Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2018, 125378Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Landgraaf - Verkeersbesluit inzake Pinkpop 2018

Burgemeester en wethouders van L a n d g r a a f ;

 

overwegende dat in verband met het te houden Pinkpopfestival van 15 tot en met 17 juni 2018 is het noodzakelijk om van 14 tot en met 18 juni 2018 een tijdelijk verkeersbesluit te nemen teneinde de veiligheid op de weg te verzekeren en de weggebruikers te beschermen;

 

overwegende dat voornoemde wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in artikel 8 van de Wegenwet en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Landgraaf;

 

overwegende dat overleg heeft plaatsgevonden met de Korpschef van Politie Nederland;

 

gelet op het bepaalde in artikel 15 eerste lid juncto artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n :

 

door het plaatsen van borden, zoals aangegeven in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de navolgende verkeersmaatregelen te nemen ten behoeve van de verkeersregulering Pinkpop 2018:

 

Parkeerverbod/zone

Stationstraat/rotonde t/m stationsplein (bussen uitgezonderd)

Mensheggerweg

Hofstraat

Hofstraat dienstingang Megaland

Overstehofweg-Veldweg (achter de parkeerplaats)

Edisonstraat

Voltastraat

Heistraat

Overstehofweg

Pijler (1 zijde)

Koempel (1 zijde)

 

Toezicht & Handhaving en Politie zullen handhavend optreden op het parkeren in plantsoenen.

 

Snelheidsbeperkende maatregelen

Bij camping B (Mensheggerweg) worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur.

 

Wegafsluitingen

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Deze gebieden zijn uiteraard wel te voet te bereiken. De bewoners van de betreffende straten zijn op de hoogte gebracht en ontvangen per adres twee gecodeerde doorlaatbewijzen.

 

Dr. Calsstraat is gedeeltelijk afgesloten van donderdag 14 juni 2018, 23.00 uur tot en met maandag 18 juni 2018 14.00 uur.

 

De straten worden afgesloten door middel van bemenste en onbemenste afzettingen. Voor een overzichtskaart met alle afgesloten straten kunt u kijken op www.landgraaf.nl De meeste afzettingen bestaan uit rood-witte afzethekken met een figuratiebord “gesloten voor alle verkeer”. Enkele afzettingen worden fysiek ondersteund met een container/betonblok dan wel bouwhek(ken).

 

Volledigheidshalve staan hieronder de posten vermeld die met een container/ betonblok/hekken zijn afgezet vanaf donderdag 14 juni 2018 vanaf 20.00 uur tot einde Pinkpop:

Hofstraat

Einsteinstraat vanaf rotonde Hoofdstraat t/m rotonde Mondo Verde

 

en vanaf donderdag 14 juni 2018, 23.00 uur tot einde Pinkpop:

Hoofdstraat/Op gen Steen

Wentholtstraat/Zwarteberweg

Haesenstraat/Prickenleenstraat

Einsteinstraat

Koeweg/klinkersteegje

Einsteinstraat/Pasteurstraat

Hoofdstraat/Swagemakersstraat

Hoofdstraat/Schumanstraat

Einsteinstraat/Edisonstraat

Koeweg/Sleinadastraat

Koeweg/Prickenleenstraat

Hofstraat/Heistraat oost

Prinssenstraat/Joes Jongenstraat

Honigmannstraat

 

Wanneer de verkeerssituatie hierom vraagt, zullen posten eerder of later worden ingesteld of verwijderd.

Stopverboden/zone

Mensheggerweg ingang B links t/m rotonde (bord E1)

 

Op de volgende locaties worden stopverboden (bord E2) geplaatst:

- Edisonstraat tussen rotonde Einsteinstraat t/m post hoek Voltastraat

- Rotonde Edisonstraat t/m voltastraat (links en rechts)

- Overstehofweg (zone) + parkeerverbod

- Baanstraat vanaf kruising Einsteinstraat t/m kruising Voltastraat

- Baanstraat tussen Putstraat/Monnetstraat

- Voltastraat

- Mensheggerweg links en rechts geheel

- Rouenhof (4 borden)

- Delleweg

- Hofstraat (zone) + geheel parkeerverbod

- Hopelerweg/incl berm

- Casinolaan

- Einsteinstraat tussen (Hoofdstraat t/m Baanstraat)

- Einsteinstraat tussen (Dr. Calstraat t/m rotonde Mondo Verde)

- Steenberg (berg-trap Wilhelminaberg)

- Kerkraderweg (Heerlen)

- Stationstraat

- Euregioweg links/rechts te hoogte van Einsteinstraat

 

Instellen tijdelijke ver- en geboden

Er dienen op een aantal punten verplichte rijrichtingen te worden ingesteld, om het inrijverbod te bekrachtigen of een voorwaarschuwing te geven vanaf donderdag 14 juni om 23.00 uur tenzij anders aangegeven:

- Einsteinstraat hoek Dr. Calsstraat richting Mensheggerweg. Bord: C3 Eenrichtingsweg tot aan Minckelerstraat (links en rechts). Incl barriar midden op de weg 125 meter.

- Einsteinstraat hoek Minckelerstraat richting Einsteinstraat. Bord: C2 Eenrichtingsweg (2 stuks) incl betonblokken half afgesloten.

 

Opheffen verkeersborden/tekens

Enkele bestaande verkeersborden en bewegwijzeringen moeten worden afgedekt met een plastic (zwarte) vuilniszak. Dit dient te gebeuren bij:

- Het kruispunt Kerkraderweg/ De Wendelstraat i.v.m. het tijdelijk opheffen van de inrij¬verboden. Borden D4 2 stuks afplakken op Kerkraderweg.

- Baanstraat borden C7 i.v.m. doorgang vrachtverkeer richting industrieterrein.

- Het openstellen van de bussluis door het wegnemen van de uitneembare r/w paaltjes en het tijdelijk dichtmaken van de bussluis.

 

 

Landgraaf, 11 juni 2018

Namens Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

Het hoofd van de afdeling Klant Contact Centrum,

Mr. J.M.H.A. Drummen