Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 12691

Gepubliceerd op 19 januari 2018 09:00

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2017

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lingewaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

o v e r w e g e n d e,

 • -

  dat actualisatie van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2016 wenselijk is;

 • -

  dat het gewenst is gebruik te maken van het instrument mandaat, zodat slagvaardig gehandeld kan worden en het publiek snel en doeltreffend geholpen kan worden en de verantwoordelijkheden binnen de organisatie en naar buiten toe duidelijker tot uitdrukking komen;

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet;

 • -

  gezien het ambtelijk voorstel van 16 november 2017;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het volgende Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2017:

Artikel 1  

 • a.

  De in de bijlagen bij dit besluit genoemde functionarissen zijn gemandateerd de in de bijlagen opgenomen bevoegdheden namens het college of de burgemeester uit te oefenen.

 • b.

  In geval van afwezigheid van een gemandateerde, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger, waar een plaatsvervanger is aangewezen of hun waarnemer, waar een waarnemer is aangewezen.

Artikel 2  

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder mandaat of ondermandaat tevens begrepen het op grond van volmacht dan wel machtiging verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk feitelijke handelingen, alsmede het nemen van besluiten anders dan bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3  

De in kolom “ondermandaat aan:” genoemde medewerkers hebben via de afdelingsmanager ondermandaat gekregen.

Artikel 4  

Het nemen van een voor belanghebbenden negatief besluit wordt aan het college respectievelijk de burgemeester voorbehouden, tenzij dat besluit op grond van wet- of regelgeving of daarop gebaseerd beleid slechts negatief kan zijn of het nemen van een negatief besluit uitdrukkelijk in dit besluit is gemandateerd.

Artikel 5  

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2016 wordt ingetrokken en de mandaten zoals verleend aan de Landelijke Politie, Eenheid Oost Nederland, de Veiligheidsregio Gelderland Zuid en AVRES worden overgenomen in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Lingewaal 2017.

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal van 9 januari 2018.

Burgemeester van Lingewaal,

Burgemeester

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

Gemeentesecretaris

Ir. C. Verweij

Burgemeester

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Bijlage 1 Mandaatregister gemeente Lingewaal, algemene mandaten gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en medewerkers Lingewaal

 

Afkortingen functionarissen/ organen:

B&W

het college van burgemeester en wethouders

Brg.

burgemeester

G.

gemeentesecretaris

Afd.Mgr. RZ

afdelingsmanager Ruimtelijke Zaken

Afd.Mgr.VVH

afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Afd.Mgr. MZ

afdelingsmanager Maatschappelijke Zaken

Afd.Mgr.BO

afdelingsmanager Bedrijfsvoering & Ondersteuning

LEESWIJZER, De bevoegdheden staan zoveel mogelijk gerubriceerd per afdeling. De bevoegdheden die bij meer of alle afdelingen liggen worden genoemd in onderdeel Algemeen. Als de kolom ondermandaat is ingevuld (functie) dan is de boevoegheid door de afdelingsmanager in de kolom ervoor ondergemandateerd aan de medewerker met de genoemde functie. Dus als de kolom ondermandaat leeg is, dan is alleen de afdelingsmanager bevoegd om het besluit in mandaat te nemen. In sommige gevallen zijn de (onder) mandaten voorzien van een beperking. Als een bevoegdheid niet voorkomt op de lijst, dan heeft de burgemeester of het college de bevoegdheid niet gemandateerd en neemt de burgemeester of het college over dat onderwerp zelf de besluiten. Indien een verordening wordt genoemd als wettelijke basis betreft dit telkens de genoemde verordening van de gemeente Lingewaal.

 

1. Mandaatregister gemeente Lingewaal, Algemene mandaten gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en medewerkers gemeente Lingewaal

Wettelijke / juridische grondslag

Vindplaats grondslag

Bevoegd orgaan

Mandaat

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Het aanvragen van offertes en het besluiten tot het verstrekken van opdrachten voor levering van goederen of diensten of het uitvoeren van werken tot een bedrag van €30.000, alsmede het ondertekenen ervan en het voeren van correspondentie hierover.

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en Brg

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Coördinator RZ voor werkzaamheden afd.RZ, coördinator BO voor werkzaamheden afd. BO, beleidsmedewerker Milieu afd. VVH

In alle gevallen dient het inkoop-en aanbestedingsbeleid Lingewaal in acht te worden genomen en dienen de uitgaven binnen het bestaande budget te vallen.

Het ondertekenen van de overeenkomst betreffende aanbesteding/gunning van werken of diensten nadat het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan

Gemeentewet

artikel 171

Brg

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Coördinator RZ voor werkzaamheden afd.RZ, coördinator BO voor werkzaamheden afd. BO, beleidsmedewerker Milieu afd. VVH

 

Het besluiten tot en het uitvoeren van handelingen die behoren tot de normale bedrijfsvoering en waaraan geen rechtsgevolg is verbonden en die niet genoemd zijn in de andere bijlagen van dit besluit, alsmede het voeren van correspondentie hierover. Hieronder valt in ieder geval: het uitnodigen voor bijeenkomsten en het verzenden van ontvangstbevestigingen.

Gemeentewet

artikel 160

B&W

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Coördinator RZ voor werkzaamheden afd.RZ, coördinator BO voor werkzaamheden afd. BO, beleidsmedewerker Milieu afd. VVH

 

Het door-of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan en mededeling doen aan afzender.

Algemene wet bestuursrecht

artikel 2:3

B&W en Brg

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Coördinator RZ voor werkzaamheden afd.RZ, coördinator BO voor werkzaamheden afd. BO, beleidsmedewerker Milieu afd. VVH voor werkzaamhededen afd.VVH

 

Het voeren van algemene correspondentie van informatieve aard met bijvoorbeeld burgers, andere (semie)overheden, adviseurs etc.

Gemeentewet

artikel 160

B&W

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Coördinator RZ voor werkzaamheden afd.RZ, coördinator BO voor werkzaamheden afd. BO, beleidsmedewerker Milieu afd. VVH voor werkzaamhededen afd.VVH

 

Correspondentie (uitnodigen hoorzitting, toezenden stukken etc) op grond van de gemeentelijke interne klachtenregeling

Algemene wet bestuursrecht, Interne klachtenregeling Lingewaal

Titel 9.1

B&W

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

 

 

Besluit tot het al dan niet verstrekken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

artikel 5 en 6

B&W en Brg

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Juridisch beleidsmedewerker van de afdeling BO

 

Besluit tot het al dan niet verstrekken van informatie op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet hergebruik overheidsinformatie

artikel 5

B&W en Brg

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Juridisch beleidsmedewerker van de afdeling BO

 

Het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen, het geven van gelegenheid tot aanvulling of verbetering van aanvragen, het verdagen van beslistermijnen, het besluiten tot buiten behandeling laten van aanvragen en het verbinden van voorwaarden, voorschriften of beperkingen aan een beschikking, dan wel het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorwaarden, voorschriften of beperkingen.

