Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2017, 94736BeleidsregelsBeleidsregel “Verlenen meerjarige subsidie”

 

Betreft: Beleidsregel “Verlenen meerjarige subsidie”

Vastgesteld:

Datum bekendmaking:

Treedt in werking: 1 juni 2017

Wettelijke basis: artikel 17 van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2017, titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer stelt de volgende beleidsregel vast:

 

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017;

 • b.

  aanvrager: een aanvrager als bedoeld in artikel 1 onder a van de Asv;

 • c.

  financieel gezonde aanvrager: een organisatie met minimaal twee jaar een structureel sluitende begroting.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregel heeft betrekking op voorwaarden voor het verlenen van een meerjarige subsidie als bedoeld in artikel 17 van de Asv.

Artikel 3 Algemene voorwaarden voor meerjarige subsidie

Een meerjarige subsidie wordt niet verleend indien:

 • 1.

  Er, bij subsidieverlenende of subsidieontvangende organisatie, sprake is van factoren zoals op handen zijnde decentralisaties, fusies, bezuinigingen of beleidswijzigingen;

 • 2.

  We (nog) onvoldoende vertrouwen hebben in (het management of bestuur van) de subsidieontvangende organisatie of indien er is sprake van een nieuwe subsidierelatie;

 • 3.

  De kwaliteit van de geleverde prestaties (nog) niet het door ons gewenste niveau hebben.

Artikel 4 Voorwaarden voor meerjarige prestatiesubsidie

 • 1.

  Voor het aanvragen van een meerjarige prestatiesubsidie van € 250.000,- of meer per jaar gelden verder de volgende regels:

  • a.

   het niveau van toezicht van de aanvrager, als bedoeld in de beleidsregels Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011, moet minimaal twee jaar groen zijn;

  • b.

   de subsidie wordt onder begrotingsvoorbehoud verleend.

 • 2.

  Voor het aanvragen van een meerjarige prestatiesubsidies tot € 250.000,- per jaar gelden verder de volgende regels:

  • a.

   er moet sprake zijn van een financieel gezonde aanvrager;

  • b.

   de subsidie wordt onder begrotingsvoorbehoud verleend.

 • 3.

  Jaarlijks wordt er door de subsidieontvangende organisatie schriftelijk verslag uitgebracht over de uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten. Voor deze tussentijdse verantwoording dienen, uiterlijk 15 april volgend op het subsidiejaar, de volgende stukken te worden overlegd:

  • a.

   een verslag van de uitgevoerde activiteiten met een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen en activiteiten met een toelichting op de verschillen;

  • b.

   een jaarrekening, zoveel mogelijk toegerekend naar de activiteiten en een controle- dan wel samenstellingsverklaring;

  • c.

   het college kan bepalen dat ook andere dan in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden, voor het beoordelen van de tussentijdse verantwoording van belang zijn, worden overlegd.

 • 4.

  In geval van het verlenen van een meerjarige subsidie vindt er minimaal twee keer per jaar ambtelijk overleg plaats. In dit overleg wordt de voortgang van de activiteiten besproken. Ter voorbereiding van deze overleggen levert de subsidieontvangende organisatie een voortgangsrapportage aan. De voorwaarden waaraan deze dient te voldoen wordt opgenomen in de verleningsbeschikking. Van dit overleg wordt verslag gemaakt.

 • 5.

  Indien de tussentijdse verantwoording daartoe aanleiding geeft, kan de subsidieverlening worden aangepast.

 • 6.

  Binnen 12 weken na ontvangst van de tussentijdse verantwoording beoordeelt het college de verantwoording en communiceert het resultaat hiervan met de subsidieontvangende organisatie.

 

Artikel 5 Voorwaarden voor meerjarige genormeerde en stimuleringssubsidie

Voor het aanvragen van een meerjarige genormeerde subsidie geldt dat in de, jaarlijks vast te stellen Uitwerkingsnota, moet zijn bepaald dat de genormeerde subsidie in aanmerking komt om meerjarig te verlenen.

 

Artikel 6 Citeertitel/Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel “Verlenen meerjarige subsidie”.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juni 2017.