Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het privacyreglement en bewaartermijnen camerahand-having afsluiting binnenstad

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1: Definities

 • a)

  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • b)

  Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 • c)

  Bewerker: degene die ten behoeve van de gemeente Delft persoonsgegevens verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van de gemeente te zijn onderworpen.

 • d)

  BOA: buitengewoon opsporingsambtenaar; een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten.

 • e)

  Camerabeeld: Ieder voertuig voorzien van een kenteken dat de stadsafsluiting passeert wordt op camerabeeld vastgelegd.

 • f)

  CJIB: Centraal Justitieel Incasso Bureau.

 • g)

  College: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft.

 • h)

  Derde: iedere persoon of instantie, niet zijnde de Betrokkene, Bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

 • i)

  Kentekenhouder: degene op wiens naam het kenteken van het vervoersmiddel (motorvoertuig) geregistreerd staat op grond van de Wegenverkeerswet.

 • j)

  Ontheffing: toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting of verbod.

 • k)

  Ontheffinghouder: een persoon in het bezit van een ontheffing om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting of verbod.

 • l)

  ParkerenDelft BV: namens de gemeente Delft belast met de operationele uitvoering en handhaving van stadsafsluitingen in de gemeente Delft.

 • m)

  Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • n)

  Potentiële overtreders: Kentekenhouders waarvan het systeem binnen 24 uur geen ontheffing heeft aangetroffen.

 • o)

  Stadsafsluiting: Deel van de (binnen)stad van Delft dat is afgesloten voor verkeer op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), uitgezonderd van ontheffinghouders.

 • p)

  Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 1.2: Toepassingsbereik

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van Persoonsgegevens in het kader het gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft. Het betreft de afsluiting van verkeer voor de gebieden binnenstad, Buitenwatersloot en Harnaschpolder.

Artikel 1.3: Verantwoordelijkheid

 • a)

  Het college van de gemeente Delft is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens van de taken ter uitvoering en handhaving voortvloeiend uit het gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft.

 • b)

  De gemeente Delft heeft de taken en bevoegdheden en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft in opdracht gegeven bij ParkerenDelft BV.

Paragraaf 2 Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 2.1: Doelgroepen gegevensverwerking

In het kader van het gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft worden kenteken- danwel persoonsgegevens bewaard van:

 

 • a)

  Elk voertuig dat een gebied van stadsafsluiting inrijdt;

 • b)

  Aanvragers en houders van een ontheffing;

 • c)

  Het betreffend kenteken waarvoor de ontheffing is afgegeven.

Artikel 2.2: Doel verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van kentekengegevens als beschreven in artikel 2.1 wordt strikt de daartoe noodzakelijke informatie verzameld welke tot doel heeft de uitvoering en handhaving van stadsafsluitingen mogelijk te maken. Hiertoe vallen de volgende handelingen:

 

 • a)

  Signaleren en registreren van in- en uitgaande voertuigen in het betreffende gebied;

 • b)

  Het aanvragen, toetsen, verlenen, wijzigen of intrekken van een ontheffing of vergunning;

 • c)

  De controle en handhaving van een ontheffing van een inrijverbod (bord C01) in de binnenstad op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV);

 • d)

  Het afhandelen van vragen en klachten van kentekenhouders en/of voertuigbestuurders;

 • e)

  Opstellen en afgeven van waarschuwingen;

 • f)

  Opstellen van beschikkingen en het exporteren van beschikkingen naar het CJIB;

 • g)

  Opstellen van managementinformatie in niet tot individuele personen of voertuigen herleidbare vorm;

 • h)

  Statistische en andere overzichten ten behoeve van monitoring en/of evaluatie van beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden inzake niet tot personen of individuele voertuigen herleidbare vorm.

Artikel 2.3: Monitoring, evaluatie en informatie

De verwerkte persoonsgegevens voor doeleinden als beschreven in artikel 2.2 lid G en H wordt uitsluitend toegepast en gebruikt in niet tot een persoon herleidbare informatie.

Artikel 2.4: Te verwerken gegevens

Ten aanzien van de doelgroep van betrokkenen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • a)

  kenteken;

 • b)

  locatie;

 • c)

  datum en tijdstip;

 • d)

  gegevens soort en kleur voertuig;

 • e)

  NAW-gegevens ontheffinghouder;

 • f)

  NAW-gegevens indiener van een klacht.

Artikel 2.5: Bewaartermijnen van de gegevens

De onder artikel 2.4 genoemde gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Camerabeelden van ontheffinghouders worden door het CMS 24 uur bewaard. Het beoordelen van het bestand met camerabeelden van potentiële overtreders vindt binnen maximaal 72 uur plaats.