Diverse wetten en regelingen

diverse artikelen

B&W en Brg

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Coördinator RZ voor werkzaamheden afd.RZ, coördinator BO voor werkzaamheden afd. BO, Beleidsmedewerker Milieu afd. VVH voor werkzaamhededen afd.VVH

Het mandaat geldt slechts voor zover het aangelegenheden betreft waarvan de voorbereiding c.q uitvoering aan de afdeling is opgedragen.

Het besluiten op een aanvraag tot ingebrekestelling (Wet dwangsom)

Algemene wet bestuursrecht

artikel 4.18

B&W en Brg.

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

Coördinator RZ voor werkzaamheden afd.RZ, coördinator BO voor werkzaamheden afd. BO, Beleidsmedewerker Milieu afd.voor werkzaamhededen afd.VVH en Juridisch beleidsmedewerker van de afdeling BO

Het mandaat geldt slechts voor zover het aangelegenheden betreft waarvan de voorbereiding c.q uitvoering aan de afdeling is opgedragen.

Het besluit tot en het indienen van verweerschriften en beroeps- en hoger beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorziening namens de raad, het college of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures.

Gemeentewet

artikel 160, eerste lid sub f.

B&W en Brg.

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

 

 

Verrichten van processuele handelingen, voeren van verweer en het vertegenwoordigen van de gemeenteraad, het college of de burgemeester in bezwaarschriftenprocedures

Gemeentewet

artikel 160

B&W en Brg.

G, Afd.Mgr RZ, Afd.Mgr VVH, Afd.Mgr MZ, Afd.Mgr BO

zie doorlopende machtiging bezwaar en beroep

 

 

Bijlage 2 Mandaatregister gemeente Lingewaal, afdeling Bedrijfsvoering en ondersteuning

 

Bijlage 2 behorende bij het besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2017

Afkortingen functionarissen/ organen:

B&W

het college van burgemeester en wethouders

Brg.

burgemeester

G.

gemeentesecretaris

Afd.Mgr. RZ

afdelingsmanager Ruimtelijke Zaken

Afd.Mgr.VVH

afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Afd.Mgr. MZ

afdelingsmanager Maatschappelijke Zaken

Afd.Mgr.BO

afdelingsmanager Bedrijfsvoering & Ondersteuning

LEESWIJZER, De bevoegdheden staan zoveel mogelijk gerubriceerd per afdeling. De bevoegdheden die bij meer of alle afdelingen liggen worden genoemd in onderdeel Algemeen. Als de kolom ondermandaat is ingevuld (functie) dan is de boevoegheid door de afdelingsmanager in de kolom ervoor ondergemandateerd aan de medewerker met de genoemde functie. Dus als de kolom ondermandaat leeg is, dan is alleen de afdelingsmanager bevoegd om het besluit in mandaat te nemen. In sommige gevallen zijn de (onder) mandaten voorzien van een beperking. Als een bevoegdheid niet voorkomt op de lijst, dan heeft de burgemeester of het college de bevoegdheid niet gemandateerd en neemt de burgemeester of het college over dat onderwerp zelf de besluiten. Indien een verordening wordt genoemd als wettelijke basis betreft dit telkens de genoemde verordening van de gemeente Lingewaal.

 

2. Mandaatregister gemeente Lingewaal, afdeling Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Wettelijke / juridische grondslag

Vindplaats grondslag

Bevoegd orgaan

Mandaat

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Financiën

 

 

 

 

 

 

Het (elektronisch) ondertekenen van bankopdrachten voor a. Bank Nederlandse Gemeenten, b. Rabobank en c. ING

Gemeentewet

Artikel 160 en 171

B&W en Brg.

Afd.Mgr. BO

Medewerkers Financiën, afdeling BO

 

Aansprakelijkheid

 

 

 

 

 

 

Beslissen op aansprakelijkstellingen van de gemeente door derden, vanwege door die derden geleden schade

Gemeentewet en diverse artikelen Burgerlijk Wetboek

Artikel 160

B&W

Afd.Mgr. BO

 

 

Beslissen om derden aansprakelijk te stellen voor door de gemeente geleden schade

Gemeentewet en diverse artikelen Burgerlijk Wetboek

Artikel 160

B&W

Afd.Mgr. BO

 

 

Inning en invordering bestuursrechtelijke geldschulden

 

 

 

 

 

 

Verrekenen geldschuld

Algemene wet bestuursrecht

art. 4:93

B&W

Afd.Mgr. BO

 

 

Beslissen tot het verlenen van uitstel van betaling

Algemene wet bestuursrecht

art. 4:94

B&W

Afd.Mgr. BO

 

 

Het verbinden van voorschriften aan uitstel van betaling

Algemene wet bestuursrecht

art. 4:94

B&W

Afd.Mgr. BO

 

betreft uitsluitend voorwaarden met betrekking tot het treffen van een betalingsregeling

Het beslissen tot het sturen van een aanmaning

Algemene wet bestuursrecht

art. 4:112

B&W

Afd.Mgr. BO

 

 

In rekening brengen van vergoeding in aanmaning

Algemene wet bestuursrecht

art. 4:113

B&W

Afd.Mgr. BO

 

 

Uitvaardigen van een dwangbevel

Algemene wet bestuursrecht

art. 4:119

B&W

Afd.Mgr. BO

 

bevoegdheid bestaat slechts als deze bij de wet is toegekend aan B&W

Invorderen aanmaningsvergoeding en kosten van het dwangbevel

Algemene wet bestuursrecht

art. 4:119

B&W

Afd.Mgr. BO

 

 

Personeel en Organisatie

 

 

 

 

 

 

Het benoemen en aanstellen van (tijdelijk en vast) personeel met inbegrip van de arbeidsvoorwaarden en het ondertekenen daarvan, met uitzondering van gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers.

CAR

art. 2:1, 2:2, 2:3, 2:4

B&W

G

 

 

Aangaan van overeenkomsten voor de inhuur van uitzend-/detacheringkrachten alsmede het ondertekenen daarvan

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en Brg.

 

 

 

Het besluiten tot ontslag van personeel met inbegrip van het bepalen van de opzegtermijn, uitgezonderd strafontslag en het ondertekenen daarvan.

CAR

8:1, 8:2 en 8:11

B&W

G

 

 

Het nemen van besluiten ter uitvoering van rechtspositieregelingen in de breedste zin van het woord en het ondertekenen daarvan.

CAR; ABP wet en overige rechtspositieregelingen;

diverse artikelen

B&W

G

 

 

Het toekennen van een bevordering, extra periodiek of andere vorm van beloning en het ondertekenen daarvan.

