordt. Tevens mag de afstap hiervan niet hoger zijn dan 0.21 meter.

 • 7.

  Bij het gebruik van overkappingen op een terras, in de vorm van luifels, partytenten, parasols en aanverwante artikelen, dient men met een doorloophoogte, onder de gehele overkapping van minimaal 2.40 meter rekening te houden.

 • 8.

  Het terras mag voorzien zijn van een overkapping mits deze overkapping, gezien vanuit de gevel, maximaal 5 meter diep is en maximaal aan twee zijden is afgesloten.

 • 9.

  Onder een overkapping mag nooit open vuur aanwezig zijn. Met open vuur wordt hier onder andere bedoeld: vuurkorven, barbecues en andere “open” warmtebronnen die een hoge temperatuur afleveren. Ook is het niet toegestaan om onder de overkapping elektrische– en gasheaters of andere warmtebronnen in gebruik te nemen.

 • 10.

  Versieringen aan het plafond mogen alleen van “onbrandbaar materiaal” dan wel zeer moeilijk brandbaar materiaal zijn. Deze dienen minimaal aan brandklasse II te met een maximale rookdichtheid van 2.2 mˉ¹. Deze versieringen mogen bij brand geen druppelvorming opleveren. Daarbij dient u bij het aanbrengen van de versieringen rekening te houden met een minimale hoogte van 2.5 meter.

 • 11.

  Versieringen aan de gevel tot een hoogte van 2.5 meter boven het aangrenzende trottoir dienen te voldoen aan een bijdrage tot brandvoortplanting van brandklasse I.

 • 12.

  De constructie van de terrasoverkapping moet voldoende sterk zijn om doorbuiging te voorkomen. Daarnaast dient het bouwwerk voldoende verankerd te zijn in de grond om wegwaaien c.q. verschuiving te voorkomen. Indien het (nood)weer hier aanleiding toe geeft dient de terrasoverkapping verwijderd te worden.

 • 13.

  Regenwater dient afdoende te worden afgevoerd, zodat er geen “waterzakken” kunnen ontstaan.

 • 14.

  Plaatsing van tenten nabij een bouwwerk is niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente; deze toestemming zal slechts onder de bovenstaande voorwaarden verleend worden en er dient minimaal drie weken voor plaatsing een melding te worden gedaan bij de gemeente.

 

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 

 

Aldus vastgesteld 12 juni 2018

 

College van burgemeester en wethouders

 

de secretaris,                                                              de burgemeester,