Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 97011Overige overheidsinformatieOvereenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 16 maart 2017 een exploitatieovereenkomst zijn aangegaan met De heer W.P.M. Swinkels. Genoemde overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Asten sectie E3171, plaatselijk bekend Schutter ong. te Asten. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 9 juni 2017 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.