CAR en Arbeidsvoorwaardenregeling

diverse artikelen: o.a. 3:5 CAR

B&W

G

 

 

Het aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en brg.

G

 

 

Het voeren van algemene correspondentie op het gebied van personeel en organisatie en het ondertekenen daarvan.

Gemeentewet

artikel 160

B&W

G en Afd.Mgr.BO

Medewerkers personeelzaken van de afdeling BO

 

Het ondertekenen van correspondentie ter afwikkeling van verzoeken om stageplaatsen en sollicitaties.

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en brg.

G en Afd.Mgr.BO

Medewerkers personeelzaken van de afdeling BO

 

Het afgeven en weigeren van werkgeversverklaringen en het ondertekenen daarvan

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en brg.

G en Afd.Mgr.BO

Medewerkers personeelzaken van de afdeling BO

 

Juridisch Zaken

 

 

 

 

 

 

Elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)

Awb, Gemeentewet en andere regelingen

diverse artikelen, o.a. 139 Gemeentewet

B&W

Afd.Mgr.BO

Juridisch beleidsmedewerker afdeling BO

 

Het verdagen van door de raad, het college of de burgemeester te nemen besluiten op bezwaarschriften.

Awb

Artikel 7:10 Awb en 7:24 lid 5 Awb

B&W en Brg.

Afd.Mgr BO

De secretaris van de bezwarencommissie en de Juridisch beleidsmedewerker afdeling BO

 

Facilitaire zaken

 

 

 

 

 

 

Het aanvragen van offertes en het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake nutsvoorzieningen, telefonie en multifunctionals van de gemeente Lingewaal, alsmede het ondertekenen ervan en het voeren van correspondentie hierover

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en Brg.

Afd.Mgr BO

Coördinator BO

In alle gevallen dient het inkoop-en aanbestedingsbeleid Lingewaal in acht te worden genomen en dienen de uitgaven binnen het bestaande budget te vallen

Communicatie

 

 

 

 

 

 

Opstellen en verspreiden van persberichten

Gemeentewet

 

B&W

Afd.Mgr BO

Medewerkers Communicatie van de afdeling BO

De medewerker stemt de beantwoording af met de portefeuillehouder

Het beantwoorden van vragen van de pers anders dan algemene informatieverstrekking

Gemeentewet

 

B&W

Afd.Mgr BO

Medewerkers Communicatie van de afdeling BO

De medewerker stemt de beantwoording af met de portefeuillehouder

Uitvoering wet BAG

 

 

 

 

 

 

Het toekennen en weigeren van huisnummers

Verordening naamgeving-en nummering

artikel 3

B&W

Afd.Mgr.VVH

Beheerder en plaatsvervangend beheerder basisregistraties zoals aangewezen bij besluit van 19 maart 2013

 

Alle besluiten en bevoegdheden met betrekking tot de Wet BAG

Wet BAG

diverse artikelen

B&W

Beheerder en plaatsvervangend beheerder basisregistraties zoals aangewezen bij besluit van 19 maart 2013

 

 

Het vaststellen van de definitieve geometrie

Wet BAG

artikel 7 en 8

B&W

Beheerder en plaatsvervangend beheerder basisregistraties zoals aangewezen bij besluit van 19 maart 2013

 

 

Het opmaken van een proces-verbaal van constateringen

Wet BAG

art. 10, lid 1b Wet BAG

B&W

Beheerder en plaatsvervangend beheerder basisregistraties zoals aangewezen bij besluit van 19 maart 2013 en Afd. Mgr. VVH

Medewerker bouw-en woningtoezicht van het Bouwen van de afdeling VVH

 

Het opmaken van een schriftelijke verklaring strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie van objecten, die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en niet in een ander krachtens Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen.

 

 

B&W

Beheerder en plaatsvervangend beheerder basisregistraties zoals aangewezen bij besluit van 19 maart 2013 en Afd. Mgr. VVH

Medewerker bouw-en woningtoezicht van de afdeling VVH

 

 

Bijlage 3 Mandaatregister gemeente Lingewaal, afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

 

Afkortingen functionarissen/ organen:

B&W

het college van burgemeester en wethouders

Brg.

burgemeester

G.

gemeentesecretaris

Afd.Mgr. RZ

afdelingsmanager Ruimtelijke Zaken

Afd.Mgr.VVH

afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Afd.Mgr. MZ

afdelingsmanager Maatschappelijke Zaken

Afd.Mgr.BO

afdelingsmanager Bedrijfsvoering & Ondersteuning

LEESWIJZER, De bevoegdheden staan zoveel mogelijk gerubriceerd per afdeling. De bevoegdheden die bij meer of alle afdelingen liggen worden genoemd in onderdeel Algemeen. Als de kolom ondermandaat is ingevuld (functie) dan is de boevoegheid door de afdelingsmanager in de kolom ervoor ondergemandateerd aan de medewerker met de genoemde functie. Dus als de kolom ondermandaat leeg is, dan is alleen de afdelingsmanager bevoegd om het besluit in mandaat te nemen. In sommige gevallen zijn de (onder) mandaten voorzien van een beperking. Als een bevoegdheid niet voorkomt op de lijst, dan heeft de burgemeester of het college de bevoegdheid niet gemandateerd en neemt de burgemeester of het college over dat onderwerp zelf de besluiten. Indien een verordening wordt genoemd als wettelijke basis betreft dit telkens de genoemde verordening van de gemeente Lingewaal.

 

 

3. Mandaatregister gemeente Lingewaal, afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Wettelijke / juridische grondslag

Vindplaats grondslag

Bevoegd orgaan

Mandaat

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

 

 

 

 

 

 

Wabo algemeen

 

 

 

 

 

 

Het opstellen en toezenden van het ontwerpbesluit op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wabo. Het betreft niet het afgeven van definitieve beschikkingen.

Wabo

artikel 3.12 lid 4

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Verzoek tot aanvullende gegevens en informatieve correspondentie omtrent een aanvraag tot vooroverleg/schetsplan

Wabo, hoofdstuk 2 en Awb

artikel 2.8 Wabo en artikel 4:5/4:15

B&W

Afd.Mgr. VVH

Medewerkers van het taakveld Bouwen van de afd. VVH

 

Verzenden ontvangsbevestiging

Wabo

artikel 3.1

B&W

Afd.Mgr. VVH

Medewerkers van het taakveld Bouwen van de afd. VVH

 

Het verdagen/ verlengen van de beslistermijn

Wabo

artikel 3:9, 3:11 en 3:12

B&W

Afd.Mgr. VVH

Medewerkers van het taakveld Bouwen van de afd. VVH

 

Bekendmaken ingekomen aanvraag/beschikking

Wabo

artikel 3.8 en 3.9

B&W

Afd.Mgr. VVH

Medewerkers van de afd. VVH

 

De beoordeling of een bouwplan voor een reguliere en uitgebreide omgevingsvergunning niet in strijd is met redelijke eisen van welstand

Nota Ruimelijke kwaliteit Lingewaal

 

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het nemen van besluiten op aanvragen voor een ontheffing

Wabo

2.12 lid 1 sub a onder 1,2 en 3 en artikel 2.12 lid 2

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Besluiten op aanvraag omgevingsvergunning (inclusief weigering).

