Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 102579Plannen | ruimtelijkVastgesteld wijzigingsplan Laan van Niftarlake te Tienhoven, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Laan van Niftarlake 40-42 te Tienhoven met ingang van vrijdag 18 mei 2018 tot en met donderdag 28 juni 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit vastgestelde wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Laan van Niftarlake 40-42 in Tienhoven te wijzigen van ‘Maatschappelijk’ en ‘Wonen-2’ in een grotere bestemming voor ‘Wonen -2’. De bestemming ‘Maatschappelijk’ komt te vervallen en de gewijzigde bestemming maakt de realisatie van 4 woningen mogelijk op het perceel.

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het wijzigingsplan ten dele gewijzigd. Zo is de toelichting aangevuld met een passage over het DorpsOntwikkelingsPlan Tienhoven en is als bijlage een beeldkwaliteitsparagraaf toegevoegd.

Inzien

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan (planID: NL.IMRO.1904.WPLvNiftarl4042THN-VG01) met ingang van vrijdag 18 mei 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 14 juni 2018 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A. Duits bereikbaar op telnr 0346-254537.

Reageren

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van vrijdag 18 mei 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.