Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2018, 123001Overige besluiten van algemene strekkingNota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 24 mei 2018 de Nota Bodembeheer Gemeente Haarlemmermeer, beleidskader voor grondverzet (Nota Bodembeheer) heeft vastgesteld (Raadsvoorstel 2018.0014079). In deze Nota Bodembeheer is het bodembeleid van de gemeente op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) vastgelegd, inclusief een aangepaste Bodemfunctiekaart en Bodemkwaliteitskaart. Hiermee heeft de raad besloten om:

 

 • 1.

  voor bepaalde gebieden binnen het beheergebied van de gemeente (PARK21, Schiphol Trade Park en weilanddepots bagger) invulling te geven aan het zogenaamde gebiedsspecifieke beleidskader, waarbij onderbouwd door een risicobeoordeling wordt afgeweken van de landelijke, generieke normen van het Besluit Bodemkwaliteit;

 • 2.

  het beheergebied van de gemeente Haarlemmermeer uit te breiden met dat van de gemeente Amsterdam, door het accepteren van de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Amsterdam als bewijsmiddel;

 • 3.

  aanpassingen van de ‘Nota Bodembeheer’ met een uitvoerend karakter (zoals actualisatie van de bodemkwaliteitskaart, uitbreiding van het beheergebied of het toevoegen van nieuwe gegevens) te delegeren aan het college van B&W.

De Bodemfunctiekaart en Bodemkwaliteitskaart 2016 (Nota B&W 2016.0029647) d.d. 21 juni 2016 wordt ingetrokken.

 

Inzage

De Nota Bodembeheer ligt gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Voor de vaststelling van de nota Bodembeheer is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht gevolgd. Hiertoe heeft de Nota Bodembeheer gedurende zes weken ter inzage gelegen en stond de mogelijkheid open voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen zijn met een reactie opgenomen in de Nota Bodembeheer.

 

Inwerkingtreding

De Nota Bodembeheer treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking. Het gebiedsspecifieke bodembeleid voor PARK21 treedt in werking gelijktijdig met het onherroepelijk worden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor PARK 21 en de Milieu-effectrapportage (MER).

 

Beroep

Op grond van artikel 50 en 51 van het Bbk en artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld tegen de vaststelling van de Nota Bodembeheer door de gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Beroep instellen kan alleen:

 

 • 1.

  als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze naar voren te brengen;

 • 2.

  of als u wilt reageren op aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp van de Nota bodembeheer. 

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de gronden/motivering van het beroep.  

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.