Wabo, hoofdstuk 2

Artikel 2,4, lid 1 en artikelen 2.10-2.20a

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Mededeling doen dat voor een activiteit geen omgevingsvergunning nodig is.

Wabo en Bor

Artikel 2.1, lid 3 Wabo en artikel 2.3-2.6 Bor

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Besluiten op aanvraag omgevingsvergunning 1e of 2e fase (inclusief weigering).

Wabo en Bor

Artikel 2.5 Wabo en artikel 4.5 Bor

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Geheel of gedeeltelijk intrekken van omgevingsvergunning (artikel 2.5, 2.33, 3.23 en 5.19 Wabo)

Wabo

artikelen 2.5, 2.33, 3.23 en 5.19

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Erfgoed

 

 

 

 

 

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning van een beschermd monument (artikel 3.10 lid 1 d Wabo).

Wabo

artikel 3.10 lid 1 d

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het toetsen van bureauonderzoeken, booronderzoeken, Programma van Eisen, Proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleidingen en opgravingen voor zover de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door de Regio Archeoloog.

 

 

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Gemeentelijke monumenten

 

 

 

 

 

 

Het toekennen, weigeren en intrekken van subsidie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

artikel 3

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het stilleggen van sloopwerkzaamheden, indien wordt gesloopt in strijd met de bij of krachtens de Woningwet en het Bouwbesluit gegeven voorschriften.

Gemeentewet, Awb en Wabo

artikelen 125 Gemeentewet, 5:31 en 5:17 Awb

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

De brief waarmee deze maatregel wordt opgelegd wordt achteraf schriftelijk bevestigd door een brief ondertekend door B&W

Het stilleggen van de bouwactiviteiten in de hoedanigheid van toezichthouder en opspoorder van strafbare feiten in het kader van zowel Woningwet als de WRO en de Wabo, indien wordt gebouwd in strijd met de bij of krachtens de Woningwet en het Bouwbesluit gegeven voorschriften

Gemeentewet, Awb en Wabo

artikelen 125, 5:31 en 5:17

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

De brief waarmee deze maatregel wordt opgelegd wordt achteraf schriftelijk bevestigd door een brief ondertekend door B&W

Het in spoedeisende situaties aanzeggen van mondelinge bestuursdwang aan degene die in overtreding is onder vermelding van kostenverhaal op de overtreder

Gemeentewet

artikel 160

B&W

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

De brief waarmee deze maatregel wordt opgelegd wordt achteraf schriftelijk bevestigd door een brief ondertekend door B&W

Handhaving

 

 

 

 

 

 

Het doen uitgaan van correspondentie van constaterende en/of waarschuwende aard in geval van (dreigende) overtredingen van apv-bepalingen, de Wabo en bestemmingsplannen zijnde de fase voorafgaande aan de eventuele officiële last onder bestuursdwang / dwangsom alsmede het ondertekenen van correspondentie

Gemeentewet

160 en 171

B&W en Brg.

Afd.Mgr.VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het voeren van gesprekken en het verstrekken van informatie betreffende de uitvoering van de handhaving

Gemeentewet

artikel 160

B&W of Brg.

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Bestuursrechtelijke handhaving ingeval van overtredingen van verboden, geboden en/of voorschriften van vergunning(en) of ontheffing(en);

Gemeentewet, APV, Awb, Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, Wro.

artikel 125 Gemeentewet, titels 5.3 en 5.4 Awb

B&W of Brg.

Afd.Mgr. VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

APV en bijzondere wetten

 

 

 

 

 

 

Het nemen van een besluit in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de APV, met uitzondering van besluit over de jaarwisseling

APV Lingewaal

diverse artikelen

B&W en brg

Afd.Mgr.VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het nemen van een besluit in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet op de kansspelen

Wet op de Kansspelen

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr.VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het nemen van een besluit in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Drank- en Horecawet

Drank-en Horecawet

diverse artikelen

Brg

Afd.Mgr.VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het besluiten tot het aanstellen van verkeersregelaars

BABW en Regeling vekeersregelaars 2009

artikel 56 en 58 BABW

Brg

Afd.Mgr.VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

 

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen (geen besluit zijnde) op basis van de Wegenverkeerswet in het kader van evenementen

Wegenverkeerswet

 

Brg

Afd.Mgr.VVH

Beleidsmedewerker Milieu afd.VVH

De tijdelijke maatregel wordt niet genomen voordat hierover voldoende overleg met de politie, eventuele andere hulpdiensten en eventuele belanghebbenden is geweest

Openbare Orde

 

 

 

 

 

 

Het opvragen van uittreksels uit de jusititiele documentenatie tot het doen van aanvragen (bijv. ter uitvoering van de DHW)

Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens

de artikelen 9 tot en met 13

Brg

Afd. Mgr. VVH, Beleidsmede-werker OOV, Beleidsmedewerker Burgerzaken

 

 

Besluit justitiele gegevens

artikel 13

In het kader van de handhaving van de openbare orde politiegegevens in ontvangst nemen, waarbij de aldus gemachtigde gehouden is aan de plicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt.

Wet politiegegevens

artikel 16, lid 1c sub 2

Brg

Beleidsmede-werker OOV

 

 

Awb

artikel 10:12

Huisnummers

 

 

 

 

 

 

Het toekennen en weigeren van huisnummers

Verordening naamgeving-en nummering

artikel 3

B&W

Afd.Mgr.VVH

Beheerder en plaatsvervangend beheerder basisregistraties zoals aangewezen bij besluit van 19 maart 2013

 

 

Bijlage 4 Mandaatregister gemeente Lingewaal, afdeling Maatschappelijke Zaken

 

Afkortingen functionarissen/ organen:

B&W

het college van burgemeester en wethouders

Brg.

burgemeester

G.

gemeentesecretaris

Afd.Mgr. RZ

afdelingsmanager Ruimtelijke Zaken

Afd.Mgr.VVH

afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Afd.Mgr. MZ

afdelingsmanager Maatschappelijke Zaken

Afd.Mgr.BO

afdelingsmanager Bedrijfsvoering & Ondersteuning

LEESWIJZER, De bevoegdheden staan zoveel mogelijk gerubriceerd per afdeling. De bevoegdheden die bij meer of alle afdelingen liggen worden genoemd in onderdeel Algemeen. Als de kolom ondermandaat is ingevuld (functie) dan is de boevoegheid door de afdelingsmanager in de kolom ervoor ondergemandateerd aan de medewerker met de genoemde functie. Dus als de kolom ondermandaat leeg is, dan is alleen de afdelingsmanager bevoegd om het besluit in mandaat te nemen. In sommige gevallen zijn de (onder) mandaten voorzien van een beperking. Als een bevoegdheid niet voorkomt op de lijst, dan heeft de burgemeester of het college de bevoegdheid niet gemandateerd en neemt de burgemeester of het college over dat onderwerp zelf de besluiten. Indien een verordening wordt genoemd als wettelijke basis betreft dit telkens de genoemde verordening van de gemeente Lingewaal.

