Gemeenteblad van Hendrik-Ido-Ambacht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hendrik-Ido-AmbachtGemeenteblad 2017, 83420VerordeningenVerordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

De raad van de gemeente Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 27januari 2017, zaaknummer 1776286

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 1:63 burgerlijk Wetboek;

B e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening aanwijzing locaties voor het huwen en registreren van partnerschap in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 1

Aanwijzing locaties

De volgende locaties in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht worden tot gemeentehuis als bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek aangewezen:

 • a.

  Openbare gebouwen

 • b.

  Horeca-inrichtingen

 • c.

  Culturele centra

 • d.

  Kerkgebouwen en monumenten

 • e.

  Privé woningen en -erven

 • f.

  Sportaccommodaties

 • g.

  Openbare tuinen en parken.

 • h.

  Partyschepen, mits deze tijdens de volgrekking van het huwelijk aangemeerd liggen aan een kade binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Artikel 2

Bevoegdheid ( Buitengewoon ) Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

De buitengewoon ambtenaar is bevoegd te weigeren een huwelijk te voltrekken of een partnerschap te registreren indien de voorgenomen locatie als bedoeld in het eerste lid niet voldoet aan een van de volgende criteria:

a.Openbaarheid

De locatie is voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk.

b.Veiligheid

De locatie voldoet aan de normen op het gebied van brandveiligheid. De locatie is niet in strijd met de openbare orde.

c.Beschikbaarheid

De locatie is vanaf een half uur voor de ceremonie tot en met een half uur daarna beschikbaar.

d.Overige criteria

• Een goed verloop van de huwelijksvoltrekking is mogelijk. De locatie bevat een ruimte waar de trouwambtenaar zich kan omkleden. Daarnaast is er een sanitaire ruimte.

• De locatie is niet in strijd met de goede zeden.

Artikel 3

Inwerkingtreding

1.Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2017.

Artikel 4

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Verordening aanwijzing trouwlocaties Hendrik-Ido-Ambacht".

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 mei 2017

De griffier, De voorzitter,

G.H. Logt J. Heijkoop