Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 97010Overige overheidsinformatieOvereenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 30 maart 2017 een exploitatieovereenkomst zijn aangegaan met Hoefnagels Beheer B.V.. Genoemde overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Asten sectie K, nr. 1049, plaatselijk bekend Heesakkerweg 41 te Asten. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 9 juni 2017 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.