 

4. Mandaatregister van de gemeente Lingewaal, afdeling Maatschappelijke Zaken

Wettelijke / juridische grondslag

Vindplaats grondslag

Bevoegd orgaan

Mandaat

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Uitvoering wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

 

Zorgdragen voor het houden van een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken (WKPB), waaronder de uitoefening van de volgende bevoegdheden: a. toetsen van brondocumenten aan vereisten voor inschrijving; b. uitgeven van inschrijf- en identificatienummers; c. inschrijven en doorhalen/uitschrijven van documenten in het register en opnemen van gegevens daarover in de registratie; d. plaatsen van aantekeningen op brondocumenten; e. verwerken van kadastrale mutaties in de administratie; f. verstrekken van een bewijs van inschrijving; g. waarmerken van kopieën van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd; h. op verzoek verstrekken van kopieën of uittreksels uit het register en registratie; i. het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn; j. herstellen van fouten en doorvoeren van correcties; k. (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening).

WKPB

artikel 5 , eerste lid

B&W

De beheerder en plaatsvervangend beheerder van het WKPB register op basis van het besluit van 6 februari 2008

 

 

Sociaal Domein

 

 

 

 

 

 

Jeugdwet

 

 

 

 

 

 

Het toekennen van een voorziening in de vorm van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Jeugdwet

Artikel 2.3 e.v.

B&W

Mgr. Afd. MZ tot een maximaal bedrag van € 150.000

Medewerkers Sociaal Team en Beleidsmedewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ tot maximaal € 25.000

 

Het weigeren van een voorziening op grond van de weigeringsgronden genoemd in de Jeugdwet

Jeugdwet

Artikel 1.2 Jeugdwet

B&W

Mgr. Afd. MZ

 

 

Het verrichten van onderzoek op basis van een gezinsplan naar de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen

Verordening Jeugdhulp 2015

Artikel 5

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Het informeren over de vervolgprocedure en het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Verordening Jeugdhulp 2015

Artikel 5

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Het in overleg met de jeugdige/ouders afzien van een gesprek

Verordening Jeugdhulp 2015

Artikel 5

B&W

Mgr.. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Het opstellen van het gespreksverslag en (indien noodzakelijk) gezinsplan en het verstrekken hiervan aan de jeugdige/ouders

Verordening Jeugdhulp 2015

Artikel 6

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Herziening en intrekking van de voorziening en terugvordering van ten onrechte betaalde PGB en/of de geldwaarde van de onrechte genoten maatwerkvoorziening in natura

Jeugdwet

Artikel 8.1.4

B&W

Mgr. Afd. MZ

 

 

Overleg met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen

Jeugdwet

Artikel 2.6 lid 1

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

Jeugdwet

Artikel 2.4 en artikel 3.1

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Voeren van overleg ex artikel 3.4 lid 1 Jeugdwet met de gecertificeerde instelling

Jeugdwet

Artikel 3.4 lid 1

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

WMO

 

 

 

 

 

 

In spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 2.3.3. van de wet na de melding onverwijld een tijdelijke maatwerkvoorziening treffen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2, derde lid

B&W

Mgr. Afd. MZ tot een maximaal bedrag van € 150.000

Medewerkers Sociaal Team en beleids medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ tot maximaal € 25.000

 

Zorgdragen voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Artikel 6, eerste lid

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Een adviesinstantie om advies vragen in het belang van de beoordelen van de aanvraag om een maatwerkvoorziening

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Artikel 9

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Een ondertekend verslag, zoals bedoeld in artikel 7, waarin het treffen van een maatwerkvoorziening wordt geadviseerd dan wel waarop de cliënt heeft aangegeven dat hij een maatwerkvoorziening wenst, aanmerken als een aanvraag

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Artikel 7, tweede lid

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Verstrekken van een maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang, met uitzondering van het weigeren daarvan.

Wmo 2015

Artikel 1.2.1

B&W

Mgr. Afd. MZ tot een maximaal bedrag van € 150.000

Beleidsmedewerkers WMO Lingewaal tot maximumbedrag van € 25.000

 

Het weigeren van een maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang.

Wmo 2015

Artikel 1.2.1

B&W

Mgr. Afd. MZ

 

 

Beslissen op een aanvraag en beschikking afgeven, inclusief het weigeren ervan.

Wmo 2015

Artikel 2.3.5

B&W

Mgr. Afd. MZ

 

 

Verstrekken of weigeren van een PGB

Wmo 2015

Artikel 2.3.6

B&W

Mgr. Afd. MZ

 

 

Verwerken van persoonsgegevens

Wmo 2015

Artikel 5.1.1.

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Verstrekken en bewaren van persoonsgegevens in het kader van hoofdstuk 5 van de wet

Wmo 2015

Hoofdstuk 5

B&W

Mgr. Afd. MZ

Medewerkers Sociaal Team en medewerkers Jeugd en Wmo van de afdeling MZ

 

Adviesraad Sociaal Domein

 

 

 

 

 

 

Het nemen van beslissingen over lidmaatschappen van de adviesraad Sociaal Domein

 

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredietovereenkomsten bij calamiteiten

 

 

 

 

 

 

Het aangaan en ondertekenen van kredietovereenkomsten en het doen van uitgaven hiervoor uit het budget calamiteiten in het sociaal domein

Gemeentewet

160, eerste lid onder e en 171,eerste lid

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

Mgr.Afd.MZ stemt af met porfefeuillehouder

Subsidie

 

 

 

 

 

 

Het nemen van besluiten op de reguliere verzoeken tot toekenning van subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening

Algemene subsidieverordenig en bijbehorende besluiten

diverse artikelen

B&W

Mgr.. Afd. MZ

 

 

Leerlingenvervoer

 

 

 

 

 

 

Het toekennen van reguliere verzoeken leerlingenvervoer op grond van de verordening en/of de wet Leerlingenvervoer

Verordening Leerlingenvervoer

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

 

Huurovereenkomsten gymzalen

 

 

 

 

 

 

Het besluiten tot het aangaan van huurovereenkomsten naar aanleiding van reguliere verzoeken tot huur van gymzalen en het ondertekenen daarvan op grond van artikel 160 en 171 van de Gemeentewet

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W

Afd.Mgr. MZ

Beleidsmedeweker MZ

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

 

 

 

Het verstrekken en weigeren van een Gehandicaptenparkeerkaart passagier / bestuurder/instelling.

