Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2017, 97809VerordeningenWijziging Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 en Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016  

 

Dossiernummer: 1197

 

Onderwerp: Wijziging Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 en Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 23 mei 2017;

 

gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003;

 

besluit tot:

vaststelling van de volgende wijzigingen:

 

Artikel I

De Subsidieregeling sterevenementen Gouda 2016 wordt gewijzigd als volgt:

A.Aan artikel 8 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, dat komt te luiden:

‘Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde ster(+)evenement, wordt de aanvraag toegekend aan de aanvrager:

 • die naar het oordeel van het college het meest doet aan het versterken van het imago van Gouda en wiens plannen het beste aansluiten op de strategische doelstellingen van Stadsmarketing,

 • die het grootste, toegestane aantal te verwachten bezoekers heeft,

 • wiens plannen het meest levensvatbaar/realiseerbaar zijn,

 • die het meest doet aan promotie-activiteiten, en

 • wiens evenement het minste risico voor de openbare orde en veiligheid met zich meebrengt.’

 

Artikel II

De Subsidieregeling volksfeesten Gouda 2016 wordt gewijzigd als volgt:

A.Aan artikel 7 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, dat komt te luiden:

‘Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde volksevenement, wordt de aanvraag toegekend aan de aanvrager:

 • wiens volksfeest naar het oordeel van het college het meest wijkoverstijgend is;

 • die het grootste, toegestane aantal te verwachten bezoekers heeft,

 • wiens plannen het meest levensvatbaar/realiseerbaar zijn,

 • die het meest doet aan promotie-activiteiten, en

 • wiens evenement het minste risico voor de openbare orde en veiligheid met zich meebrengt.’

   

Artikel III

Deze regeling treedt één dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 mei 2017

 

burgemeester en wethouders van Gouda,

 

de secretaris, de burgemeester,

dr. E.M. Branderhorst, dr. M. Schoenmaker