Na beoordeling van de camerabeelden worden de gegevens onder artikel 2.4 onder a t/m d van kentekenhouders zonder ontheffing voor een periode van 5 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is nodig omdat bij de stadsafsluitingen Kristalweg en binnenstad gewerkt wordt met een waarschuwing bij de eerste overtreding. Deze waarschuwing is een ‘servicebericht’, waarbij kentekenhouders zonder ontheffing max. 1 waarschuwing per jaar ontvangen.

 

Voor een overzicht van de bewaartermijnen wordt verwezen naar de bijlage “Bewaartermijnen”. Voor zover dit voortvloeit uit de onder artikel 2.2 omschreven doelen of wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden of incidenten kunnen de gegevens langer dan de termijn genoemd in dit artikel worden bewaard. Dit duurt niet langer dan strikt noodzakelijk is.

 

Artikel 2.6: Proces van gegevensverwerking

In het kader van het gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft vindt het proces van gegevensverwerking als volgt plaats:

 

 • a)

  Camera’s registreren de kentekens van alle voertuigen die een afgesloten stadszone inrijden;

 • b)

  In een database worden de waargenomen kentekens vergeleken met de kentekens van ontheffinghouders;

 • c)

  In geval van registratie van een voertuig zonder ontheffing, wordt het betreffende kenteken versleuteld opgeslagen. Deze gegevens worden verstuurd naar het centrale managementsysteem (CMS). Vanuit het CMS stuurt het systeem het kenteken van dat voertuig met foto naar de handhavingsafdeling.

 • d)

  Daartoe beëdigde handhavers controleren de foto’s van overtreders.  

 • e)

  Als sprake is van een overtreding wordt:

  • i.

   In geval van een eerste overtreding bij de binnenstad en Kristalweg: de overtreder een waarschuwingsbrief gestuurd over de overtreding en met informatie hoe deze in het vervolg in aanmerking kan komen voor een ontheffing. De overtreder krijgt deze brief namens ParkerenDelft toegestuurd.

  • ii.

   Wanneer overtreder eerder een waarschuwingsbrief heeft ontvangen danwel wanneer de ernst van de situatie hiertoe aanleiding geeft: de overtreding doorgestuurd naar het CJIB voor verdere afhandeling. De overtreder krijgt hiertoe een beschikking (boete) van het CJIB thuisgestuurd.

Paragraaf 3 Rechten van betrokkenen

Artikel 3.1: Rechten betrokkenen

 • a)

  Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Delft om inzage te krijgen in zijn of haar kenteken- of persoonsgegevens welke verwerkt worden in het kader van het gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen;

 • b)

  Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Delft om zijn of haar persoonsgegevens, welke worden verwerkt in het kader van gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft, te verstrekken;

 • c)

  Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Delft om persoonsgegevens die de gemeente Delft/ParkerenDelft van hem of haar verwerkt te corrigeren, aanvullen, verwijderen, vernietigen of afschermen. Daarnaast heeft betrokkene recht op dataportabiliteit en recht op vergetelheid. De AVG is hierbij toepasselijk;

 • d)

  Een betrokkene kan te allen tijde bij de gemeente Delft schriftelijk verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden indien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een goede uitvoering van een publiekrechtelijke taak dan wel een gerechtvaardigd belang;

 • e)

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van de verzoeken bedoeld in onderdeel a tot en met d.;

 • f)

  Tegen een besluit als bedoeld in onderdeel e kan betrokkene bezwaar maken.

Artikel 3.2: Klachten

Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Delft/ParkerenDelft, wordt aangemerkt als een gedraging van de gemeente Delft/ParkerenDelft. De behandeling van klachten heeft de gemeente Delft in opdracht gegeven bij ParkerenDelft BV. Klachten kunnen digitaal worden ingediend op: klantenservice@parkerendelft.com.

ParkerenDelft draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van medewerkers van de gemeente Delft/ParkerenDelft.

Eenieder heeft het recht om over de wijze waarop de gemeente Delft/ParkerenDelft zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen en welke verband houdt met het verwerken van persoonsgegevens in het kader gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen in de gemeente Delft, een klacht in te dienen bij ParkerenDelft.

Paragraaf 4 Organisatorische informatie en maatregelen

Artikel 4.1: Beschikking tot persoonsgegevens

 • a)

  De persoonsgegevens worden voor en volgens instructie van de gemeente Delft door ParkerenDelft BV verwerkt. De gemeente heeft daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten ter beveiliging tegen verlies, diefstal of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gemeente Delft heeft de operationele uitvoering van de Delftse parkeerketen en de handhaving van C01 en de daarmee samenhangende verwerking van de kenteken- en persoonsgegevens in opdracht gegeven aan ParkerenDelft BV. ParkerenDelft BV heeft de verwerking van persoonsgegevens aan subverwerkers, zijnde externe partijen, opgedragen. De overeenkomsten zijn opgesteld conform de criteria als gesteld in AVG;

 • b)

  De gemeente Delft heeft voor de verwerking van de gegevens een verwerkersovereenkomst gesloten met ParkerenDelft BV;

 • c)

  Parkeren Delft zal alleen kenteken- of persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met het bepaalde in de AVG en uitsluitend voor zover er sprake is van een wettelijke plicht.