BABW

arttikel 49

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

 

Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

Het beoordelen van de volledigheid van een aanvraag voor opname van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

Administratief medewerker B van de afd. MZ

 

Het besluit om een aanvraag op grond van de Wet kinderopvang niet in behandeling te nemen indien sprake is van een incomplete of onjuiste aanvraag en deze niet binnen twee weken is aangevuld dan wel gecorrigeerd.

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

 

Het opnemen van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang op grond van de Wet kinderopvang in het geval de administratieve toets en de toets op locatie voldoende zijn beoordeeld

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

Administratief medewerker B van de afd. MZ

 

Het voorlopig opnemen van een gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang op grond van de Wet kinderopvanging in het geval de administratieve toets voldoende is beoordeeld en de toets op locatie nog niet is uitgevoerd.

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

Administratief medewerker B van de afd. MZ

 

Het onverwijld uitschrijven van een gastouder uit het Landelijk Register Kinderopvang indien deze voorlopig in het register was opgenomen en in het geval de toets op locatie onvoldoende is beoordeeld.

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

 

Het beoordelen van adviezen van de GGD inzake de jaarlijkse inspectie van peuterspeelzalen

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en Beleidsregels Handhaving Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen en Awb

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

Beleidsmedewerker Onderwijs

 

Het besluiten om al dan niet te handhaven, conform het advies van de GGD

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en Beleidsregels Handhaving Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

Beleidsmedewerker Onderwijs

Mgr.Afd.MZ of beleidsmedewerker onderwijs stemt af met porfefeuillehouder

Het besluiten om al dan niet te handhaven, in afwijking van het advies van de GGD.

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en Beleidsregels Handhaving Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen

 

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

Mgr.Afd.MZ stemt af met porfefeuillehouder

Monumenten en erfgoed

 

 

 

 

 

 

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 14 van de Monumentenwet, de Erfgoedverordening en de subsidieverordening Monumenten

Monumentenwet, Erfgoedverordening en Subsidieverordening Monumenten

artikel 14 Monumentenwet

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

 

Het bepalen dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit een rapport dient over te leggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

Monumentenwet

artikel 39

B&W

Afd.Mgr. MZ

 

 

Burgerzaken

Uitvoering geven aan de Wet BRP

Wet BRP, uitvoeringsvoorschriften BRP en Privacyreglement BRP

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

Het op verzoek verstrekken van gegevens als bedoeld in de Verordening BRP

Verordenig BRP

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

Doen van aanvragen om inlichtingen in het Justitieel Documentatiesysteem

Wet justitiele gegevens

 

Brg.

machtiging Min. Van Justitie is verleend aan medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

 

Besluit tot het vaststellen van een andere termijn voor lijkbezorging

Wet op de Lijkbezorging en Beheersverordening begraafplaatsen

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Ambtenaar burgerlijke stand

 

Een laissez-passer voor vervoer van een lijk naar het buitenland afgeven

Besluit op de lijkbezorging

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Ambtenaar burgerlijke stand

 

Het doen van maandelijkse opgaven aan de Inspecteur der registratie en successie over sterfgevallen

Besluit op de lijkbezorging

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Ambtenaar burgerlijke stand

 

Het afnemen van een verklaring onder eed of belofte over gegevens burgerlijke staat (Wet BRP)

Wet BRP

2.8, lid 2, sub e.

college

senior medewerker en 1e medewerker burgerzaken van de afdeling MZ

 

Het college heeft deze medewerkers bij besluit aangewezen

Adviseren van de Minister van Justitie over een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam

BW en KB houdende regels voor geslachtsnaamwijziging 1998

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Ambtenaar burgerlijke stand

 

Besluit op een aanvraag rijbewijs, inclusief het weigeren

Wegenverkeerswet 1994 en Reglment Rijbwijzen

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Ambtenaar burgerlijke stand

 

Besluit op een aanvraag reisdocumenten, inclusief het weigeren

Paspoortwet

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

Adviseren van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) betreffende verzoeken tot naturalisatie (Rijkswet Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap)

Rijkswet Nederlanderschap en Besluit verkrijging en verlies Nederlandschap

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

Het beoordelen en schriftelijk bevestigen of weigeren van de verklaring van de verkrijging van het Nederlanderschap (Rijkswet op het Nederlanderschap en Rijkswet van 27-06-2008)

Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

Het instellen van onderzoeken en adviseren m.b.t. naturalisatieverzoeken (Rijkswet op het Nederlanderschap)

Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

Het aanwijzen van een incidentele trouwlocatie/ huis der gemeente

Gemeentewet, Besluit burgerlijke stand, Wet rechten burgerlijke stand

artikel 108 juncto 147 Gemeentewet, artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 5 lid 1 Wet rechten burgerlijke stand

B&W

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

Het benoemen van (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

Boek 1 art. 16

B&W

Afd.Mgr.MZ

 

 

Het innemen van reisdocumenten en rijbewijzen

Wegenverkeerswet

 

Brg.

Afd.Mgr.MZ

Medewerkers Burgerzaken van de afdeling MZ

 

 

Bijlage 5 Mandaatregister gemeente Lingewaal, afdeling Ruimtelijke Zaken

 

Afkortingen functionarissen/ organen:

B&W

het college van burgemeester en wethouders

Brg.

burgemeester

G.

gemeentesecretaris

Afd.Mgr. RZ

afdelingsmanager Ruimtelijke Zaken

Afd.Mgr.VVH

afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Afd.Mgr. MZ

afdelingsmanager Maatschappelijke Zaken

Afd.Mgr.BO

afdelingsmanager Bedrijfsvoering & Ondersteuning

LEESWIJZER, De bevoegdheden staan zoveel mogelijk gerubriceerd per afdeling. De bevoegdheden die bij meer of alle afdelingen liggen worden genoemd in onderdeel Algemeen. Als de kolom ondermandaat is ingevuld (functie) dan is de boevoegheid door de afdelingsmanager in de kolom ervoor ondergemandateerd aan de medewerker met de genoemde functie. Dus als de kolom ondermandaat leeg is, dan is alleen de afdelingsmanager bevoegd om het besluit in mandaat te nemen. In sommige gevallen zijn de (onder) mandaten voorzien van een beperking. Als een bevoegdheid niet voorkomt op de lijst, dan heeft de burgemeester of het college de bevoegdheid niet gemandateerd en neemt de burgemeester of het college over dat onderwerp zelf de besluiten. Indien een verordening wordt genoemd als wettelijke basis betreft dit telkens de genoemde verordening van de gemeente Lingewaal.

 

 

5. Mandaatregister gemeente Lingewaal, afdeling Ruimtelijke Zaken

Wettelijke / juridische grondslag

Vindplaats grondslag

Bevoegd orgaan

Mandaat

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

 

 

 

 

 

 

Begraafplaatsen

 

 

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van het beheer van begraafplaatsten op grond van de Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr.RZ

Coördinator RZ

 

Ruimtelijke ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

Op verzoek of ambtshalve informatie of adviezen geven aan andere bestuursorganen of overheden

Wro en Bro

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr. RZ

Coördinator RZ

 

Het voeren van overleg met betrokken gemeenten over bestemmingsplannen

Bro

artikel 3.1.1.

B&W

Afd.Mgr. RZ

 

 

Het verlenen en weigeren van een ontheffing verbodsbepaling voorbereidingsbesluit.

Wro

artikel 3.7, vierde lid

B&W

Afd.Mgr.RZ

 

 

Het verlenen en weigeren van een ontheffing verbodsbepaling exploitatieplan

Wro

artikel 6.12, zesde lid

B&W

Afd.Mgr.RZ

 

 

Het doorbreken aanhoudingsplicht niet onherroepelijk bestemmingsplan

Woningwet

artikel 50a, derde lid

B&W

Afd.Mgr.RZ

 

 

Het voeren van wettelijk voorgeschreven correspondentie in het kader van planologische procedures

Wro en Bro

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr.RZ

 

 

Het waarmerken, publiceren en dititaal bekend maken van ruimtelijke plannen

Wro en Bro

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr. RZ

Medewerkers Ruimtelijke Ordening van de afd. RZ

 

Grondzaken

 

 

 

 

 

 

Het ondertekenen van overeenkomsten inzake koop en verkoop van (bouw)grond op basis van een B&W besluit

Gemeentewet

artikel 171

Brg.

Afd.Mgr. RZ

 

 

Het voeren van correspondentie ter afwikkeling van transacties grondverkoop, -verhuur etc. Hieronder wordt ook begrepen het bekendmaken van de jaarlijkse huuraanpassingen.

Gemeentewet

artikel 160

B&W

Afd.Mgr. RZ

Medewerkers Ruimtelijke Ordening van de afd. RZ

 

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten ter uitvoering van besluiten van het college van burgemeester en wethouders tot aankoop, verkoop of ruiling van onroerende zaken en het vestigen van zakelijke rechten op onroerende zaken

Gemeentewet

artikel 171

Brg.

Afd.Mgr. RZ

Coördinator RZ

 

Snippergroen

 

 

 

 

 

 

Het besluit tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot verkoop-en verhuur van snippergroen tegen standaardtarieven zoals beschreven in het Snippergroenbeleid van de gemeente Lingewaal, alsmede het ondertekenen ervan.

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en Brg.

Afd.Mgr.RZ

Coördinator RZ

 

Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

Het nemen van besluiten op basis van de Leegtandswet, inclusief het weigeren ervan.

Leegstandswet

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr. RZ

Medewerkers Ruimtelijke Ordening van de afd. RZ

 

Startersleningen

 

 

 

 

 

 

Het nemen van besluiten op basis van de Verordening startersleningen, inclusief negatieve besluiten, voor zover het besluit in overeenstemming is met het advies van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Verordening Startersleningen

artikel 5

B&W

Afd.Mgr.RZ

 

 

Civiele zaken

 

 

 

 

 

 

Het nemen van besluiten op grond van de Aansluitverordening riolering gemeente Lingewaal

Aansluitverordening riolering gemeente Lingewaal

diverse artikelen

B&W

Afd.Mgr.RZ

Coördinator RZ

 

Het geven van privaatrechtelijke toestemming voor het leggen van dammen/ duikers (behoudens eventueel eveneens benodigde publiekrechtelijke vergunningen) alsmede het aangaan van overeenkomsten dienaangaande.

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W

Afd.Mgr.RZ

Coördinator RZ

 

Het nemen van verkeersbesluiten voor de aanleg en toewijzing van invalidenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet en Reglemente verkeersregels en verkeerstekens

resp. artikel 18 jo. 67 lid 1 sub c

B&W

Afd.Mgr.RZ

Coördinator RZ

 

Het instemmen en ondertekenen van de oplevering van werken

Gemeentewet

artikel 160 en 171

B&W en Brg.

Afd.Mgr.RZ

Coördinator RZ

 

Het af- of goedkeuren van aanvragen in MOOR omtrent kabels en leidingen in de grond.

Telecommunicatiewet

 

 

Afd.Mgr.RZ

Coördinator RZ en de Medewerkers Civiel van de afd. RZ

 

 

Bijlage 6 Mandaatregister gemeente Lingewaal, algemene mandaten functionarissen niet in dienst van de gemeente Lingewaal

 

Afkortingen functionarissen/ organen:

B&W

het college van burgemeester en wethouders

Brg.

burgemeester

DB AVRES

dagelijks bestuur regionale sociale dienst AVRES

Dir. LMA

directie van Loyalis Maatwerkadministratie BV

Reg. A

de Regio-archeoloog van Regio Rivierenland

Dir.VR

algemeen directeur veiligheidsregio Gelderland Zuid

Pol. Chef

Politiechef van de eenheid oost Nederland

LEESWIJZER, De bevoegdheden staan gerubriceerd per organisatie. Als de kolom ondermandaat is ingevuld (functie) dan bestaat de mogelijk om ondermandaat te verlenen aan medewerker van de organisatie. Dus als de kolom ondermandaat leeg is, dan is alleen de genoemde functionaris bevoegd om het besluit in mandaat te nemen. In sommige gevallen zijn de (onder) mandaten voorzien van een beperking. Als een bevoegdheid niet voorkomt op de lijst, dan heeft de burgemeester of het college de bevoegdheid niet gemandateerd en neemt de burgemeester of het college over dat onderwerp zelf de besluiten. Indien een verordening wordt genoemd als wettelijke basis betreft dit telkens de genoemde verordening van de gemeente Lingewaal. Deze bijlage met externe mandaten is niet limitatief.