Artikel 4.2: Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot de gegevens is gemachtigd voor:

 • a)

  personeel van de gemeente Delft / ParkerenDelft BV die de gegevens verwerken in het kader van hun functie;

 • b)

  leidinggevenden van personeel van de gemeente Delft / ParkerenDelft BV die gegevens verwerken in het kader van hun managementtaak;

 • c)

  bewerkers die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de gemeente Delft / ParkerenDelft BV;

 • d)

  de gemeentelijke accountant;

 • e)

  het openbaar ministerie en/of politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten indien de wet hiertoe verplicht c.q. een dwangbevel uitgevaardigd wordt.

Artikel 4.3: Geheimhouding

De personen bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 4.4: Data Protection Officer

De gemeente Delft / ParkerenDelft BV heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld welke toezicht houdt op de toepassing en naleving van verwerking en bescherming van persoonsgegevens in het kader van gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen binnen de gemeente Delft. De DPO fungeert tevens als aanspreekpunt op het gebied van verwerking en bescherming van gegevens in het kader van gebruik van camera’s voor de uitvoering en handhaving ten behoeve van stadsafsluitingen binnen de gemeente Delft. 

BIJLAGE Bewaartermijnen  

Camerasysteem

Systeem: handhavingsapplicatie ten behoeve van verwerken van camerabeelden bij stadsafsluitingen. Kentekengegevens van voertuigen zonder ontheffing worden geanonimiseerd bewaard ten behoeve van meting en monitoring van overtredingen van de stadsafsluitingen. Hiervoor is geen limiet in verband met benodigd historisch overzicht.

 

 

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

 

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Camerabeelden

Kentekengegevens, locatie, datum en tijdstip

24 uur

Alle voertuigen met kenteken die een stadsafsluiting passeren worden op camera vastgelegd.

 

Ontheffinghouders

Kentekengegevens, locatie, datum en tijdstip

24 uur

Camerabeelden van ontheffinghouders worden na max. 24 uur gewist. Wat rest is een bestand met potentiële overtreders ter beoordeling. Beoordeling moet binnen 72 uur plaatsvinden.

Potentiële overtreders

Kentekengegevens, locatie, datum en tijdstip

72 uur

Het beoordelen van het bestand met camerabeelden van potentiële overtreders moet binnen 72 uur plaatsvinden. Na 72 uur worden camera-observaties gewist.

Kentekenhouders zonder ontheffing (overtreders)

Kentekengegevens, locatie, datum en tijdstip

5 jaar

Bij eerste overtreding van stadsafsluiting binnenstad en Kristalweg volgt 1 waarschuwing. Bij volgende overtredingen volgt een beschikking.

Kentekenhouders ontvangen max. 1 waarschuwing per jaar

Rapportage

Kentekengegevens van kentekenhouders zonder ontheffing (overtreders)

n.v.t.

Kentekengegevens van voertuigen zonder ontheffing worden geanonimiseerd bewaard ten behoeve van meting en monitoring van overtredingen van de stadsafsluitingen. Hiervoor is geen limiet in verband met benodigd historisch overzicht.

 

 

Parkeerrechtendatabase

Systeem: Parkeerrechtendatabase (PRDB). Deze database bevat realtime alle ontheffingen voor de stadsafsluitingen.

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

 

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Ontheffinghouders

 

kentekengegevens

13 weken*

Kentekengegevens van kentekenhouders met een geldige ontheffing worden via het parkeervergunningensysteem aangeleverd in de parkeerrechtendatabase.

 

In de parkeerrechtendatabase worden zowel gegevens van ontheffinghouders als gegevens van klanten van kentekenparkeren bewaard. In het systeem kan 1 bewaartermijn worden ingesteld. Deze is ingesteld op klanten van kentekenparkeren.

 

Parkeervergunningensysteem

Systeem: Het parkeervergunningensysteem bevat alle kentekengerelateerde vergunningen en ontheffingen, waaronder de ontheffingen voor de stadsafsluitingen.

 

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

 

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Ontheffinghouders

 

Kentekengegevens

 

Indien niet anoniem aangevraagd*: NAW-gegevens, geboortedatum, kenteken, betaalgegevens

 

7 jaar

RMA/Archief regeling Delft: Na 7 jaar wordt een vernietigingslijst gemaakt en worden gegevens vernietigd.

 

De dagontheffing voor de stadsafsluiting van de binnenstad kan anoniem worden aangevraagd. Overige ontheffingen zijn niet anoniem aan te vragen

Naar boven