 

 

Mandaatregister gemeente Lingewaal, algemene mandaten functionarissen niet in dienst van de gemeente Lingewaal

Wettelijke / juridische grondslag

Vindplaats grondslag

Bevoegd orgaan

Mandaat

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

AVRES 

Het ondertekenen van verzoeken om gegevens te complementeren:

Awb

 

B&W

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten op aanvragen van een uitkering en / of voorzieningen op grond van:

 

 

 

 

 

 

WWB, Ioaw, Ioaz, bijzondere bijstand en gemeentelijk sociaal fonds en langdurigheidtoeslag en het ondertekenen daarvan

De diverse wetten en Gemeentewet

artikel 171 Gemeentewet

B&W en Brg

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten tot hervatting uitkering WWB, Ioaw, Ioaz na: 1. tijdelijk werk, 2. vakantieperiode voor zovre geen arbeidskansen gemist, 3. na opschorting i.v.m. nader onderzoek en 4. onderbreking van minder dan 30 dagen, en ondertekening daarvan

De diverse wetten en Gemeentewet

artikel 171 Gemeentewet

B&W en Brg

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten tot voortzetting WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz uitkering en periodieke bijzondere bijstand na heronderzoek als er geen wijzigingen zijn opgetreden en het ondertekenen daarvan

De diverse wetten en Gemeentewet

artikel 171 Gemeentewet

B&W en Brg

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten tot beëindiging WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz in verband met: 1. werkaanvaarding, gezamenlijke huishouding, verhuizing naar een andere gemeente, overlijden, 2. niet voldoen aan inlichtingenplicht en het ondertekenen daarvan

De diverse wetten en Gemeentewet

artikel 171 Gemeentewet

B&W en Brg

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten naar aanleiding van debiteuren heronderzoek 1. conform aflossingscapaciteit, 2. of hoger bedragen met instemmen client, 3. voldoet niet aan betalingsverplichting en 4. aanmaningen

De diverse wetten en Awb

 

B&W

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten tot verstrekking van een garantstelling kredietbank ten behoeve van het verstrekken leningen in het kader van schuldregelingen en het ondertekenen daarvan

De diverse wetten en Gemeentewet

artikel 171 Gemeentewet

B&W en Brg

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten tot het afgeven van een Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen en het ondertekenen daarvan

Wet op de rechtsbijstand en Gemeentewet

respectievelijke artikel 25 en artikel 171

B&W en Brg

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het besluiten tot een hersteltermijn in het kader van de WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz, bij: 1. aanvraag, 2. naar aanleiding van een heronderzoek en 3. niet inleveren rechtmatigheidsonderzoekformulier/ onvoldoende inlichtingen en/ of bewijsstukken overleggen en het ondertekenen daarvan

De diverse wetten en Gemeentewet

artikel 171 Gemeentewet

B&W en Brg

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

Het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 

B&W

DB AVRES

Met bevoegdheid DB AVRES tot ondermandaat aan medewerkers AVRES

 

LOYALIS 

Het nemen van besluiten bij of krachtens de bovenwettelijke werkloosheidsregeling, de suppletieregeling en de naastwettelijke regelingen

 

 

B&W

Dir. LMA

 

 

Het afhandelen van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en in het kader van de Wet Nationale Ombudsman, voor zover die verzoeken verband houden met de uitvoering van de onder 1. genoemde regelingen

 

 

B&W

Dir. LMA

 

 

Het beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg

 

 

B&W

Dir. LIMa

 

 

Het inzake de uitvoering van de onder 1. genoemde regelingen in rechte optreden en hoger beroep of cassatie instellen tegen rechterlijke uitspraken, dan wel afzien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel belang of rechtspositioneel belang, oefent de Dir. LMA deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van B&W

 

 

B&W

Dir. LMA

 

 

ALGEMEEN DIRECTEUR VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID  

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Woningwet, het Bouwbesluit en ministeriele regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en de Bouwverordening

diverse wetten, verordeningen en regelingen

 

B&W

Dir. VR

Andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Van de bevoegdheid om handhavend op te treden anders dan in spoedeisende gevallen, wordt ondermandaat verleend niet lager dan de clustercommandant brandweer GNL of diens plaatsvervanger.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Awb en Wabo

respectievelijk artikel 5:11 en 5.10

B&W

Dir.VR

Andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Van de bevoegdheid om handhavend op te treden anders dan in spoedeisende gevallen, wordt ondermandaat verleend niet lager dan de clustercommandant brandweer GNL of diens plaatsvervanger.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Awb en APV

respectievelijk artikel 5:11 en 6.2, derde lid

B&W en Brg.

Dir. VR

Andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Van de bevoegdheid om handhavend op te treden anders dan in spoedeisende gevallen, wordt ondermandaat verleend niet lager dan de clustercommandant brandweer GNL of diens plaatsvervanger.

Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Brandbeveiligingsverordening.

Awb, Wet veiligheidsregio’s, Wabo, Woningwet en APV

respectievelijk artikel 5:11, artikel 61, lid 3, 5.10, 92 en 6:2

B&W en Brg.

Dir.VR

Andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Van de bevoegdheid om handhavend op te treden anders dan in spoedeisende gevallen, wordt ondermandaat verleend niet lager dan de clustercommandant brandweer GNL of diens plaatsvervanger.

Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan toezichthouders

Awb

artikel 5:12 lid 1

B&W

Dir.VR

Andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Van de bevoegdheid om handhavend op te treden anders dan in spoedeisende gevallen, wordt ondermandaat verleend niet lager dan de clustercommandant brandweer GNL of diens plaatsvervanger.

Beslissing tot toepassing bestuursdwang in spoedeisende gevallen naar aanleiding van door toezichthouder geconstateerde overtredingen

Gemeentewet en Awb

art. 125 lid 2 art. 5:24 en 5:25 Awb

B&W

Dir.VR

Andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Van de bevoegdheid om handhavend op te treden anders dan in spoedeisende gevallen, wordt ondermandaat verleend niet lager dan de clustercommandant brandweer GNL of diens plaatsvervanger.

Beslissing tot toepassing bestuursdwang anders dan in spoedeisende gevallen, naar aanleiding van overtreding van de voorschriften brandveiligheid op grond van afdeling 6.5 van het Bouwbesluit 2012

Gemeentewet en Awb

art. 125 lid 2 art. 5:24 en 5:25 Awb

B&W

Dir.VR

Andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Van de bevoegdheid om handhavend op te treden anders dan in spoedeisende gevallen, wordt ondermandaat verleend niet lager dan de clustercommandant brandweer GNL of diens plaatsvervanger.

POLITIECHEF VAN DE NATIONALE POLITIE, EENHEID OOST NEDERLAND

 

 

 

 

 

 

Het toepassen van spoedeisende bestuurswang tot het overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen

Wegenverkeerswet 1994

artikel 170, eerste lid

B&W

Pol.chef

Ambtenaren werkzaam bij de Nationale Politie, Eenheid Oost Nederland

 

Het opmaken van proces verbaal als bedoeld in het Besluit wegslepen voertuigen

Awb en Besluit wegslepen voertuigen

respectievelijk artikel 5:29 en 5

B&W

Pol.chef

Ambtenaren werkzaam bij de Nationale Politie, Eenheid Oost Nederland

 

 

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl